Фещенко А. О. УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

admin admin

Анотація


УДК  330.341.1:338.439

 

аспірант, Фещенко А. О.

Житомирський національний агроекологічний університет

 

УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

Проаналізовано стан харчової промисловості, здійснено оцінку результатів фінансово-економічної діяльності галузі, обгрунтовано реальні та потенційні можливості галузі. Визначено пріоритетні напрями та першочергові завдання  харчової промисловості.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, технологічні інновації, харчова промисловість.

Фещенко А. А. Управление технологическими инновациями на предприятиях пищевой промышленности. Житомирский национальный агроэкологический университет, Украина, Житомир.

Проанализировано состояние пищевой промышленности, осуществлена оценка результатов финансово-экономической деятельности отрасли, обоснованно реальные и потенциальные возможности отрасли. Определены приоритетные направления и первоочередные задачи пищевой промышленности

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, технологические инновации, пищевая промышленность.

Feshhenko A. A. Management of technological innovation in the food industry.  Zhitomir  national   agroecology University, Ukraine, Zhitomir.

The state of food retail industry is analysed, estimation of results of financial and economical activity of industry is carried out, the real and potential possibilities of  industry. The priority directions and priorities of the food industry.

Keywords: innovation, innovation, technological innovation, food industry.


Повний текст:

Стаття Фещенко

Посилання


Література:

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

Олійничук С., Шматкова Г., Маринченко Л., Бутнік-Сіверський О. Інноваційні пріоритети галузі [Текст] / С. Олійничук, Г. Шматкова, Л. Маринченко, О. Бутнік-Сіверський // Харчова і переробна промисловість. – 2006. – № 5. – С.14–16.

Поддєрьогін А.М. / Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій промисловості України // [електронний ресурс]

Cтратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. // За заг. ред. проф. В. І. Полохала [Електронний ресурс] / матеріали парламентських слухань у ВРУ 17.06.2009. Київ: Парламентське видання, 2009 с.628 [http://kno.rada.gov.ua]

Товста Т.Л. Інноваційна активність діяльності підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / Т.Л.Товста // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 628. – 327 с. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/VNULP/Ekonomika/2008_628/51.pdf

Шумпетер И. Теория экономического развития [Текст] / И. Шумпетер. – М.: Прогрес, 1982. – 455 с.

References:

Derzhavny`j komitet staty`sty`ky` Ukrayiny` [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu: www.ukrstat.gov.ua

Olijny`chuk S., Shmatkova G., Mary`nchenko L., Butnik-Sivers`ky`j O. Innovacijni priory`tety` galuzi [Tekst] / S. Olijny`chuk, G. Shmatkova, L. Mary`nchenko, O. Butnik-Sivers`ky`j // Xarchova i pererobna promy`slovist`. – 2006. – № 5. – S.14–16.

Poddyer`ogin A.M. / Innovaciyi ta yix finansove zabezpechennya v xarchovij promy`slovosti Ukrayiny` // [elektronny`j resurs]

Ctrategiya innovacijnogo rozvy`tku Ukrayiny` na 2010-2020 roky` v umovax globalizacijny`x vy`kly`kiv. // Za zag. red. prof. V. I. Poloxala [Elektronny`j resurs] / materialy` parlaments`ky`x sluxan` u VRU 17.06.2009. Ky`yiv: Parlaments`ke vy`dannya, 2009 s.628 [http://kno.rada.gov.ua]

Tovsta T.L. Innovacijna akty`vnist` diyal`nosti pidpry`yemstv xarchovoyi promy`slovosti [Elektronny`j resurs] / T.L.Tovsta // Visny`k nacional`nogo universy`tetu «L`vivs`ka politexnika». – 2008. – № 628. – 327 s. – Rezhy`m dostupu do zhurn.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/VNULP/Ekonomika/2008_628/51.pdf

Shumpeter Y`. Teory`ya эkonomy`cheskogo razvy`ty`ya [Tekst] / Y`. Shumpeter. – M.: Progres, 1982. – 455 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org