РАДІОЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СТАН ЗДОРОВ`Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н. П. Пономаренко, Коршун М. М. Коршун М. М.

Анотація


Проведений аналіз середніх значень щільності забруднення ґрунтів та середніх рівнів забруднення молока радіоцезієм за 2001-2011 рр.; радіоактивного забруднення харчових продуктів та сировини за 2001-2010 рр.; результатів ранжування територій за рівнями та темпами приросту загальної захворюваності дітей 0–14 років за період 2001–2010 рр. в 10 районах Чернігівщини (5 радіоактивно забруднених та 5 умовно чистих).

Показано, що постраждалі райони, в порівнянні з контрольними, мають гіршу ситуацію за рівнями та темпами приросту поширеності хвороб дитячого населення.

Ключові слова: радіоактивне забруднення, харчові продукти, ґрунт, дитяче населення, поширеність хвороб.

Пономаренко Н. П., Коршун М. М. Радиоэкологическая ситуация и состояние здоровья детского населения в Черниговской области / Национальный медицинский университет имени О.О. Богомольца, Украина, Киев

Проведен анализ средних значений плотности загрязнения почв и средних уровней загрязнения молока радиоцезием в 2001-2011 гг.; радиоактивного загрязнения пищевых продуктов и сырья в 2001-2010 гг.; результатов ранжировки территорий по уровням и темпам прироста общей заболеваемости детей 0-14 лет за период 2001-2010 гг. в 10 районах Черниговщины (5 радиационно загрязнённых и 5 условно чистых).

Показано, что пострадавшие районы, в сравнении с контрольными, имеют худшую ситуацию по уровням и темпам прироста распространённости болезней детского населения.

Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, пищевые продукты, почва, детское население, распространённость болезней.

Ponomarenko N.P., Korshun M.M. Radioecological situation and health status of child population in Chernigov region / National Medical University by O.O. Bogomolets, Ukraine, Kyiv.

The analysis of mean values of soil contamination density and mean values of milk contamination with radioactive cesium in 2001-2011; radioactive contamination of foodstuffs and raw materials in 2001-2010; results of area ranking by the levels and rates of total morbidity growth in children of 0-14 years in 10 districts of Chernigov region (5 radioactively contaminated and 5 relatively clean) during 2001-2010 has been conducted.

It is shown that the affected areas, in comparison with the control, have a worse situation in the levels and growth rates of the prevalence of diseases in child population.

Key words: radioactive contamination, foodstuffs, soil, child's population, prevalence of diseases.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гродзинський Д.М. Спадок Чорнобильської катастрофи / Д.М. Гродзинський // Журнал НАМН України. – 2011. – Т. 17, № 2. – С. 106-109.

Василенко В.В. Вивчення особливостей формування доз внутрішнього опромінення населення радіоактивно забруднених територій у віддалений період аварії на ЧАЕС, обумовлених надходженням Сs137, Sr90 (на прикладі Рівненської області) / В.В. Василенко, М.Я. Циганков, С.Ю. Нечаєв [та ін.] // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2012. – Вип. 17. – С. 27-35.

Вивчення особливостей формування доз внутрішнього опромінення населення радіоактивно забруднених територій у віддалений період аварії на ЧАЕС, обумовлених надходженням Сs137, Sr90 (на прикладі Київської області) / В.В. Василенко, С.Ю. Нечаєв, В.О. Пікта [та ін.] // 25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього: зб. доповідей міжнар. конф., Київ, 20-22 квіт. 2011 р. – Ч. 1. Висновки і рекомендації / КІМ. – К.: [б.в.], 2011. – С. 320-323.

Ковальова В.І. Роль спадкових факторів у розвитку мультифакторної патології у дітей, батьки яких зазнали радіаційного впливу в дитячому та підлітковому віці внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. / В.І. Ковальова // Здоровье ребёнка. – 2012. – № 5 (40). – Режим доступу: www.mifua.com/archive/article/32816 – Назва з екрану.

Гайдав Ю.В. Актуальные проблемы защиты здоровья и прав граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы / Ю.В. Гайдав // Журнал НАМН України. – 2011. – Т. 17, № 2. – С. 91-95.

Ліхтарьов І.А. Загальнодозиметрична паспортизація населених пунктів України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської аварії. Узагальнені дані за 2001-2004 рр. (Збірка 10) / І.А. Ліхтарьов, Л.М. Ковган, З.Н. Бойко, ін. – К., – 2005. – 57 с.

Ліхтарьов І.А. Загальнодозиметрична паспортизація та результати ЛВЛ-моніторингу в населених пунктах України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської аварії. Дані за 2005-2006 рр. (Збірка 11) / І.А. Ліхтарьов, Л.М. Ковган, З.Н. Бойко, ін. – К., – 2007. – 63 с.

Ліхтарьов І.А. Загальнодозиметрична паспортизація та результати ЛВЛ-моніторингу в населених пунктах України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської аварії. Узагальнені дані за 2008 р. (Збірка 13) / І.А. Ліхтарьов, Л.М. Ковган, З.Н. Бойко, ін. – К., – 2009. – 58 с.

Ліхтарьов І.А. Загальнодозиметрична паспортизація та результати ЛВЛ-моніторингу в населених пунктах України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської аварії. Узагальнені дані за 2011 р. (Збірка 14) / І.А. Ліхтарьов, Л.М. Ковган, В.В. Василенко, ін. – К., – 2011. – 99 с.

Пономаренко Н.П. Динаміка захворюваності дитячого населення Чернігівщини / Н.П. Пономаренко // Гігієна населених місць. – 2012. – Вип. 60. – С. 93-98.

Пономаренко Н.П. Ретроспективный анализ заболеваемости и смертности детского населения Черниговской области Украины / Н.П. Пономаренко, М.М. Коршун // Здоровье и окружающая середа. Сборник научных трудов. – Минск, 2013. – Вып. 23. – С. 230-234.

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97): Державні гігієнічні нормативи / МОЗ України: Введ. 01.01.98. – К., – 1998. – 125 с.

References:

Grodzyns'kyj D.M. Spadok Chornobyl's'koi' katastrofy / D.M. Grodzyns'kyj // Zhurnal NAMN Ukrai'ny. – 2011. – T. 17, № 2. – S. 106-109.

Vasylenko V.V. Vyvchennja osoblyvostej formuvannja doz vnutrishn'ogo oprominennja naselennja radioaktyvno zabrudnenyh terytorij u viddalenyj period avarii' na ChAES, obumovlenyh nadhodzhennjam Ss137, Sr90 (na prykladi Rivnens'koi' oblasti) / V.V. Vasylenko, M.Ja. Cygankov, S.Ju. Nechajev [ta in.] // Problemy radiacijnoi' medycyny ta radiobiologii'. – 2012. – Vyp. 17. – S. 27-35.

Vyvchennja osoblyvostej formuvannja doz vnutrishn'ogo oprominennja naselennja radioaktyvno zabrudnenyh terytorij u viddalenyj period avarii' na ChAES, obumovlenyh nadhodzhennjam Ss137, Sr90 (na prykladi Kyi'vs'koi' oblasti) / V.V. Vasylenko, S.Ju. Nechajev, V.O. Pikta [ta in.] // 25 rokiv Chornobyl's'koi' katastrofy. Bezpeka majbutn'ogo: zb. dopovidej mizhnar. konf., Kyi'v, 20-22 kvit. 2011 r. – Ch. 1. Vysnovky i rekomendacii' / KIM. – K.: [b.v.], 2011. – S. 320-323.

Koval'ova V.I. Rol' spadkovyh faktoriv u rozvytku mul'tyfaktornoi' patologii' u ditej, bat'ky jakyh zaznaly radiacijnogo vplyvu v dytjachomu ta pidlitkovomu vici vnaslidok avarii' na Chornobyl's'kij AES. / V.I. Koval'ova // Zdorov'e rebёnka. – 2012. – № 5 (40). – Rezhym dostupu: www.mifua.com/archive/article/32816 – Nazva z ekranu.

Gajdav Ju.V. Aktual'nыe problemы zashhytы zdorov'ja y prav grazhdan, postradavshyh ot Chernobыl'skoj katastrofы / Ju.V. Gajdav // Zhurnal NAMN Ukrai'ny. – 2011. – T. 17, № 2. – S. 91-95.

Lihtar'ov I.A. Zagal'nodozymetrychna pasportyzacija naselenyh punktiv Ukrai'ny, jaki zaznaly radioaktyvnogo zabrudnennja pislja Chornobyl's'koi' avarii'. Uzagal'neni dani za 2001-2004 rr. (Zbirka 10) / I.A. Lihtar'ov, L.M. Kovgan, Z.N. Bojko, in. – K., – 2005. – 57 s.

Lihtar'ov I.A. Zagal'nodozymetrychna pasportyzacija ta rezul'taty LVL-monitoryngu v naselenyh punktah Ukrai'ny, jaki zaznaly radioaktyvnogo zabrudnennja pislja Chornobyl's'koi' avarii'. Dani za 2005-2006 rr. (Zbirka 11) / I.A. Lihtar'ov, L.M. Kovgan, Z.N. Bojko, in. – K., – 2007. – 63 s.

Lihtar'ov I.A. Zagal'nodozymetrychna pasportyzacija ta rezul'taty LVL-monitoryngu v naselenyh punktah Ukrai'ny, jaki zaznaly radioaktyvnogo zabrudnennja pislja Chornobyl's'koi' avarii'. Uzagal'neni dani za 2008 r. (Zbirka 13) / I.A. Lihtar'ov, L.M. Kovgan, Z.N. Bojko, in. – K., – 2009. – 58 s.

Lihtar'ov I.A. Zagal'nodozymetrychna pasportyzacija ta rezul'taty LVL-monitoryngu v naselenyh punktah Ukrai'ny, jaki zaznaly radioaktyvnogo zabrudnennja pislja Chornobyl's'koi' avarii'. Uzagal'neni dani za 2011 r. (Zbirka 14) / I.A. Lihtar'ov, L.M. Kovgan, V.V. Vasylenko, in. – K., – 2011. – 99 s.

Ponomarenko N.P. Dynamika zahvorjuvanosti dytjachogo naselennja Chernigivshhyny / N.P. Ponomarenko // Gigijena naselenyh misc'. – 2012. – Vyp. 60. – S. 93-98.

Ponomarenko N.P. Retrospektivnyj analiz zabolevaemosti i smertnosti detskogo naselenija Chernigovskoj oblasti Ukrainy / N.P. Ponomarenko, M.M. Korshun // Zdorov'e i okruzhajushhaja sereda. Sbornik nauchnyh trudov. – Minsk, 2013. – Vyp. 23. – S. 230-234.

Normy radiacijnoi' bezpeky Ukrai'ny (NRBU-97): Derzhavni gigijenichni normatyvy / MOZ Ukrai'ny: Vved. 01.01.98. – K., – 1998. – 125 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org