ВИДОВИЙ СКЛАД ШКІДНИКІВ РІПАКІВ ОЗИМОГО І ЯРОГО У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

С. В. Станкевич, Л. П. Кава

Анотація


Викладено результати досліджень структури ентомокомплексу ріпаків озимого і ярого у Східному Лісостепу України. Аналіз таксономічної та трофічної структури шкідників ріпаку свідчить, що переважна більшість шкідників (48 %) належать до ряду твердокрилих. За трофічною структурою ентомокомплекс ріпакового агроценозу на 54–61 % представлений спеціалізованими видами шкідників.

Ключові слова: ріпак озимий, ріпак ярий, ентомокомплекс, трофічна структура, таксономічна структура.

кандидат сельськохозяйственных наук, Станкевич С.В., кандидат сельськохозяйственных наук, Кава Л.П. Видовой состав вредителей рапсов озимого и ярового в Восточной Лесостепи Украины /Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева, Украина, Харьков; Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина, Киев.

Изложены результаты исследований структуры энтомокомплекса рапсов озимого и ярого в Восточной Лесостепи Украины. Анализ таксономической и трофической структуры вредителей рапса свидетельствует о том, что большинство их (48 %) являються представителями ряда жесткокрылых. По трофической структуре энтомокомплекс рапсового агроценоза на 54% представлен специализированными видами вредителей.

Ключевые слова: рапс озимый, рапс ярый, энтомокомплекс, трофическая структура, таксономическая структура

PhD іn agriculture Stankevych S.V., PhD іn agriculture Kava L.P. The pests of winter and spring oilseed rape in Forest-steppe of the Ukraine /  Kharkivskiy national agricultural university named V.V. Dokuchaeva, Ukraine, Kharkiv; National University of Life and Environmental Sciences, Ukraine, Kiiv.

Insect pest complex of oilseed winter and spring rape was investigated in eastern forest-steppe of the Ukraine. The analysis of taxonomic and trophic structure of this complex shows that majority (48 %) of insect pests belongs to Coleoptera. Specialized types of pests share 54 % of the total list.

Key words: winter rape, spring rape, entomocomplex, trophic structure, taxonomic structure


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Два аспекти захисту ріпаку / [Ю. Г. Красиловець, Н. В. Кузьменко, А. Є. Литвинов, С. В. Станкевич] // Агробізнес сьогодні – 2011. – № 10 (218). – С 24–28.

Лапа О. М. Шкідники капустяних культур / О. П. Лапа // Захист рослин. – 2005. – № 6. – С. 31.

Журавський В. С. Видова різноманітність комах на посівах ярого ріпаку у центральному Лісостепу України / В. С. Журавський // Захист і карантин рослин: міжвід. темат. наук. зб. – К.: Колобіг, 2008. – Вип. 54. – С. 197–202.

Гордєєва О. Ф. Видовий склад шкідників ярого та озимого ріпаку в умовах лівобережного Лісостепу України / О. Ф. Гордєєва // Вісн. Полт. держ. аграр.акад. – 2003 – № 3–4. – С. 56–59.

Добровольский Б. В. Распространение вредных насекомых. Очаги и зоны наибольшей вредоносности. / Б. В. Добровольский — М.: Сов. наука,1959. — 215 с.

Журавський В. С. Хімічний метод обмеження чисельності основних шкідників ярого ріпаку / В. С. Журавський, М. П. Секун // Наук.-техн. бюл. Ін-ту олійних культур УААН. – 2007. Вип. 12. – С. 188–192.

Ріпак ярий / М. І. Абрамик, В. Д. Гайдаш, С. Й. Гуринович та ін. – Івано-Франківськ: Просвіта, 2003. – 82 с.

Чайка В. М. На посівах озимого ріпаку. Ефективність різних методів обліку чисельності для моніторингу ентомофауні / В. М. Чайка, А. А. Поліщук // Карантин і захист рослин. – 2010. – № 3. – С. 5–7.

Федоренко В. П. Контроль хрестоцвітих блішок у посівах озимого та ярого ріпаку / В. П. Федоренко, К. П. Луговський // Карантин і захист рослин. – 2011. – № 10. – С. 7–9.

References:

Dva aspekty zakhystu ripaku / [Yu. H. Krasylovets', N. V. Kuz'menko, A. Ye. Lytvynov, S. V. Stankevych] // Ahrobiznes s'ohodni – 2011. – № 10 (218). – S 24–28.

Lapa O. M. Shkidnyky kapustyanykh kul'tur / O. P. Lapa // Zakhyst roslyn. – 2005. – № 6. – S. 31.

Zhuravs'kyy V. S. Vydova riznomanitnist' komakh na posivakh yaroho ripaku u tsentral'nomu Lisostepu Ukrayiny / V. S. Zhuravs'kyy // Zakhyst i karantyn roslyn: mizhvid. temat. nauk. zb. – K.: Kolobih, 2008. – Vyp. 54. – S. 197–202.

Hordyeyeva O. F. Vydovyy sklad shkidnykiv yaroho ta ozymoho ripaku v umovakh livoberezhnoho Lisostepu Ukrayiny / O. F. Hordyeyeva // Visn. Polt. derzh. ahrar.akad. – 2003 – №3–4. – S. 56–59.

Dobrovol'skyy B. V. Rasprostranenye vrednыkh nasekomыkh. Ochahy y zonы naybol'shey vredonosnosty. / B. V. Dobrovol'skyy — M.: Sov. nauka,1959. — 215 s.

Zhuravs'kyy V. S. Khimichnyy metod obmezhennya chysel'nosti osnovnykh shkidnykiv yaroho ripaku / V. S. Zhuravs'kyy, M. P. Sekun // Nauk.-tekhn. byul. In-tu oliynykh kul'tur UAAN. – 2007. Vyp. 12. – S. 188–192.

Ripak yaryy / M. I. Abramyk, V. D. Haydash, S. Y. Hurynovych ta in. – Ivano-Frankivs'k: Prosvita, 2003. – 82 s.

Chayka V. M. Na posivakh ozymoho ripaku. Efektyvnist' riznykh metodiv obliku chysel'nosti dlya monitorynhu entomofauni / V. M. Chayka, A. A. Polishchuk // Karantyn i zakhyst roslyn. – 2010. – № 3. – S. 5–7.

Fedorenko V. P. Kontrol' khrestotsvitykh blishok u posivakh ozymoho ta yaroho ripaku / V. P. Fedorenko, K. P. Luhovs'kyy // Karantyn i zakhyst roslyn. – 2011. – № 10. – S. 7–9.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org