ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ СЕРЕД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ З ВРАХУВАННЯМ ЇХНІХ ПОТРЕБ

Н. З. Дуда, Г. Г. Цегелик

Анотація


Аналізується поділ регіонів України, враховуючи різні критерії соціально-економічного розвитку. Задачу розподілу бюджетних коштів між регіонами, враховуючи їхні потреби, можна вирішити за допомогою математичних методів. Використовуючи метод динамічного програмування побудована математична модель розподілу бюджетних коштів серед регіонів України з врахуванням їхніх потреб. Запропонований метод її реалізації. Дана задача може використовуватися як один із способів оптимального перерозподілу коштів серед регіонів України. Врахування потреб кожної частини України допоможе усунути диспропорції розвитку. А стабільний розвиток регіону допоможе забезпечити нормальний та сталий розвиток держави вцілому.

Ключові слова: Регіони України, розподіл бюджетних коштів серед регіонів, соціально-економічний розвиток регіонів, математична модель та метод її реалізації.

Дуда Н. З., доктор физико-математических наук, профессор, Цегелик Г. Г. Оптимальное распределение бюджетных средств среди регионов Украины с учетом их потребностей / Львовский национальный университет им. И. Франко, Украина, Львов

          Анализируется разделение регионов Украины, учитывая разные критерии социально-экономического развития. Задачу распределения бюджетных средств между регионами, учитывая их потребности, можно решить с помощью математических методов. Используя метод динамического программирования построена математическая модель распределения бюджетных средств среди регионов Украины с учетом их потребностей. Предложенный метод ее реализации. Данная задача может использоваться в качестве один из способов оптимального перераспределения средств среди регионов Украины. Учитывание потребностей каждой части Украины поможет устранить диспропорции развития. А стабильное развитие региона поможет обеспечить нормальное и постоянное развитие государства вцелом.

Ключевые слова: Регионы Украины, распределение бюджетных средств среди регионов, социально-экономическое развитие регионов, математическая модель и метод ее реализации.

Duda N. Z., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, professor, Tsehelyk G. G.  Optimal distribution of money  among the regions of Ukraine taking into account their necessities / Lviv National University Ivan Franko, Ukraine, Lviv.

         Analyzed the division of regions of Ukraine, taking into account different criteria of socio-economic development. The problem of budget allocation between regions, given their needs can be solved using mathematical methods. Using the method of the dynamic programming themathematical model of distribution of budgetary facilities isbuilt among the regions of Ukraine taking into account theirnecessities.Offered method of her realization.This task can be used as one of methods of optimalredistribution of money among the regions of Ukraine. Taking into account of necessities of every part of Ukrainewill help to remove disproportions of development.And stable development of region will help to provide normaland permanent development of the state in general.

Keywords: The Regions Of Ukraine, the distribution of the budget among the regions, socio-economic development of regions, mathematical model and method of its implementation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Заставний Ф. Д. Проблеми депресивності в Україні (соціально-економічної, екологічної, демографічної): монографія / Ф. Д. Заставний. — Л.: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — 348 с.

Україна: Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки — 2006 / за ред. О. С. Власюка. — К.: ШСД, 2006. — 576 с. // Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України [Електронний ресурс].- http://www.niss.gov.ua

Закон України « Про стимулювання розвитку регіонів » від 8 вересня 2005 р.- Електронний ресурс - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/anot/2850-15

Белман Р. Динамическое програмирование/ Р. Белман.- М.: Изд-во иностранной литератури. 1960. – 400 с.

Цегелик Г. Г. Математичне програмування: посібник / Г. Г. Цегелик. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 338 с.

Дуда Н. З. Задача оптимального розподілу бюджетних коштів між регіонами України / Н. З. Дуда, Г. Г. Цегелик // Молодий вчений: науковий журнал / КНУ ім.Т. Шевченка. – Херсон. Вид-во ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2015 – 161 с.

References:

Zastavnyy F. D. Problemy depresyvnosti v Ukrayini (sotsial'no-ekonomichnoyi, ekolohichnoyi, demohrafichnoyi): monohrafiya / F. D. Zastavnyy. — L.: VTs LNU im. I. Franka, 2006. — 348 s.

Ukrayina: Stratehichni priorytety. Analitychni otsinky — 2006 / za red. O. S. Vlasyuka. — K.: ShSD, 2006. — 576 s. // Ofitsiynyy sayt Natsional'noho instytutu stratehichnykh doslidzhen' pry Prezydentovi Ukrayiny [Elektronnyy resurs].- http://www.niss.gov.ua

Zakon Ukrayiny « Pro stymulyuvannya rozvytku rehioniv » vid 8 veresnya 2005 r.- Elektronnyy resurs - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/anot/2850-15

Belman R. Dynamycheskoe prohramyrovanye/ R. Belman.- M.: Yzd-vo ynostrannoy lyteratury. 1960. – 400

Tsehelyk H. H. Matematychne prohramuvannya: posibnyk / H. H. Tsehelyk. - L'viv: LNU imeni Ivana Franka, 2011. – 338 s.

Duda N. Z. Zadacha optymal'noho rozpodilu byudzhetnykh koshtiv mizh rehionamy Ukrayiny / N. Z. Duda, H. H. Tsehelyk // Molodyy vchenyy: naukovyy zhurnal / KNU im.T.Shevchenka. – Kherson. Vyd-vo TOV «Vydavnychyy dim «Hel'vetyka», 2015 – 161 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org