ІННОВАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ЯК БАЗИС ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ

Остапюк Б. Я.

Анотація


В статті обґрунтовано необхідність створення інноваційного транспортно-логістичного центру, як об’єкту інноваційної інфраструктури залізниць, який сприйме вирішенню проблем інноваційного розвитку галузі. Основною метою центру визначено створення умов для розвитку залізничного транспорту на основі розробок і впровадження інновацій за рахунок формування в галузі замкнутого інноваційного циклу, основаного на світових досягнення та можливостях логістики, власному виробничому та інтелектуальному потенціалі. Розроблено його функціонально-організаційну структуру, в рамках якої визначено, що основу інноваційного осередку центру повинні складати такі основні підрозділи, як: відділ інноваційних розробок, експертизи та досліджень, відділ інформації та логістизації, відділ маркетингу та комерціалізації інновацій. Розкрито основні завдання центру та напрямки діяльності його структурних підрозділів.

Ключові слова: інновації, інноваційна інфраструктура, інноваційний транспортно-логістичний центр, напрямки діяльності,  залізничний транспорт.

Остапюк Б. Я. Инновационный транспортно-логистический центр как базис внедрения инноваций на железнодорожном транспорте Украины / Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, Украина, г. Харьков.

В статье обосновано необходимость создания инновационного транспортно-логистического центра, как объекта инновационной инфраструктуры железных дорог, который будет способствовать  решению проблем инновационного развития отрасли. Основной целью центра определено создание условий для развития железнодорожного транспорта на основе разработок и внедрения инноваций за счет формирования в отрасли замкнутого инновационного цикла, основанного на мировых достижениях и возможностях логистики, собственном производственном и интеллектуальном потенциале. Разработано его функционально-организационную структуру, в рамках которой определено, что основу инновационного центра должны составлять такие подразделения, как: отдел инновационных разработок, экспертизы и исследований, отдел информации и логистизации, отдел маркетинга и коммерциализации инноваций. Раскрыты основные задачи центра и направления деятельности его структурных подразделений.

Ключевые слова: инновации, инновационная инфраструктура, инновационный транспортно-логистический центр, направления деятельности, железнодорожный транспорт.

Ostapuk B. J. Innovative transport and logistics center as the basis for innovation in the railway transport of Ukraine / Ukrainian state Academy of railway transport, Ukraine, Kharkiv.

In the article the necessity of creating innovative transport and logistics center, as the object of the innovation infrastructure of the Railways, which will take the decision of problems of innovative development of the industry. Formulated the main objective of the centre. Developed its functional organizational structure in which it is determined that the basis of the innovation center of the cell must contain the following main divisions: the Department of innovation, expertise and research, Department of information and logistical, marketing and commercialization of innovations. Main objectives and activities of its business units.

Key words: innovation, innovation infrastructure, innovation transport and logistics center, activities rail transportation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Дикань В. Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: монографія / В. Л. Дикань, В. О. Зубенко. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.

Дикань В.Л. Модель інноваційного конгломерату, як інструменту забезпечення конкурентоспроможності національної мережі МТК [Текст] /В.Л.Дикань, А.В. Толстова // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць – Харків, УкрДАЗТ, 2010. - № 31. - с. 13-18.

Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток / В. П. Ільчук. – К. : Логос, 2004. – 381 с.

Кірдіна О. Г. Інтеграційні процеси та задачі інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу / О. Г. Кірдіна // Вісник ХНАУ – 2010. - № 11. – С. 189-201.

Кондратюк М.В. Створення науково-інноваційної групи на залізничному транспорті України [Текст] / М. В. Кондратюк // Вісник економіки транспорту та промисловості. Збірник наукових праць. – Харків: УкрДАЗТ. - №33. – 2011. – С. 49-51.

Якименко Н. В. Удосконалення принципів здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності залізничного транспорту України / Н. В. Якименко // Економічний простір. – Д, 2012. - № 63. – С. 179-185.

References:

Dykan V. L. Zabezpechennya efektyvnosti innovatsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstv zaliznychnoho transportu: monohrafiya / V. L. Dykan, V. O. Zubenko. – Kh.: UkrDAZT, 2008. – 194 р.

Dykan V.L. Model' innovatsiynoho konhlomeratu, yak instrumentu zabezpechennya konkurentospromozhnosti natsional'noyi merezhi MTK / V.L.Dykan, A.V. Tolstova // Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. – Kharkiv: UkrDAZT, 2010. - № 31. - Р. 13-18.

Il'chuk V. P. Innovatsiyno-investytsiyni systemy zaliznychnoho transportu: stanovlennya ta rozvytok / V. P. Il'chuk. – K. : Lohos, 2004. – 381р.

Kirdina O. H. Intehratsiyni protsesy ta zadachi investytsiyno-innovatsiynoho rozvytku zaliznychnoho kompleksu / O. H. Kirdina // Visnyk KhNAU. – 2010. - № 11. – Р. 189-201.

Kondratyuk M.V. Stvorennya naukovo-innovatsiynoyi hrupy na zaliznychnomu transporti Ukrayiny / M.V. Kondratyuk // Visnyk ekonomiky transportu ta promyslovosti. – Kharkiv: UkrDAZT. - 2011. - №33. –– Р. 49-51.

Yakymenko N. V. Udoskonalennya pryntsypiv zdiysnennya investytsiyno-innovatsiynoyi diyal'nosti zaliznychnoho transportu Ukrayiny / N. V. Yakymenko // Ekonomichnyy prostir. – D, 2012. - № 63. – Р. 179-185.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org