кандидат історичних наук, Дутчак О. І. ВПЛИВ ТУРИЗМУ НА ОХОРОНУ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ПАМ’ЯТОК: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

admin admin

Анотація


УДК 908 (477.83/.86)

 

кандидат історичних наук, Дутчак О. І.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

ВПЛИВ ТУРИЗМУ НА ОХОРОНУ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ПАМЯТОК: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Історико-культурні пам'ятки становлять підѓрунтя розвитку туризму, актуалізуючи тим проблему власного збереження та примноження. Historical and cultural monuments form the basis of tourism development by actualizing the problem of their saving and enhancement. Basic principles of protection of historical and cultural monuments in relevant laws of Ukraine, legal acts of international organizations. Author determined number of problems and basic approaches to their assessment and decision.Виокремлено ряд проблем та основних підходів до їх оцінки та вирішення.

Ключові слова: історико-культарна спадщина, туризм, пам’ятки, закон.

Дутчак E. И. Влияние туризма на охрану историко-культурных памятников: опыт и перспективы / Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Украина, Ивано-Франковск

Историко-культурные памятники составляют почву развития туризма, актуализируя тем проблему собственного сохранения и приумножения. Основные принципы охраны историко-культурных памятников содержатся в соответствующих законах Украины, нормативно-правовых актах международных организаций. Выделены ряд проблем и основных подходов к их оценке и решения.

Ключевые слова: историко-культарна наследие, туризм, памятники, закон.

Dutchak Н. I. The influence of tourism on orhan of historical and cultural monuments: еxperience and perspectives / Prykarpatian National University Basil Stefanik by name, Ukraine, Ivano-Frankivsk

Historical and cultural monuments form the basis of tourism development and actualizing the problem of their saving and enhancement. Basic principles of protection of historical and cultural monuments in relevant laws of Ukraine, legal acts of international organizations are included. Author determined number of problems and basic approaches to their assessment and decision.

Key words: historical and cultural heritage, tourism, monuments, law.


Повний текст:

Стаття Дутчак

Посилання


Література:

Андрес Г. О. Проблема збереження рухомих пам’яток у період трансформаційних процесів пам’яткоохоронної галузі України / Г. О. Андрес. – К., 2008. – 96 с.

Андрес Г. О. Рекомендації Ради Європи як вагомі документи галузі охорони культурної спадщини / Г. О. Андрес. – К., 2008. – 124 с.

Андрес Г. О. Актуальні проблеми застосування пам’яткоохоронного законодавства в Україні Історія України. Маловідомі імена, події, факти. / Г. О. Андрес. – К., 1999. – 80 с.

Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України. Методологія та методика аналізу, термінологія, районування: монографія / О. О. Бейдик. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 396 с.

Вечерський В. В. Пам’ятки містобудування й архітектури України та перспективи їх використання як туристичних ресурсів / В. В. Вечерський. – К. : КМ Трейдинг, 1998. – Ч. 1. – 236 с.

Горбик В. О. Діяльність державних інституцій і громадянських організацій з охорони культурної спадщини: історія, теорія, практика / В.О. Горбик, Г. Г. Денисенко. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. – 275 с.

Завада В. Т. Проблеми використання пам’яток дерев’яної архітектури в системі туристських маршрутів України / В. Т. Завада. – К. – Косів, 1994. – Ч. 1. –240 с.

Закон України «Про охорону культурної спадщини» // Відомості Верховної Ради України. – 2000, – № 39 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1805-14

References:

Andres H. O. Problema zberezhennya rukhomykh pam"yatok u period transformatsiynykh protsesiv pam"yatkookhoronnoyi haluzi Ukrayiny / H. O. Andres. – K., 2008. – 6-11 s.

Andres H. O. Rekomendatsiyi Rady Yevropy yak vahomi dokumenty haluzi okhorony kul'turnoyi spadshchyny / H. O. Andres. – K., 2008. – 71-78 s.

Andres H. O. Aktual'ni problemy zastosuvannya pam"yatkookhoronnoho zakonodavstva v Ukrayini Istoriya Ukrayiny. Malovidomi imena, podiyi, fakty. / H. O. Andres. – K., 1999. – 53-59 s.

Beydyk O. O. Rekreatsiyno-turyst•s'ki resursy Ukrayiny. Metodolohiya ta metodyka analizu, terminolohiya, rayonuvannya: monohrafiya / O. O. Beydyk. – K. : Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr «Kyyivs'kyy universytet», 2001. – 395 s.

Vechers'kyy V. V. Pam"yatky mistobuduvannya y arkhitektury Ukrayiny ta perspektyvy yikh vykorystannya yak turystychnykh resursiv / V. V. Vechers'kyy. – K. : KM Treydynh, 1998. – Ch. 1. – 63-68 s.

Horbyk V. O. Diyal'nist' derzhavnykh instytutsiy i hromadyans'kykh orhanizatsiy z okhorony kul'turnoyi spadshchyny: istoriya, teoriya, praktyka / V.O. Horbyk, H. H. Denysenko. – K. : In-t istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, 2009. – 22-25 s.

Zavada V. T. Problemy vykorystannya pam"yatok derev"yanoyi arkhitektury v systemi turyst•s'kykh marshrutiv Ukrayiny / V. T. Zavada. – K. – Kosiv, 1994. – Ch. 1. –124-125 s.

Zakon Ukrayiny «Pro okhoronu kul'turnoyi spadshchyny» // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 2000, – # 39 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu do dzherela: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1805-14

Lesyk O. V. Zamky ta monastyri Ukrayiny / O. V. Lesyk. – L. : Svit, 1993. – 176 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.
 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org