ДИНАМІКА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПИТАНЬ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XX СТОЛІТТЯ)

Т. М. Булгакова

Анотація


У статті визначено і обґрунтовано проблему художньо-естетичного виховання школярів із дослідженням його витоків із часів Запорізької Січі. Автор розглядає основні засади художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх школах України в другій половині ХХ століття. Зазначається, що процес художньо-естетичного виховання школярів до 90-х років минулого століття визначався офіційними документами уряду і КПРС. Аналізуючи основні напрями художньо-естетичного виховання учнів у радянській школі, визначаються відмінності сутності процесу із 90-ми роками ХХ століття та сучасним навчально-виховним процесом. Розкрито основні шляхи і засоби формування художньо-естетичних навичок і вмінь у різні відрізки часу, наведено приклади. Автор висвітлює досягнення вітчизняної науки і практики означеного періоду.

Ключові слова: художньо-естетичне виховання, учні загальноосвітньої школи, художньо-естетичний розвиток, гармонійний розвиток особистості, загальноосвітні заклади України.

аспирант, Булгакова Т. М. Динамика становления и развитие вопросов художественно-эстетического воспитания учащихся в общеобразовательных школах Украины (вторая половина XX века) / Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого, Украина, Мелитополь

В статье определена и обоснована проблема художественно-эстетического воспитания школьников с исследованием его истоков со времен Запорожской Сечи. Автор рассматривает основные принципы художественно-эстетического воспитания учащихся в общеобразовательных школах Украины во второй половине ХХ века. Отмечается, что процесс художественно-эстетического воспитания школьников до 90-х годов прошлого века определялся официальными документами правительства и КПСС. Анализируя основные направления художественно-эстетического воспитания учащихся в советской школе, определяются различия сущности процесса с 90-ми годами ХХ века и современным учебно-воспитательным процессом. Раскрыты основные пути и средства формирования художественно-эстетических навыков и умений в различные отрезки времени, приведены примеры. Автор освещает достижения отечественной науки и практики указанного периода.

Ключевые слова: художественно-эстетическое воспитание, ученики общеобразовательной школы, художественно-эстетическое развитие, гармоничное развитие личности, общеобразовательные заведения Украины.

Graduate student, Bulgakovа T. M. Dynamics of formation and development of arts and aesthetic education of pupils in general education institutions of Ukraine (the second half of the XX century) / Melitopol State Pedagogical University named after Bogdan Khmelnitsky, Ukraine, Melitopol

The problem of artistic and aesthetic education with the study of its origins from the time of the Zaporozhian Sich is defined and justified in the article. The author examines the basic principles of artistic and aesthetic education of pupils in general education institutions of Ukraine in the second half of the twentieth century. It is noted that the process of artistic and aesthetic education to the 90s of the last century was defined by official documents of the Government and the Communist Party. Analyzing the main areas of artistic and aesthetic education of pupils in the Soviet school, determined by differences nature of the process with the 90-ies of XX century and modern educational process. It outlines the main ways and means of forming artistic and aesthetic skills in different periods of time, are examples. The author highlights the achievements of national science and practice of the period.

Keywords: artistic and aesthetic education, pupils of general education institutions, artistic and aesthetic development, harmonious development of personality, general establishments of Ukraine.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бабій В. І. Розвиток творчої діяльності молодших підлітків на заняттях музикою в загальноосвітній школі: дис ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теорія і історія педагогіки» / В. І. Бабій. – К, 1986. – 167 с.

Запорожці: До історії козацької культури / [Упорядк. тексту, передм. І. Кравченка]. – К. : Мистецтво, 1993. – 400 с.

Квятковский Е. В. Методологические проблемы совершенствования системы эстетического воспитания / Е. В. Квятковский // Система эстетического воспитания школьников. – М.: Педагогика, 1983. – С. 9 – 12.

Мороз В. В. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів на уроках музики: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / В. В. Мороз. – К., 2009. – 261 с.

Програми та поурочні методичні розробки для середніх загальноосвітніх шкіл. Музика: 5-8 класи / [О. Я. Ростовський, Р. О. Марченко, Л. О. Хлебникова]. – К.: Перун, 1996. – 102 с.

Сташук О. А. Формування елементів естетичної культури молодших підлітків на уроках образотворчого мистецтва: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01. «Теорія і історія педагогіки» / О. А. Сташук. – Рівне, 1997. – 235 с.

References:

Babii V. I. Rozvytok tvorchoi diialnosti molodshykh pidlitkiv na zaniattiakh muzykoiu v zahalnoosvitnii shkoli: dys ... kand. ped. nauk: spets. 13.00.01 «Teoriia i istoriia pedahohiky» / V. I. Babii. – K, 1986. – 167 s.

Zaporozhtsi: Do istorii kozatskoi kultury / [Uporiadk. tekstu, peredm. I. Kravchenka]. – K.: Mystetstvo, 1993. – 400 s.

Kvyatkovskiy Ye. V. Metodologicheskie problemy sovershenstvovaniya sistemy esteticheskogo vospitaniya / Ye. V. Kvyatkovskiy // Sistema esteticheskogo vospitaniya shkolnikov. – M. : Pedagogika, 1983. – S. 9 – 12.

Moroz V. V. Pidhotovka maibutnoho vchytelia do rozvytku tvorchoho potentsialu molodshykh shkoliariv na urokakh muzyky: dys. … kand. ped. nauk: spets. 13.00.04 «Teoriia i metodyka profesiinoi osvity» / V. V. Moroz. – K., 2009. – 261 s.

Prohramy ta pourochni metodychni rozrobky dlia serednikh zahalnoosvitnikh shkil. Muzyka: 5-8 klasy / [O. Ya. Rostovskyi, R. O. Marchenko, L. O. Khlebnykova]. – K.: Perun, 1996. – 102 s.

Stashuk O. A. Formuvannia elementiv estetychnoi kultury molodshykh pidlitkiv na urokakh obrazotvorchoho mystetstva : dys. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.01. «Teoriia i istoriia pedahohiky» / O. A. Stashuk. – Rivne, 1997. – 235 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org