ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Н. Р. Швець, А. А. Акритов

Анотація


Розглянуті актуальні питання визначення теоретико-методологічних засад організації та здійснення фінансового моніторингу. Зокрема автором на основі аналізу існуючих поглядів подається власне бачення механізму фінансового моніторингу. Розглянуті взаємозв’язки між суб’єктами механізму фінансового моніторингу та їх розподіл за площинами. В статті визначаються найважливіші цілі фінансового моніторингу, його завдання, інструментарій та  особливості забезпечення сфери його функціонування.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, механізм фінансового моніторингу, суб’єкт фінансового моніторингу, цілі фінансового моніторингу, забезпечення механізму фінансового моніторингу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Швець Н., Акритов, А. (2020). Роль і місце фінансового моніторингу в системі державного фінансового контролю. Вісник Університету банківської справи, 3, 3-9.

Базилевич В.Д., Баластрик, Л. О. (2004). Державні фінанси: навч. посібн. Київ: Атіка, 368.

Пріоритети діяльності Державної служби фінансового моніторингу України на 2021 рік (Державна служба фінансового моніторингу) (2021, жовтень, 10)

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року та плану заходів щодо їх реалізації, 2021. (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України. (2021, жовтень, 10)

Сюркало, Б.І. Напрями вдосконалення системи державного фінансового моніторингу (2011). Ефективна економіка, 11.

References:

Shvets N., Akrytov, A. (2020). Rol i mistse finansovoho monitorynhu v systemi derzhavnoho finansovoho kontroliu. [The role and place of financial monitoring in the system of state financial control]. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy, no.3, 3-9. [in Ukrainian].

Bazylevych V.D., Balastryk, L. O. (2004). Derzhavni finansy: navch. posibn. [State finance]. Kyiv: Atika, 368. [in Ukrainian].

Priorytety diialnosti Derzhavnoi sluzhby finansovoho monitorynhu Ukrainy na 2021 rik. [Priorities of the State Financial Monitoring Service of Ukraine for 2021]. (Derzhavna sluzhba finansovoho monitorynhu) (2021, zhovten, 10)

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Osnovnykh napriamiv rozvytku systemy zapobihannia ta protydii lehalizatsii (vidmyvannia) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvannia rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia v Ukraini na period do 2023 roku ta planu zakhodiv shchodo yikh realizatsii, 2021. [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Main directions of development of the system of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction in Ukraine until 2023 and action plan for their implementation]. (Kabinet Ministriv Ukrainy). Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. (2021, zhovten, 10)

Siurkalo, B.I. Napriamy vdoskonalennia systemy derzhavnoho finansovoho monitorynhu (2011). [Directions for improving the system of state financial monitoring]. Efektyvna ekonomika, 11.




DOI: https://doi.org/10.26886/2311-4517.7(79)2021.4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org