кандидат історичних наук, Товкун Л. П. РУХОВА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ

admin admin

Анотація


УДК 616.7-057.87

 

кандидат історичних наук, Товкун Л. П.

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

РУХОВА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ

 

У статті розкрито поняття оптимальної рухової активності та її значення для повноцінного розвитку організму людини загалом, і для студентської молоді зокрема. За результатами дослідження з’ясовано, що студентська молодь має недостатню рухову активність. Оскільки студенти 82-85% денного часу перебувають у статичному положенні, сидячи за столом під час навчання, підготовки домашнього завдання, перегляду телепередач і перебування перед компютерною технікою. Згідно отриманих результатів запропоновано корекційні заходи щодо удосконалення рухової активності студентів.

Ключові слова: здоров’я, рухова активність, студенти, розумова діяльність, функціональні розлади, фізичні вправи.

Товкун Л. П. Двигательная активность студенческой молодежи: современное состояние проблемы / Государственное высшее учебное заведение «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Скороды», Украина, Переяслав-Хмельницкий.

В статье раскрыто понятие оптимальной двигательной деятельности и ее значение для полноценного развития организма человека вообще и для студенческой молодежи в частности. За результатами исследования выявлено, что студенческая молодежь имеет недостаточную двигательную активность. Поскольку студенты 82-85% дневного времени пребывают в статическом положении, сидя за столом во время учебы, подготовки домашних заданий, просмотра телепередач и пребывания перед мониторами компьютеров. Согласно полученным результатам предложены коррекционные меры для улучшения двигательной активности студентов.

Ключевые слова: здоровье, двигательная активность, студенты, умственная деятельность, функциональные нарушения, физические упражнения.

Tovkun L.P. Motor activity of students: state of the art / State Higher Educational Establishment «Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University named after Hryhoriy Scovoroda», Ukraine, Pereyaslav-Khmelnitsky.

In the article the concept of optimal motor activity and its importance for the full development of the human body in general and students in particular. The results of the study found that college students have poor motor activity . As the students 82-85 % of the daytime are in a static position , sitting at the table while studying, homework , watching TV and stay in front of computer monitors . According to the results proposed corrective measures to improve the motor activity of students.

Key words: health , physical activity , students, mental activity , functional disorders, exercise.


Повний текст:

Стаття Товкун

Посилання


Література:

Присяжнюк С.І. Фізичне виховання: Навч. пос. / С.І. Присяжнюк. – К.: Центр учбової літератури, 2008. –504 с.

Коцур Н.І. Валеологія: підручник / Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш, І.О. Калиниченко, Л.П. Товкун. – Корсунь-Шевченківський, 2011. – С. 418-419.

Присяжнюк С.І. Фізичне виховання. Навч. пос. / С.І. Присяжнюк, В.П. Краснов, М.О. Третьяков, Р.Т. Раєвський, В.Й. Кійко, В.Ф. Панченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.

Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учеб. Пособ. / В.А. Бароненко. – М.: Альфа-М, 2003. – 352 с.

Грибан В.Г. Валеологія: підручник. / В.Г. Грибан – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 342 с.

References:

Prysyazhnyuk S.I. Fizychne vykhovannya: Navch. pos. / S.I. Prysyazhnyuk. – K.: Tsentr uchbovoyi literatury, 2008. –504 s.

Kotsur N.I. Valeolohiya: pidruchnyk / N.I. Kotsur, L.S. Harmash, I.O. Kalynychenko, L.P. Tovkun. – Korsun'-Shevchenkivs'kyy, 2011. – S. 418-419.

Prysyazhnyuk S.I. Fizychne vykhovannya. Navch. pos. / S.I. Prysyazhnyuk, V.P. Krasnov, M.O. Tret'yakov, R.T. Rayevs'kyy, V.Y. Kiyko, V.F. Panchenko. – K.: Tsentr uchbovoyi literatury, 2007. – 192 s.

Baronenko V.A. Zdorov'e y fyzycheskaya kul'tura studenta: Ucheb. Posob. / V.A. Baronenko. – M.: Al'fa-M, 2003. – 352 s.

Hryban V.H. Valeolohiya: pidruchnyk. / V.H. Hryban – 2-he vyd. pererob. ta dop. – K.: «Tsentr uchbovoyi literatury», 2012. – 342 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org