КРЕДИТНІ СПІЛКИ В СТРУКТУРІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

Н. Р. Швець, О. М. Осадець

Анотація


В представленій науковій статті авторами обґрунтована важлива роль кредитних спілок в структурі фінансового посередництва. У статті досліджені історичні теорії та наукові погляди на економічні категорії «фінансове посередництво» та «фінансовий посередник». Визначена пріоритетна модель організації фінансових відносин на ринку з погляду вищої ефективності діяльності кредитних спілок. Окреслені особливості організації діяльності кредитних спілок, які мають визначальний характер для визначення їх місця в структурі фінансового посередництва.

Ключові слова: фінансове посередництво, фінансовий посередник, ринок фінансових послуг, кредит, кредитна спілка.

Доктор экономических наук, профессор, Швец Н. Р., Осадец А. Н. Кредитные союзы в структуре финансового посредничества/ Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Украина, Черновцы

В представленной научной статье авторами обоснована важная роль кредитных союзов в структуре финансового посредничества. В статье исследованы исторические теории и научные взгляды на экономические категории «финансовое посредничество» и «финансовый посредник». Определена приоритетная модель организации финансовых отношений на рынке с точки зрения высокой эффективности деятельности кредитных союзов. Указаны особенности организации деятельности кредитных союзов, которые имеют определяющий характер для определения их места в структуре финансового посредничества.

Ключевые слова: финансовое посредничество, финансовый посредник, рынок финансовых услуг, кредит, кредитный союз.

Doctor of Economics, Professor, Shvets N.R.; Osadets O.M. Credit unions in the financial intermediation structure / Chernivtsi University, Ukraine, Chernivtsi

The presented scientific article authors substantiated the important role of credit unions in the structure of financial intermediation. In the article the historical theories and scientific views on the economic category of "financial intermediation" and "financial intermediary". Prioritized model of financial relations in the market in terms of higher efficiency of credit unions. Designated especially the organization of credit unions, which have a decisive character to determine their place in the structure of financial intermediation.

Key words: financial intermediation, financial intermediary, market in financial services, credit, credit union.


Повний текст:

PDF

Посилання


Історія економічних вчень: Навчальний посібник / В. В.Кириленко, О. М. Стрішенець, М. М. Фаріон та ін.. – Тернопіль: «Економічна думка», 2008. – 525 с.

Реверчук. С. Історія економічних вчень: Навч. посіб. / С. Реверчук, І. Полулях; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Кафедра банківського і страхового бізнесу, Український Вільний Ун-т. - Л.: Тріада плюс, 2007. - 352 с.

Бала О. Фінансове посередництво в Україні: сутність та види / О. Бала, О. Цізда // Науковий вісник НЛТУ України. - 2010. - Вип. 20.6. - С. 169-174.

Черкасова С. В. Ринок фінансових послуг: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти / С. В. Черкасова. - Львів: Магнолія 2006, 2007. – 496 с.

Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків/ Пер. з англ. С. Панчишин, Г. Стеблій, А. Стасишин.- К.: Основи, 1998.- 963с.

Господарський кодекс України: [Електронний ресурс].-Гл.З5.-Параграф 1. - Стаття 333.- п. 3. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Гаркуша Ю. Теоретико-методологічний розвиток фінансового посередництва/Ю.Гаркуша// Управління у сфері фінансів, страхування та кредиту: тези доповіді всеукраїнської науково-

практичної конференції, 8-10 листоп. 2007р. - Львів: видавництво Національного університету "Львівська політехніка"2007. - С.63-66.

Школьник І. О. Взаємодія інститутів фінансового посередництва з реальним сектором економіки / І. О. Школьник, А. Ю. Семеног // Фінанси України. – №1, 2011. - С. 83-93.

Версаль Н. І. Фінансове посередництво в Україні: теоретичні та практичні аспекти // Фінанси України. - 2005. - № 9. - С. 99-108.

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/go/2664-14

Закон України «Про кредитні спілки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/go/2908-14

References:

Istoriia ekonomichnykh vchen: Navchalnyi posibnyk / V. V. Kyrylenko, O. M. Strishenets, M. M. Farion ta in.. – Ternopil: «Ekonomichna dumka», 2008. – 525 s.

Reverchuk S. Istoriia ekonomichnykh vchen: Navch. posib. / S. Reverchuk, I. Poluliakh; Lvivskyi natsionalnyi un-t im. Ivana Franka. Kafedra bankivskoho i strakhovoho biznesu, Ukrainskyi Vilnyi Un-t. - L.: Triada plius, 2007. - 352 s.

Bala O. Finansove poserednytstvo v Ukraini: sutnist ta vydy / O. Bala, O. Tsizda// Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. - 2010. - Vyp. 20.6. - S. 169-174.

Cherkasova, S. V. Rynok finansovykh posluh: navch. posibnyk dlia studentiv vyshchykh zakladiv osvity / S. V. Cherkasova. - Lviv: Mahnoliia 2006, 2007. – 496 s.

Myshkin Frederik S. Ekonomika hroshei, bankivskoi spravy i finansovykh rynkiv/ Per. z anhl. S. Panchyshyn, H. Steblii, A. Stasyshyn.- K.: Osnovy, 1998.- 963s.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy: [Elektronnyi resurs].-Hl.Z5.-Parahraf 1. - Stattia 333.- p. 3. - Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Harkusha, Yu. Teoretyko-metodolohichnyi rozvytok finansovoho poserednytstva/Yu.Harkusha// Upravlinnia u sferi finansiv, strakhuvannia ta kredytu: tezy dopovidi vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 8-10 lystop. 2007r. - Lviv: vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" 2007. - S.63-66.

Shkolnyk I. O. Vzaiemodiia instytutiv finansovoho poserednytstva z realnym sektorom ekonomiky / I. O. Shkolnyk, A.Yu. Semenoh // Finansy Ukrainy. – № 1, 2011. - S. 83-93.

Versal N. I. Finansove poserednytstvo v Ukraini: teoretychni ta praktychni aspekty // Finansy Ukrainy. - 2005. - № 9. - S. 99-108.

Zakon Ukrainy «Pro finansovi posluhy ta derzhavne rehuliuvannia rynku finansovykh posluh» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.zakon.rada.gov.ua/go/2664-14

Zakon Ukrainy «Pro kredytni spilky» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.zakon.rada.gov.ua/go/2908-14


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org