кандидат філологічних наук, Віннікова Н. М. ПАРОДІЮВАННЯ САКРАЛЬНОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ ТА ДАВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

admin admin

Анотація


УДК: 821.161.2

 

кандидат філологічних наук, доцент, Віннікова Н. М.

Київський університет імені Бориса Грінченка

ПАРОДІЮВАННЯ САКРАЛЬНОГО

В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ ТА ДАВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

 

У статті розглядається феномен пародіювання сакрального в українській усній народній творчості та давній літературі. У центрі уваги опиняються пародії на колядки та щедрівки, біблійні, літургійні тексти, духовні, церковно-релігійні твори. Акцент робиться на домінуванні у пародіях соціальних мотивів та алегоричних образів.

Ключові слова: пародія, пародіювання, сакральне, “низове” бароко, колядки, щедрівки, молитви, церковні служби.

Винникова Н. Н. Пародирование сакрального в украинском фольклоре и давней литературе / Киевский университет имени Бориса Гринченко, Украина, Киев

В статье рассматривается феномен пародирования сакрального в украинском устном народном творчестве и давней литературе. В центре внимания оказываются пародии на колядки, щедривки, библейские, литургические тексты, духовные, церковно-религиозные произведения. Акцент делается на доминировании в пародиях социальных мотивов и аллегорических образов.

Ключевые слова: пародия, пародирование, сакральное, низовое барокко, колядки, щедривки, молитвы, церковные службы.

Vinnikova N. M. Parodying of sacral in Ukrainian folklore and ancient literature / Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine, Kiev

The article deals with the phenomenon of parodying of sacral in Ukrainian folklore and ancient literature. The stress is laid upon the parodies of carols, biblical, liturgical texts, spiritual, church works. The emphasis is on the dominance in parodies social motives and allegorical images.

Keywords: parody, parodying, sacral, low baroque, carols, oration, church services.


Повний текст:

Стаття Віннікова

Посилання


Література:

Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – М.: Худож. лит., 1972. – 434 с.

Фрейденберг О. М. Происхождение пародии / О. М. Фрейденберг // Труды по знаковым системам. – Вып. 6. – Тарту: Тартуский гос. ун-т, 1973. – С. 490-497.

Нудьга Г. А. Пародія в українській літературі / Г. А. Нудьга. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – 175 с.

Нудьга Г. А. Українські пародії / Упоряд., вступ. ст., прим. та комент. Г. А.Нудьги. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963. – 416 с.

Етнографічний збірник / Наукове товариство ім. Шевченка. Етнографічна комісія. – Львів. – Т.36, т.2: Колядки і щедрівки (т.2) / зібрав В. Гнатюк. – Львів: [б.в.], 1914. – XV, 380 с.

Галицько-руські народні приповідки: У 2 т. / Зібр., упоряд. і поясн. І.Франко. – Л.: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – Т.1. – 832 с.

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. – М.: Худ. лит., 1990. – 543 с.

Адрианова-Перетц В. П. Образцы общественно-политической пародии XVIII – нач. XIX в. / В. П. Адрианова-Перетц // Труды отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР. Институт литературы; Ред. А. С. Орлов. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. – Т.III. – С. 335-366.

Lehmann P. Parodie in Mittelaleter. – Stuttgart, 1963. – 164 s.

Давній український гумор і сатира / Упоряд. текстів, вступ. стаття і примітки Л. Є. Махновця. – К.: Держлітвидав, 1959. – 496 с.

References:

Bakhtin M.M. Problemy poetiki Dostoevskogo / M.M. Bakhtin. – M.: Khudozh. lit., 1972. – 434 s.

Freidenberg O.M. Proiskhozhdenie parodii / O.M. Freidenberg // Trudy po znakovym sistemam. – Vyp. 6. – Tartu: Tartuskii gos. un-t, 1973. – S.490-497.

Nud′ha H.A. Parodiia v ukraïns′kii literaturi / H.A. Nud′ha. – K.: Vyd-vo AN URSR, 1961. – 175 s.

Nud′ha H.A. Ukraïns′ki parodiï / Uporiad., vstup. st., prym. ta koment. H.A.Nud′hy. – K.: Vyd-vo AN URSR, 1963. – 416 s.

Etnohrafichnyi zbirnyk / Naukove tovarystvo im. Shevchenka. Etnohrafichna komisiia. – L′viv. – T.36, t.2: Koliadky i shchedrivky (t.2) / zibrav V.Hnatiuk. – L′viv: [b.v.], 1914. – XV, 380 s.

Halyts′ko-rus′ki narodni prypovidky: U 2 t. / Zibr., uporiad. i poiasn. I.Franko. – L.: VTs LNU im. Ivana Franka, 2006. – T.1. – 832 s.

Bakhtin M.M. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaia kul'tura Srednevekov'ia i Renessansa / M.M. Bakhtin. – M.: Khud. lit., 1990. – 543 s.

Adrianova-Peretts V.P. Obraztsy obshchestvenno-politicheskoi parodii XVIII – nach. XIX v. / V.P. Adrianova-Peretts // Trudy otdela drevnerusskoi literatury / Akademiia nauk SSSR. Institut literatury; Red. A.S.Orlov. – M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1936. – T.III. – S.335-366.

Lehmann P. Parodie in Mittelaleter. – Stuttgart, 1963. – 164 s.

Davnii ukraïns′kyi humor i satyra / Uporiad. tekstiv, vstup. stattia i prymitky L.Ie. Makhnovtsia. – K.: Derzhlitvydav, 1959. – 496 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org