СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Віктор Кульчицький

Анотація


Статтю присвячено дослідженню становлення й розвитку законодавства України про охорону інтелектуальної власності у період Незалежності України. Автор звертає увагу на основні прогалини і проблеми у ньому. Аналізуються провідні закони у цій сфері, а також усі внесені зміни до них. Стаття написана у хронологічному порядку змін законодавства України, з дати прийняття перших норм законодавства щодо охорони прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, авторське право, нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності, інтегральні мікросхеми, комерційна таємниця, ноу-хау.


Повний текст:

PDF

Посилання


Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014. – Редакція від 30.11.2015 // Офіційний вісник України. 2014. № 75. Том 1. с. 83.; 2125.

Довгань Г. В. (2008)Становлення та розвиток законодавства України про інтелектуальну власність (історико-правовий аспект): дис.к.ю.н.; спец.;/ Г. В. Довгань. Л., (2008) – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень, 222.

Світличний О. П. (2016) Право інтелектуальної власності. Київ, НУБіП України,355с.

Головкова О.М. (2008) Генезис правової охорони інтелектуальної власності // Форум права № 1, 92-98.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003. – Редакція від 02.08.2018 // Офіційний вісник України. 2003. № 11. 7; 461.

Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993. – Редакція від 22.07.2018 р. // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. 64.

Томаров І. Шлях юриста починається з того моменту, коли він бере на себе відповідальність за свої дії/ інтерв'ю для AlumniLawKNU. URL: https://alumni.law.knu.ua/interviu/183-ilarion-tomarov-shliakh-iurysta-pochynaietsia-z-toho-momentu-koly-vin-bere-na-sebe-vidpovidalnist-za-svoi-dii

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про кінематографію" від 16.07.1999 // Офіційний вісник України. 1999. № 32. с. 44;1656.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності" від 22.05.2003 // Офіційний вісник України. 2003. № 25. с. 63.;1173.

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо використання об’єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах" від 05.10.2016 // Офіційний вісник України. 2016. № 86. с. 16;2812.

Закон України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" від 23.03.2017 // Офіційний вісник України. 2017. № 36. с. 19.;1121.

Закон України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" від 15.05.2018 // Офіційний вісник України. 2018. № 59.с. 11.; 2030.

Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15.12.1993.–Редакція від 05.12.2012 // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. с. 34.

Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 05.11.1997. – Редакція від 05.12.2012// Відомості Верховної Ради України. 1998 р. № 8.с. 28.

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21.04.1993. – Редакція від 04.10.2018 // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 21. с. 218.

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" від 02.11.2006 // Офіційний вісник України. 2006. № 47. с. 11.;с. 3112.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України" від 07.10.2010. – Втрата чинності від 02.03.2014 // Офіційний вісник України. 2010. № 79. с. 28;с. 2793.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів" від 16.10.2012. – Редакція від 20.09.2018// Відомості Верховної Ради. 2014. № 6-7 с.80.

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" від 08.12.2015 // Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4 с.39.

Закон України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України" від 06.09.2018 // Офіційний вісник України. 2018. № 78.

References:

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, taYevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i y ikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony vid 27.06.2014. – Redaktsiia vid 30.11.2015 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2014. № 75. Tom 1. s. 83.; s. 2125.

Dovhan H. V. Stanovlennia ta rozvytok zakonodavstva Ukrainy pro intelektualnu vlasnist (istoryko-pravovyi aspekt): dys… k.iu.n.; spets.: 12.00.01 – teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh vchen / H. V. Dovhan. L., 2008. 222 s.

Svitlychnyi O. P. Pravo intelektualnoi vlasnosti: Pidruchnyk. – Vyd. 2, zmin. i dop. / O. P. Svitlychnyi. K.: NUBiPUkrainy, 2016. 355 s.

Holovkova O. M. Henezys pravovoio khorony intelektualnoi vlasnosti // Forum prava. 2008. № 1. S.92-98.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003. – Redaktsiia vid 02.08.2018 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2003. № 11. s. 7. s. 461.

Zakon Ukrainy "Pro avtorske pravo i sumizhni prava" vid 23.12.1993. – Redaktsiia vid 22.07.2018 r. // Vidomosti Verkhovnoi . 1994. № 13. s. 64.

Tomarov I. Shliakhy urysta pochynaietsia z toho momentu, koly vin bere na sebe vidpovidalnist za svoi dii / I. Tomarov, interviu dlia Alumni Law KNU. URL: https://alumni.law.knu.ua/interviu/183-ilarion-tomarov-shliakh-iurysta-pochynaietsia-z-toho-momentu-koly-vin-bere-na-sebe-vidpovidalnist-za-svoi-dii

Zakon Ukrainy "Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy u zviazku z pryiniattiam Zakonu Ukrainy "Pro kinematohrafiiu" vid 16.07.1999 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 1999. № 32. s. 44; s. 1656.

Zakon Ukrainy "Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo pravovoi okhorony intelektualnoi vlasnosti" vid 22.05.2003 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2003. № 25. s. 63.; 1173.

Zakon Ukrainy "Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy "Pro avtorske pravo i sumizhni prava" shchodovykorystannia obiektiv avtorskoho prava v parodiiakh, popuri ta karykaturakh" vid 05.10.2016 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2016. № 86. s. 16; s. 2812.

Zakon Ukrainy "Pro derzhavnu pidtrymku kinematohrafii v Ukraini" vid 23.03.2017 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2017. № 36. s. 19.; s. 1121.

Zakon Ukrainy "Pro efektyvne upravlinnia mainovymy pravamy pravovlasnykiv u sferi avtorskoho prava i (abo) sumizhnykhprav" vid 15.05.2018 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2018. № 59. s. 11.; s. 2030.

Zakon Ukrainy "Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky" vid 15.12.1993. – Redaktsiia vid 05.12.2012 // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 7. s. 34.

Zakon Ukrainy "Pro okhoronu prav na topohrafii intehralnykh mikroskhem" vid 05.11.1997. – Redaktsiia vid 05.12.2012 // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1998 r. № 8. s. 28.

Zakon Ukrainy "Pro okhoronu prav na sorty roslyn" vid 21.04.1993. – Redaktsiia vid 04.10.2018 // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1993. № 21. s. 218.

Zakon Ukrainy "Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy "Pro okhoronu prav na sorty roslyn" vid 02.11.2006 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2006. № 47. s. 11.; s. 3112.

Zakon Ukrainy "Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo pryvedennia yikh u vidpovidnist iz Konstytutsiieiu Ukrainy" vid 07.10.2010. – Vtrata chynnosti vid 02.03.2014 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2010. № 79. s. 28; s. 2793.

Zakon Ukrainy "Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo diialnosti Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy, Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy, inshykh tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady, diialnist yakykh spriamovuietsia ta koordynuietsia cherez vidpovidnykh ministriv" vid 16.10.2012. – Redaktsiia vid 20.09.2018 // Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2014. № 6-7 s.80.

Zakon Ukrainy "Pro vnesennia zmin dodeiakykh zakoniv Ukrainy shchodo pryvedennia zakonodavstva Ukrainy u sferi nasinnytstva ta rozsadnytstva u vidpovidnist z yevropeiskymy ta mizhnarodnymy normamy i standartamy" vid 08.12.2015 // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2016. № 4 s. 39.

Zakon Ukrainy "Pro vnesennia zmin do Mytnoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh inshykh zakoniv Ukrainy shchodo zaprovadzhennia mekhanizmu "iedynoho vikna" ta optymizatsii zdiisnennia kontrolnykh protsedur pry peremishchenni tovariv cherez mytnyi kordon Ukrainy" vid 06.09.2018 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2018. № 78.
DOI: https://doi.org/10.26886/2311-4517.4(84)2022.5

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org