ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОТЕРАПІЇ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОВІЗОРІВ

И. М. Білай, О. В. Гетало, М. П. Красько, В. О. Демченко, А. О. Остапенко

Анотація


Метою цієї роботи є висвітлення шляхів удосконалення викладання деяких питань фармакотерапії для провізорів слухачів курсів підвищення кваліфікації на факультеті післядипломної освіти. Методичні принципи, що ми використовуємо, дозволяють розширити уявлення слухачів курсів підвищення кваліфікації про основні напрямки та можливості сучасної фармакотерапії і прискорити мотивацію для подальшого самостійного вивчення цієї важливої медичної дисципліни.

Ключові слова: викладання фармакотерапії,  післядипломна освіта.

Белай И. М., Гетало О. В.,  Красько Н. П., Демченко В. О., Остапенко А. А. Проблемы преподавания фармакотерапии на курсах повышения квалификации провизоров / Запорожский государственный медицинский университет, Украина, г.. Запорожье

Целью этой работы является освещение путей совершенствования преподавания некоторых вопросов фармакотерапии для провизоров слушателей курсов повышения квалификации на факультете последипломного образования. Методические принципы, которые мы используем, позволяют расширить представления слушателей курсов повышения квалификации об основных направлениях и возможности современной фармакотерапии и ускорить мотивацию для дальнейшего самостоятельного изучения этой важной медицинской дисциплины.

Ключевые слова: преподавание фармакотерапии, последипломное образование.

Bilay I. M., Hetalo O. V., Krasko M. P., Demchenko V. O., Ostapenko A. O. Problems of teaching pharmacotherapy at training courses pharmacists / Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine, Zaporizhzhia.

The aim of this work is to highlight ways to improve the teaching some of the issues of pharmacotherapy for pharmacists at training courses at the Faculty of Postgraduate Education. Methodical principles that we use allow for increased representation at training courses on basic directions and possibilities of modern drug therapy and accelerate the motivation for further independent study of this important medical discipline.

Keywords: teaching pharmacotherapy, improvement of teaching, postgraduate education.


Повний текст:

PDF

Посилання


Белай И. М. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям по клинической фармации для провизоров-курсантов по специальности «Общая фармация». – Запорожье, 2011. – 40 с.

Зіменківський А. Б. Клінічний провізор в системі охорони здоров`я /А. Б. Зіменківський, Л. Є. Зарума // Вісник фармакології і фармації. – 2007. - №6. – с. 58-60.

Клінічна фармакологія : підручник / О. Я. Бабак, О. М. Безугла, В. І. Волков; за ред. О. Я. Бабака, О. М. Білова, І. С. Чекмана. – К. : Медицина, 2008. – 768 с.

Фармакотерапія : підручник для студентів фарм. факультетів / під ред. О. В. Крайдашенка, В. Р. Купновицької, І. М. Кліща, В. Р. Лизогуба. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 644 с.

Толочко В. М. На шляху гармонізації фармацевтичної освіти до європейського освітнього простору // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі: Матеріали VI національного з`їзду фармацевтів. – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – С.45-46.

References:

Belai Y. M. Uchebno-metodycheskoe posobye k praktycheskym zaniatyiam po klynycheskoi farmatsyy dlia provyzorov-kursantov po spetsyalnosty «Obshchaia farmatsyia». – Zaporozhe, 2011. – 40 s.

Zimenkivskyi A. B., Zaruma L. Ye. Klinichnyi provizor v systemi okhorony zdorov`ya // Visnyk farmakolohii i farmatsii. – 2007. - #6. – s. 58-60.

Klinichna farmakolohiia : pidruchnyk / O. Ya. Babak, O. M. Bezuhla, V. I. Volkov; za red. O. Ya. Babaka, O. M. Bilova, I. S. Chekmana. – K. : Medytsyna, 2008. – 768 s.

Farmakoterapiia : pidruchnyk dlia studentiv farm. fakultetiv / pid red. O. V. Kraidashenka, V. R. Kupnovytskoi, I. M,, Klyshcha, V. R. Lyzohuba. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2010. – 644 s.

Tolochko V. M. Na shliakhu harmonizatsii farmatsevtychnoi osvity do yevropeiskoho osvitnoho prostoru // Dosiahnennia ta perspektyvy rozvytku farmatsevtychnoi haluzi: Materialy VI natsionalnoho z`yizdu farmatsevtiv. – Kh.: Vyd-vo NFaU, 2005. – S.45-46.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org