АКТУАЛЬНІСТЬ АНАЛІЗУ АСОЦІАТИВНОГО ПОЛЯ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВНО-КУЛЬТУРНОЇ СИСТЕМИ

Н. В. Давидова, Г. Г. Декусар

Анотація


У статті досліджено поняття «асоціативне поле» як невідємна частина опису національної мовної картини світ, а також доведено, що це сукупна мережа зв'язків мовних одиниць, реалізованих у даній мові, яка забезпечує коректне спілкування тих, хто розмовляє цією мовою. Наданий аналіз таких компонентів асоціативного поля як ядро і периферія, а також взаємозалежність різноманітних смислових, тематико-ситуативних та оцінно-прагматичних асоціацій. Простежено як асоціативні зв’язки відображають комунікативні та когнітивні властивості слів, які мають інформаційно-смислову та прагматичну спрямованість. Проведений авторами статті ретельний аналіз сучасних досліджень і публікацій свідчить, що аналіз асоціативного поля для ідентифікації особливостей національної мовно-культурної системи й надалі досліджується закордонними та вітчизняними вченими, що вказує на актуальність теми.

Ключові слова: мовна картина світу, сукупність зв’язків, асоціативне поле, мовна одиниця, прагматична спрямованість, національна свідомість, комунікативна та когнітивна властивість слова, ядро, периферія.


Повний текст:

PDF

Посилання


Локк Джон, (1910).

Воробьев, В.В. (2006) Лингвокультурология. М. Изд-во РУДН.

Соссюр Ф. (1977). Труды по языкознанию. Сборник трудов. М.: Прогресс.

Шарль Балли,

Kent H. Rosanoff A. (1910). Study of Association in Insanity // American Journal of Insanity, v.67, No.1-2.

Телия, В.Н. (1988) Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира. // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М.: Наука. С.173-203 [in Russian].

Зиновьева, Е.И., Юрков, Е.Е. (2006). Лингвокультурология. – СПб. Издательство «Осипов».

Корнилов, О.А. (2003) Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. 2-е изд., испр. и доп. М.: ЧеРо.

Кузнецов, А. М. (1998) Поле // Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Большая Российская энциклопедия.

Попова, З.Д., Стернин, И.А. (2007). Когнитивная лингвистика. М.: "АСТ-Восток-Запад", 2007.

Бутенко, Н.П. (2014). Словник асоціативних норм української мови, Львів: Львівський видавничий дім, Університет «Вища школа».

Энциклопедия «Кругосвет» (2015).

Crystal, D. (1987). The Cambridge Encyclopedia of Language. Melbourne, Australia: Cambridge University Press.

Crystal, D. (1991). A Dictionary of Linguistics and Phonetics 3d Edition, Cambridge, MA: Bsil Blackwell.

Dutamurty, E.N. (2013). Associative Meaning: Surabaya University.

References:

Locke John (1910) Retrieved from: star-wiki.ru/wiki/john_locke#list_of_major_works (19.12.21). [in English].

Vorobyov V.V. (2006) Lingvokulturologiya. [Lingvoculurology]. M. Publishing house of RUDN. [in Russian].

Saussure F. (1977). Works on linguistics. Collection of works. M.: Progress. [in Russian].

Charles Bally, Retrieved from: uk.wikipedia.org/wiki/Sharl Bali (12/19/21). [in Russian].

Kent H. Rosanoff A. (1910). Study of Association in Insanity // American Journal of Insanity, v. 67, no. 1-2. Retrieved from: iling-ran, ru / librarypsylngva / Sborniky_Book1998 / articles / 3_3htm (12/18/21). [in English].
DOI: https://doi.org/10.26886/2311-4517.8(80)2021.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org