ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

Н. Р. Швець

Анотація


В представленій науковій статті автором обґрунтована необхідність формування нових, сучасних, адаптованих до вимог економічних реалій теоретико-методологічних засад  здійснення банківського нагляду в Україні. У статті досліджено світові та вітчизняні тенденції у функціонуванні системи нагляду за діяльністю банківських установ, виокремлено окремі недоліки та прорахунки у діяльності міжнародних і національних органів банківського нагляду та, на основі цього, сформовано конструктивні пропозиції з реформування теоретико-методологічних підвалин сучасного банківського нагляду України.

Ключові слова: банк, банківська діяльність, банківський нагляд, Національний банк України, Базельський комітет з питань банківського нагляду.

доктор экономических наук, профессор, Швец Н. Р. Теоретико-методологические основы современного банковского надзора / Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Украина, Черновцы

В представленной научной статье автором обоснована необходимость формирования новых, современных, адаптированных к требованиям экономических реалий теоретико-методологических основ осуществления банковского надзора в Украине. В статье исследованы мировые и отечественные тенденции в функционировании системы надзора за деятельностью банковских учреждений, выделены отдельные недостатки и просчеты в деятельности международных и национальных органов банковского надзора и, на основе этого, сформированы конструктивные предложения по реформированию теоретико-методологических основ современного банковского надзора Украины.

Ключевые слова: банк, банковская деятельность, банковский надзор, Национальный банк Украины, Базельский комитет по банковскому надзору.

Doctor of Economics, Professor, Shvets N. R. Theoretical and methodological foundations of modern banking supervision / Chernivtsi University, Ukraine, Chernivtsi

The necessity of new, modern, adapted to the requirements of the economic realities theoretical and methodological bases of banking supervision implementation formation in Ukraine is justified by the author. The global and national trends in the functioning of the banking supervision system are investigated in the article.  Some flaws and shortcomings in the action of international and national supervisory authorities are selected. The constructive proposals of the theoretical and methodological foundations of modern banking supervision in Ukraine are proposed.

Key words: bank, banking, banking supervision, the National Bank of Ukraine, the Basel Committee of Banking Supervision.


Повний текст:

PDF

Посилання


Матеріали Національного банку України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

Матеріали Базельського комітету з питань банківського нагляду: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bis.org/bcbs/

Грюнінг X. ван, Аналіз банківських ризиків. Система оцінки корпоративного управління та управління фінансовим ризиком // X. ван, Грюнінг, С. Брайовіч Братановіч / Пер. з англ.; вступ, сл. д.е.н. К.Р. Тагірбекова - М: Видавництво «Всесвіт», 2007. - 304 с.

Про внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі: Закон України від 19.05.2011 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3394-17

Башлай, С. Інструменти банківського нагляду на консолідованій основі / С. Башлай // Фінансовий простір. - №3. – 2011. – С.54-59.

Бєлова, І. Проблеми розкриття інформації у фінансові звітності банків України / І. Бєлова, О. Коренєва, Л. Сисоєва // Актуальні проблеми економіки. - №8. – 2013. – С. 123-129.

References:

Materialy Nazionalnogo banku Ukrainy: [Electronic resource]. - Access: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

Materialy Baselskogo comitetu z pytan bankivskogo naglyadu (Basel Committee on Banking Supervision): [Electronic resource]. - Access: http://www.bis.org/bcbs/

Grjuning H.wan. Analiz bankivskyh ryzykiv. Systema ozinky korporatyvnogo upravlinnya ta upravlinnya finansovym ryzykom // H. wan, Grjuning, S. Brajovich Bratanovich / Per. z angl.; vstup.sl. d. e. n. K. R. Tagirbekova – M.: Wydavnyztvo “Wsesvit”, 2007. – 304 p.

Pro vnesennya zmin do deyakych zakoniv Ukraine schodo naglyadu na konsolidovanij osnovi [Electronic resource]. - Access: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3394-17

Bashlaj, S. Instrumenty bankivskogo naglyadu na konsolidovanij osnovi / S. Bashlaj // Finansovyj prostir - №3. – 2011. – P.54-59.

Belova, I. Problemy rozkryttya informazii u finansovij zvitnosti bankiv Ukraine/ I. Belova, O. Koreneva, L. Sysoeva // Aktualni problemy ekonomiky. - №8. – 2013. – P. 123-129.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org