РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

А. В. Яцинік

Анотація


У статті доведено значущість розвитку організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів. На відміну від управлінської культури, яка звернена до чіткого виконання функціональних обов’язків,  організаційна культура орієнтована на особистісно-професійні якості, розвиток яких спрямований на згуртування працівників навколо єдиної визначеної мети, отримання продуктивних результатів. Організаційну культуру керівника дошкільного навчального закладу розглянуто як особистісне новоутворення, яке виявляється в професійній гуманістичній спрямованості, знаннях й уміннях, особистісно-професійних якостях керівника дошкільного навчального закладу.

 Ключові слова: складові організаційної культури керівника, урахування специфіки роботи з діти дошкільного віку, дошкільний навчальний заклад, комунікативність, емоційна стабільність.

Яциник А. В. Развитие организационной культуры руководителей дошкольных учебных заведений / Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды, Украина, Харьков

В статье доказано значение развития организационной культуры руководителей дошкольных учебных заведений. Отличительно управленческой культуры руководителя, которая обращена на четкое исполнение функциональных обязанностей, организационная культура ориентирована на личностно-профессиональные качества, развитие которых направлено на сплочение работников вокруг единственной определенной цели, получение продуктивных результатов. Организационную культуру руководителя дошкольного учебного заведения рассмотрено как личностное новообразование, которое проявляется в профессиональной гуманистической направленности, знаниях и умениях, личностно-профессиональных качествах руководителя дошкольного учебного заведения.

Ключевые слова: составляющие организационной культуры руководителя, учет специфики работы з детьми дошкольного возраста, дошкольное учебное заведение, коммуникативность, эмоциональная стабильность.

Jazynik A. B. Development of the organizational culture of the heads of pre-school educational institutions / Kharkiv national pedagogical University named after G. S. Skovoroda, Kharkov, Ukraine.

Proved in the article is the development of organizational culture managers of preschool educational institutions. Distinctive management culture of the head which faces a clear performance of functional responsibilities, organizational culture focused on personal and professional qualities, which aims to unite employees around a single specific purpose, and obtain productive results. Organizational culture the head of pre-school educational institutions are considered as personal growth, which manifests itself in professional humanistic orientation, knowledge and skills, personal and professional qualities of the head of pre-school educational institutions. 
Keywords: components of the organizational culture of the head, the specific work  preschool children, preschool education, sociability, emotional stability.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бацмай С. А. Розвиток організаційної культури керівників навчальних закладів: гендерний підхід http://mp2.umo.edu.ua/wp-content/uploads/2012/04/Бацмай.pdf.

Гончарова Н. Е. Организационная культура [Текст] : конспект лекций / Н. Е. Гончарова. – М. : Приор-издат, 2004. – 208 с.

Дороніна М. С. Організаційна культура [Текст] : конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання / М. С. Дороніна, К. Г. Наумчик. – Харків : Вид. ХНЕУ. – 2006. – 80 с.

Махиня Т. А. Розвиток управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації : автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук : спец. 13.00.06 «Теорія та методика управління освітою» [Текст] / Т. А. Махиня. – К., 2011. – 20 с.

Педагогічна майстерність : підручник [Текст] / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; за заг. ред. І. А. Зязюна. – 3-тє вид., допов. і перероб. – К. : СПД Богданова А. М., 2008. – 376 с.

Серкіс Ж. В. Про організаційну культуру закладу освіти [Текст] / Ж. В. Серкіс // Практична психологія та соціальна робота. – № 9-10. – 2002. – 4-9 с.

Черновол-Ткаченко Р. І. Техніка управлінської діяльності [Текст] / Р. І. Черновол-Ткаченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 304 с. – (Серія «Абетка керівника»).

References:

Batsmai S. A. Rozvytok orhanizatsiinoi kultury kerivnykiv navchalnykh zakladiv : hendernyi pidkhid http://mp2.umo.edu.ua /wp-content/uploads

/2012/04/Batsmai.pdf.

Goncharova N. Ye. Organizatsionnaya kultura [Tekst] : konspekt lektsiy / N. Ye. Goncharova. – M. : Prior-izdat, 2004. – 208 s.

Doronina M. S. Orhanizatsiina kultura [Tekst] : konspekt lektsii dlia studentiv usikh spetsialnostei vsikh form navchannia / M. S. Doronina, K. H. Naumchyk. – Kharkiv : Vyd. KhNEU. – 2006. – 80 s.

Makhynia T. A. Rozvytok upravlinskykh umin kerivnykiv doshkilnykh navchalnykh zakladiv u systemi pidvyshchennia kvalifikatsii : avtoref. dys. na zdobuttia kand. ped. nauk : spets. 13.00.06 «Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu» [Tekst] / T. A. Makhynia. – K., 2011. – 20 s.

Pedahohichna maisternist: pidruchnyk [Tekst] / I. A. Ziaziun, L. V. Kramushchenko, I. F. Kryvonos ta in.; za zah. red. I. A. Ziaziuna. – 3-tie vyd., dopov. i pererob. – K. : SPD Bohdanova A. M., 2008. – 376 s.

Serkis Zh. V. Pro orhanizatsiinu kulturu zakladu osvity [Tekst] / Zh. V. Serkis // Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota. – # 9-10. – 2002. – 4-9 s.

Chernovol-Tkachenko R. I. Tekhnika upravlinskoi diialnosti [Tekst] / R. I. Chernovol-Tkachenko. – Kh. : Vyd. hrupa «Osnova», 2013. – 304 s. – (Seriia «Abetka kerivnyka»).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org