АНАЛІЗ СУТНОСТІ І ОЦІНКА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРІВ Крістіна Лашкай, магістр

Крістіна Лашкай

Анотація


В умовах економічної транформації економічна політика кожної держави здійснюється з використанням валютних та фінансово-кредитних механізмів. Не можна не брати до уваги зв'язок цієї сфери з національною та міжнародною економікою, розвиток яких переплітається, що приводить до збільшення міжнародних потоків товарів і послуг. Актуальність теми  статті полягає у визначенні поняття «міжнародні фінансові центри». Розкрито ознаки міжнародних фінансових центрів як ключового інституту глобального фінансового ринку. Проведена оцінка головних фінансових центрів, що розташовані у розвинених країнах світу.

Ключові слова: глобалізація, фінансовий центр, світовий фінансовий ринок, фінансові потоки, фінансовий капітал.


Повний текст:

PDF

Посилання


Міжнародні фінанси . О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 557 с.

Ліфанова М.І. Міжнародні фінансові центри: поняття, умови та стадії формування. - Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2017. c.21-24.

Кучеренко В.В. Роль фінансових центрів у посткризовій тран сформації світової валютної системи / В.В. Кучеренко // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. 2013. № 2. С. 313–316.

Ухналь Н.М. Особливості розвитку міжнародних фінансових центрів в умовах глобалізації фінансової системи / Н.М. Ухналь // Наукові праці НДФІ. 2015. № 2(71). С. 17–32.

Міжнародні фінанси: навч. посіб. / І.І. Д'яконова. М. І. Макаренко, Ф. О. Журавка та ін.; за ред. М. І. Макаренка та І.І. Д'яконової. - К.: "Центр учбової літератури", 2013. 548 с.

Шпак Л. О.Особливості розвитку світових фінансових центрів- Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Випуск 1 (14), 2013., с.51-62.

Індекс Світових Фінансових Центрів 32 - електронний ресурс – режим доступу- https://en.cdi.org.cn/research/gfci

References:

O. M. Mozhovyy, T. YE. Obolensʹka, T. V. Musiyetsʹ (2005) Mizhnarodni finansy [International finance] - K.: KNEU [K.: KNEU] 557 p. [in Ukrainian]

Lifanova M.I. (2017) Mizhnarodni finansovi tsentry: ponyattya, umovy ta stadiyi formuvannya. [International financial centers: concepts, conditions and stages of formation.]- Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu,[Scientific Bulletin of the International Humanitarian University,]. p. 21-24. [in Ukrainian].

Kucherenko V.V.(2013) Rolʹ finansovykh tsentriv u postkryzoviy tran sformatsiyi svitovoyi valyutnoyi systemy [The role of financial centers in the post-crisis transformation of the world currency system ] Visnyk Donetsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya V. Ekonomika i pravo. [Bulletin of the Donetsk National University. Series B. Economics and law.] 2013. No. 2. P. 313–316. [in Ukrainian].

Ukhnalʹ N.M. (2015) Osoblyvosti rozvytku mizhnarodnykh finansovykh tsentriv v umovakh hlobalizatsiyi finansovoyi systemy [Peculiarities of the development of international financial centers in the conditions of globalization of the financial system] Naukovi pratsi NDFI. № 2(71). [Scientific works of NDFI] pp. 17–32. [in Ukrainian]

I.I. D'yakonova. M. I. Makarenko, F. O. Zhuravka (2013) Mizhnarodni finansy [International finance] K.: "Tsentr uchbovoyi literatury",[ "Center for Educational Literature"] 548 p. [in Ukrainian]

Shpak L.O.(2013) Osoblyvosti rozvytku svitovykh finansovykh tsentriv [Peculiarities of the development of world financial centers] Visnyk Skhidnoyevropeysʹkoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu. Vypusk 1 (14) [Bulletin of the East European University of Economics and Management. Issue 1 (14)], pp.51-62. [in Ukrainian]

Indeks Svitovykh Finansovykh Tsentriv 32 [Index of World Financial Centers 32] Retrieved from: https://en.cdi.org.cn/research/gfci [in Ukrainian]. (2022, October, 07).
DOI: https://doi.org/10.26886/2311-4517.4(84)2022.1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org