ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ЛЮБЛІНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ

І. В. Поручинська

Анотація


Проаналізовано особливості географічного положення Волинської області України та Люблінського воєводства Республіки Польщі як транскордонних територій. Досліджено територіальну диференціацію кількості та статево-вікової структури населення, показників народжуваності, смертності, природного приросту, смертності немовлят, прибуття та вибуття на рівні адміністративних районів та повітів. Визначено адміністративні одиниці, для яких характерні найкращі та найгірші демографічні показники. Методом аналізу та співставлення статистичних даних виявлено спільні та відмінні риси природного та механічного руху населення на вказаних територіях.

          Ключові слова: населення, статево-вікова структура, народжуваність, смертність, природний приріст, механічний рух.

Поручинская И. В. Сравнительный анализ демографической ситуации в Волынской области и Люблинском воеводстве / Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки, Украина, Луцк

Проанализированы особенности географического положения Волынской области Украины и Люблинского воеводства Республики Польши как трансграничных территорий. Исследована территориальная дифференциация количества и полово-вековой структуры населения, показателей рождаемости, смертности, естественного прироста, смертности младенцев, прибытия и выбытия на уровне административных районов и уездов. Определены административные единицы, для которых характерные наилучшие и наихудшие демографические показатели. Методом анализа и сопоставления статистических данных выявлены общие и отличительные черты естественного и механического движения населения на указанных территориях.  

Ключевые слова: население, полово-вековая структура, рождаемость, смертность, естественный прирост, механическое движение.

        Poruchunska І. V. Comparative analyses of demographic situation in Volyn Region and Lublin province /  Eastern European National University of the name of Lesya Ukrainka, Ukraine, Lutsk

The features of geographical location of the Volyn area of Ukraine and Lublin province of Republic of Poland as transfrontal territories to analyse. Territorial differentiation of amount and sexual-age-old structure of population, indexes of birth-rate, death rate, natural increase, death rate of babies, arrival and leaving is investigational at the level of administrative districts and districts. Administrative units for that there are the characteristic best and the worst demographic indicators are certain. The method of analysis and comparison of statistical data is educe the general and excellent lines of natural and mechanical motion of population on the indicated territories.

Key words: population, sexual-age-old structure, births,  death rate, natural increase, mechanical motion.


Повний текст:

PDF

Посилання


Джаман В. О. До проблеми територіальних особливостей демографічних процесів в Україні / В. О. Джаман // Укр. геогр. журн. – 1998. – № 3. – С. 13–18.

Фащевський М. І. Методологічні аспекти дослідження географії населення / М. І. Фащевський // Укр. геогр. журн. – 2004. – № 3. – С. 58–62.

Прицюк Н. Демографічні процеси українсько-польського прикордоння: низинний рівень / Н. Прицюк, О. Костів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2008. – Вип. 35 – С. 177–185.

Прицюк Н. Особливості демографічних процесів українсько-польського прикордоння / Н. Прицюк, М. Фляга // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2007 – Вип. 34 – С. 210–221.

Лажнік В. Й. Порівняльний аналіз рівнів соціально-економічного розвитку адміністративних районів Волинської області і повітів Люблінського воєводства / В. Й. Лажнік, І. М. Зуй // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2006. – № 3. – С. 234–241.

Єврорегіон Буг: Волинська область / [Клімчук Б. П., Луцишин П. В., Лажнік В. Й. та ін.]; за редакцією Б. П. Клімчука, П. В. Луцишина, В. Й. Лажніка. – Луцьк : РВВ “Вежа”, 1997. – 446 с.

Головне управління статистики у Волинській області [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/

Główny Urząd Statystyczny [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://stat.gov.pl/

References:

Dzhaman V. O. Do problemy terytorial'nykh osoblyvostey demohrafichnykh protsesiv v Ukrayini / V. O. Dzhaman // Ukr. heohr. zhurn. – 1998. – № 3. – S. 13–18.

Fashchevs'kyy M. I. Metodolohichni aspekty doslidzhennya heohrafiyi naselennya / M. I. Fashchevs'kyy // Ukr. heohr. zhurn. – 2004. – № 3. – S. 58–62.

Prytsyuk N. Demohrafichni protsesy ukrayins'ko-pol's'koho prykordonnya: nyzynnyy riven' / N. Prytsyuk, O. Kostiv // Visn. L'viv. un-tu. Ser. heohr. – 2008. – Vyp. 35 – S. 177–185.

Prytsyuk N. Osoblyvosti demohrafichnykh protsesiv ukrayins'ko-pol's'koho prykordonnya / N. Prytsyuk, M. Flyaha // Visn. L'viv. un-tu. Ser. heohr. – 2007 – Vyp. 34 – S. 210–221.

Lazhnik V. Y. Porivnyal'nyy analiz rivniv sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku administratyvnykh rayoniv Volyns'koyi oblasti i povitiv Lyublins'koho voyevodstva / V. Y. Lazhnik, I. M. Zuy // Naukovyy visnyk Volyns'koho derzhavnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky. – 2006. – № 3. – S. 234–241.

Lazhnik V. Y. Porivnyal'nyy analiz rivniv sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku administratyvnykh rayoniv Volyns'koyi oblasti i povitiv Lyublins'koho voyevodstva / V. Y. Lazhnik, I. M. Zuy // Naukovyy visnyk Volyns'koho derzhavnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky. – 2006. – № 3. – S. 234–241.

Holovne upravlinnya statystyky u Volyns'kiy oblasti [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/

Główny Urząd Statystyczny [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://stat.gov.pl/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org