ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

О. Х. Давлетханова, Я. Л. Миколайчук

Анотація


Проаналізовано тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств регіону. За допомогою сучасних методів економіко-статистичної обробки даних оцінено результативність функціонування сільськогосподарських підприємств в залежності від ефективності системи управління. Встановлено взаємозв’язок ефективності виробництва продукції від рівня спеціалізації підприємства, кількості сільськогосподарських угідь у його володінні та виробничої собівартості 1 га ріллі. Виявлено  суттєву різницю поведінки показників результативності управління виробництвом продукції рослинництва у порівнянні із продукцією тваринництва. Доведено необхідність впровадження новітніх технологій та досягнень науково-технологічного прогресу в процес управління підприємствами АПК.

Ключові слова: система управління, рівень ефективності, сільськогосподарське виробництво, спеціалізація, рослинництво, тваринництво, виробнича собівартість.

кандидат экономических наук, Давлетханова О. Х., Мыколайчук Я. Л. Экономический анализ эффективности системы управления сельскохозяйственными предприятиями / Уманский национальный университет садоводства, Украина, Умань

Проанализированы тенденции развития сельскохозяйственных предприятий региона. С помощью современных методов экономико-статистической обработки данных оценены результативность функционирования сельскохозяйственных предприятий в зависимости от эффективности системы управления. Установлена взаимосвязь эффективности производства продукции от уровня специализации предприятия, количества сельскохозяйственных угодий в его владении и производственной себестоимости 1 га пашни. Выявлено существенное различие поведения показателей результативности управления производством продукции растениеводства по сравнению с продукцией животноводства. Доказана необходимость внедрения новейших технологий и достижений научно-технологического прогресса в процесс управления предприятиями АПК.

Ключевые слова: система управления, уровень эффективности, сельскохозяйственное производство, специализация, растениеводство, животноводство, производственная себестоимость.

PhD in Economic, Davletkhanova O. Kh., Mykolaychuk Ya. L. Cost-effectiveness  analysis of the farm management system / Uman National University of Horticulture, Ukraine, Uman

Trends of development of agricultural enterprises in a region are analyzed. Performance results of agricultural enterprises are estimated in terms of up-to-date methods of economic and statistical data processing depending on the efficiency of a management system. The correlation between the production efficiency level and the specialization of an enterprises, the amount of farmland in its possession and the production cost of 1 ha of arable is determined. A substantial difference in the behavior of management performance indicators in crop production, compared to animal production, is defined. Necessity of introduction of new technologies, achievements of scientific and technological progress in management process of agricultural enterprises is proved.

Key words: control system, level of efficiency, agricultural production, specialization, crops, animal breeding, production cost.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кропивко М. Ф. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем / [М. Ф. Кропивко, Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік та ін.] ; за ред. М. Ф. Кропивка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 46 с.

Лузан Ю. Я. Сучасні проблеми та основні фактори розвитку аграрного сектору України / Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. – 2014. – № 6. – С. 5-10.

Лупенко Ю. О. Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю. О. Лупенко, П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 26-38.

Стецюк П. А. Концептуальні основи управління ризикозахищеністю підприємства / П. А. Стецюк, О. Є. Гудзь // Економіка АПК. – 2014. – № 11. – С. 62-68.

Стецюк П. А. Теорія і практика управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств : монографія / П. А. Стецюк К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 386 с.

Залізко В. Д. Шляхи підвищення ефективності виробничих ресурсів сільського господарства України у контексті зміцнення економічної безпеки / В. Д. Залізко // Економіка АПК. – 2014. – № 10. – С. 19-27.

Статистична інформація Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу : http://www.ukrstat.gov.ua.

References:

Kropyvko M. F. Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ta sotsialnoi spriamovanosti ahropromyslovoho vyrobnytstva na osnovi rozvytku klasternykh system / [M. F. Kropyvko, Yu. O. Lupenko, M. Y. Malik ta in.] ; za red. M. F. Kropyvka. – K. : NNTs IAE, 2013. – 46 s.

Luzan Yu. Ya. Suchasni problemy ta osnovni faktory rozvytku ahrarnoho sektoru Ukrainy / Yu. Ya. Luzan // Ekonomika APK. – 2014. – # 6. – S. 5-10.

Lupenko Yu. O. Rezultaty i problemy reformuvannia silskoho hospodarstva Ukrainy / Yu. O. Lupenko, P. T. Sabluk, V. Ya. Mesel-Veseliak, M. M. Fedorov // Ekonomika APK. – 2014. – № 7. – S. 26-38.

Stetsiuk P. A. Kontseptualni osnovy upravlinnia ryzykozakhyshchenistiu pidpryiemstva / P. A. Stetsiuk, O. Ye. Hudz // Ekonomika APK. – 2014. – # 11. – S. 62-68.

Stetsiuk P. A. Teoriia i praktyka upravlinnia finansovymy resursamy silskohospodarskykh pidpryiemstv : monohrafiia / P. A. Stetsiuk K. : NNTs IAE, 2008. – 386 s.

Zalizko V. D. Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti vyrobnychykh resursiv silskoho hospodarstva Ukrainy u konteksti zmitsnennia ekonomichnoi bezpeky / V. D. Zalizko // Ekonomika APK. – 2014. – № 10. – S. 19-27.

Statystychna informatsiia Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Dostup do resursu : http://www.ukrstat.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org