ПОЗИТИВНА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ВИМАГАЄ ПРИПИНЕННЯ ЕКСПАНСІОНІСТСЬКОЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Ольга Ривак

Анотація


В умовах глобальної економічної кризи, широкомасштабного російського вторгнення в Україну, уряди країн-боржників покликані вдосконалити податкову і митну систему, соціально-трудове законодавство задля захисту економічних ресурсів, національного виробника, споживача, регулювання структури виробництва, створення нових робочих місць, пожвавлення економічної активності в реальному секторі економіки, отримання достойної винагороди за продуктивну працю. Реструктуризація кредитів в банківській системі повинна здійснюватись з урахуванням цінових індексів, зовнішньоекономічні відносини – з урахуванням паритету купівельної спроможності.

 Ключові слова: скорочення доходів і зростання цін, зростання кредитних ставок, державний борг, продуктивність праці, природні катастрофи, продовольча безпека, ринки капіталу, міграція, тінізація економіки, експансіоністська політика, внутрішній і зовнішній борг країни, криза банківської системи, проникнення іноземного капіталу, виснаження економічних ресурсів, міжнародні організації, шкідливі технології, економічна ефективність, соціальна корисність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Стриж О. «Найгірше для світової економіки попереду». Високий замок (24-30.11.2022), № 47, с.5.

Global Economic Prospects (January 2022). World Bank Group

Швець В. Акценти. Коментар. Що може змінити хід війни? Високий замок. (16-22.01.2023), № 7, с.2.

Цифра. Високий Замок (3-9.11.2022), № 44, с.7.

Що це було? Кажуть НЛО… Високий замок. (16-22.01.2023), № 7, с.2.

Міжнародна асоціація розвитку Світового банку (IDA).worldbank.org #IDA20#IDAworks.

Ерьомін А. Китай скуповує Німеччину. Високий замок (3-9.11.202), № 44, с.7.

Малолєткова О. Світ запам’ятає цей рік як рік незламних і хоробрих українців. Урядовий кур’єр (31.12.2022), №277, с.1-2.

Національний банк України www.bank.gov.ua.

Власенко В. «Найголовніше завдання – це перемога у війні. Ми повинні її здобути. І здобудемо!» Урядовий кур’єр (27.12.2022), № 273, с.2.

Цитата дня. Урядовий кур’єр (04.01.2023), № 2, с.1.

Національний банк України. Звіт про фінансову стабільність. Грудень 2022 року, с.7 www.bank.gov.ua.

Власенко В. Євродепутати закликали до всеосяжної ізоляції росії як держави-терориста. Урядовий кур’єр (24.11.2022), № 250, с.2.

Особливий акцент на контррозвідці. Урядовий кур’єр (14.02.2023), № 31, с.1.

Держава-терорист не може мати право вето в ООН. Урядовий кур’єр (25.11.2022), № 251, с.2.

Прокопчук С. План Маршала: третя обнадійлива спроба. Урядовий кур’єр (10.08.2022), № 172, с.4-5.

Власенко В. Чи можливо вигнати країну-терориста з ООН? Світова безпека. Урядовий кур’єр (28.12.2022), № 277, с.2.

Україна стала одним із лідерів вільного світу. Урядовий кур’єр (29.11.2022), № 275, с.2-3

Цитата дня. Урядовий кур’єр (18.01.2023), № 12, с.1.

МАГАТЕ завершує розміщення постійних місій на українських АЕС. Урядовий кур’єр (20.01.2023), № 14, с.1.

Центр гуманітарного розмінування поліпшить координацію між відомствами. Урядовий кур’єр (14.02.2023), № 31, с.1.

Писана Н. Приклад послідовності та активної підтримки. Допомога. Велика Британія продовжує демонструвати світу свою проукраїнську позицію. Урядовий кур’єр (24.01.2023), № 16, с.2.

Цифра дня. Урядовий кур’єр (26.11.2022), № 252, с.1.

ЄБРР посилює фінансову підтримку. Урядовий кур’єр (25.10.2022), № 228/1, с.1.

Цитата дня. Урядовий кур’єр (28.10.2022), № 231, с.1.

Індекс споживчих цін у грудні 2022 року. Урядовий кур’єр (12.01.2023), № 8, с.2.

Індекс споживчих цін у січні 2023 року. Урядовий кур’єр (11.02.2023), № 30, с.2.

Громов О. Три десятки змін. Нормотворчість. Урядовий кур’єр (16.09.2022), № 200, с.4.

Власенко В. Потрібен глобальний фонд іноземних інвестицій. Урядовий кур’єр (17.09.2022), № 201, с.2.

Громов О. Проблемні позики: від роздумів до дій. Урядовий кур’єр (26.01.2023), № 18, с.4.

Фаріон І. На фронті за Україну проливають кров, а в тилу її знекровлюють корупціонери. Високий Замок (26.01-01.02.2023), № 4, с.1, 3.

Ліщенко Ю. Будинок за 153 мільйони перейшов із профспілкової власності у приватну… Вручили підозру й затримали «чорного реєстратора». А замовник хто? Високий замок (2-8.02.2023), № 5, с.7.

Малолєткова О. Членство в Євросоюзі: не «якщо», а «коли». Урядовий кур’єр (14.01.2023), № 10, с. 2.

Ліщенко Ю. У міськраді – масштабні скорочення. Високий замок (3-9.11.2022), № 44, с.9.

Цифра дня. Урядовий кур’єр (02.09.2022), № 190, с. 1.

Шустер: Путін викрадає дітей… 17 лютого 18.30 #бацман#шустер#трансляція.

Цифра дня. Урядовий кур’єр (06.01.2023), № 4, с.1.

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 лютого 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 5 лютого 2023 року № 57/2023. Урядовий кур’єр (07.02.2023), № 26, с.6-31.

Малолєткова О. Великий здобуток українського бізнесу. Урядовий кур’єр (06.01.2023), № 4, с. 2.

Цифра дня. Урядовий кур’єр (29.12.2022), № 27, с.1.

Цифра дня. Урядовий кур’єр (20.01.2023), № 14, с.1.

Відділ новин «Урядового кур’єра». Потрібне єднання всіх сумлінних лідерів держав світу. Урядовий кур’єр (28.10.2022), № 231, с.2.

Малолєткова О. Українське зерно здатне нагодувати світ. Урядовий кур’єр (29.11.2022), № 253, с.2.

Белявський О. Чи питиме Путін свою нафту? Коментар. Високий замок (8-14.09.2022), № 36, с.2.

References:

Stryzh О. The worst for the global economy is ahead. Vysokyi Zamok (24-30.11.2022), № 47, p.5.

Global Economic Prospects (January 2022). World Bank Group

Shvets V. Accents. Comment. What can change the course of the war? Vysokyi Zamok. (16-22.01.2023), № 7, p.2.

Number. Vysokyi Zamok (3-9.11.2022), № 44, p.7.

What was it? They say UFOs … Vysokyi Zamok. (16-22.01.2023), № 7, p.2.

International Development Association of the World Bank (IDA). http://worldbank.org #IDA20#IDAworks.

Yeryomin А. China is buying up Germany. Vysokyi Zamok (3-9.11.202), № 44, p.7.

Malolyetkova О. The world will remember this year as the year of indomitable and brave Ukrainians. Uryadovyi kuryer(31.12.2022), №277, p.1-2.

National Bank of Ukraine. http://www.bank.gov.ua.

Vlasenko V. The most important task is to win the war. We have to get it. And we will get it! Uryadovyi kuryer (27.12.2022), № 273, p.2.

Quote of the day. Uryadovyi kuryer (04.01.2023), № 2, p.1.

National Bank of Ukraine. Report on financial stability. December 2022, p.7 www.bank.gov.ua.

Vlasenko V. MEPs called for comprehensive isolation of Russia as a terrorist state. Uryadovyi kuryer (24.11.2022), № 250, p.2.

Special emphasis on counterintelligence. Uryadovyi kuryer(14.02.2023), № 31, p.1.

A terrorist state cannot have the right of veto in the UN. Uryadovyi kuryer (25.11.2022), № 2p1, p.2.

Prokopchuk S. The Marshall Plan: a third hopeful attempt. Uryadovyi kuryer (10.08.2022), № 172, p.4-5.

Vlasenko V. Is it possible to expel a terrorist country from the UN? World security. Uryadovyi kuryer (28.12.2022), № 277, p.2.

Ukraine has become one of the leaders of the free world. Uryadovyi kuryer (29.11.2022), № 275, p.2-3

Quote of the day. Uryadovyi kuryer (18.01.2023), № 12, p.1.

The IAEA completes the placement of permanent missions at Ukrainian nuclear power plants. Uryadovyi kuryer (20.01.2023), № 14, p.1.

The Center for humanitarian demining will improve inter-agency coordination. Uryadovyi kuryer (14.02.2023), № 31, p.1.

Pysana N. An example of consistency and active support. Help. Great Britain continues to demonstrate its pro-Ukrainian position to the world. Uryadovyi kuryer (24.01.2023), № 16, p.2.

Quote of the day. Uryadovyi kuryer (26.11.2022), № 252, p.1.

EBRD strengthens financial support. Uryadovyi kuryer (25.10.2022), № 228/1, p.1.

Quote of the day. Uryadovyi kuryer(28.10.2022), № 231, p.1.

Consumer price index in December 2022. Uryadovyi kuryer (12.01.2023), № 8, p.2.

Consumer price index in January 2023. Uryadovyi kuryer (11.02.2023), № 30, p.2.

Hromov О. Three dozen changes. Rulemaking. Uryadovyi kuryer (16.09.2022), № 200, p.4.

Vlasenko V. A global fund of foreign investment is needed. Uryadovyi kuryer (17.09.2022), № 201, p.2.

Hromov О. Problem loans: from thoughts to actions. Uryadovyi kuryer (26.01.2023), № 18, p.4.

Farion І. At the front, blood is being shed for Ukraine, and in the rear it is being bled by corrupt officials. Vysokyi Zamok (26.01-01.02.2023), № 4, p.1, 3.

Lishchenko Y. The house for 153 million was transferred from trade union ownership to private ownership... Suspicion was served and the "black registrar" was detained. And who is the customer? Vysokyi Zamok (2-8.02.2023), № 5, p.7.

Malolyetkova О. Membership in the European Union: not "if", but "when". Uryadovyi kuryer (14.01.2023), № 10, p. 2.

Lishchenko Y. Large-scale reductions in the city council. Vysokyi Zamok (3-9.11.2022), № 44, p.9.

Number of the day. Uryadovyi kuryer (02.09.2022), № 190, p. 1.

Shuster: Putin kidnaps children … February 17, 18.30 #бацман#шустер#трансляція.

Number of the day. Uryadovyi kuryer (06.01.2023), № 4, p.1.

Decree of the President of Ukraine "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated February 5, 2023 "On the application and introduction of changes to personal special economic and other restrictive measures (sanctions)" dated February 5, 2023 № 57/2023. Uryadovyi kuryer(07.02.2023), № 26, p.6-31.

Malolyetkova О. A great achievement of Ukrainian business. Uryadovyi kuryer (06.01.2023), № 4, p. 2.

Number of the day. Uryadovyi kuryer (29.12.2022), № 27, p.1.

Number of the day. Uryadovyi kuryer (20.01.2023), № 14, p.1.

Uryadovyi kuryer News Department. We need the unity of all conscientious leaders of the world's states. Uryadovyi kuryer (28.10.2022), № 231, p.2.

Malolyetkova О. Ukrainian grain can feed the world. Uryadovyi kuryer (29.11.2022), № 253, p.2.

Byeliavskyi О. Will Putin drink his oil? Comment. Vysokyi Zamok (8-14.09.2022), № 3, p.2.
DOI: https://doi.org/10.26886/2311-4517.2(87)2023.1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org