ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ ЯК ФАКТОР І УМОВА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУР ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Карабань О., Маленко О.

Анотація


В статті зроблено аналіз проблем становлення, функціонування і розвитку громадянського суспільства. Розкрито роль та значення проблем вивчення інституціоналізації громадянського суспільства з точки зору його ролі як національно-державного відродження так і з точки зору інтеграції України до світового демократичного товариства. Продемонстровано, що становлення, функціонування і розвиток громадянського суспільства безпосередньо пов'язана із сучасною ідеологічною ситуацією в українському суспільстві, із наростаючим прагненням до самоідентифікації з необхідністю вибору власного шляху духовного, політичного і економічного розвитку.

Предметом дослідження являється детермінація інституціоналізації та функціонування основних структурних елементів громадянського суспільства.

Ключові слова: інституціоналізація, громадянські рухи, ініціативні групи, свобода особистості, громадянськість, громадянська участь


Повний текст:

PDF

Посилання


Маринчешка, Т. Л., Деменчонок Э. В. (1988). "Теория структурирования" Э. Гидденса. Новые тенденции в западной социальной философии. Москва, 304.

Гаврилишин, Б. (2009). До ефективних суспільств: Дороговкази в майбутнє: доповідь Римському Клубові. Київ: ПУЛЬСАРИ, 248.

Арон, Р. (1993). Демократия и тоталитаризм: пер. с фр. Р. Арон. Москва, 303.

Апресян, Р.Г. (1996). Демократия и гражданство. Вопросы философии, 7, 3-12.

Гаджиев, К. (2001). Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи формирования. Вопросы философии, 7, 45−49.

Гегель, Г. (2000). Основи філософії права. Київ: Юніверс, 344.

Тимошенко, С.О. (2005). Громадянське суспільство, його сутність і основні проблеми формування. Київ: Центр навчальної літератури, 704.

Глазунова, С.А. (2012). NETОКРАТИЯ: власть в информационном обществе. Власть, 7, 67−70.

Єрмоленко, А. (2007). Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови. Київ, 317.

Драгомирецька, Н. (2009). Громадянська відповідальність як віддзеркалення розвитку громадянського суспільства. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 1, 257−268.

Івченко, О. Г. (2013). Людина в структурі громадянського суспільства: філософія ідентичності. Київ, 380.

Бердяєв, Н. (2021). О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. Київ, 556.

Співак, В.М. (2010). Глобальне громадянське суспільство: реалії та майбутнє. http://archive. nbuv. gov. ua/portal/ soc_gum/Vdakk/2010_1/34. Pdf

https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/index

References:

Marincheshka, T. L., Demenchonok Je. V. (1988). "Teorija strukturirovanija" Je. Giddensa. Novye tendencii v zapadnoj social'noj filosofii. ["The theory of structuring" by E. Giddens. New Trends in Western Social Philosophy]. Moskva, 304. [in Russian].

Havrylyshyn, B. (2009). Do efektyvnykh suspilstv: Dorohovkazy v maibutnie: dopovid Rymskomu Klubovi. [Towards Effective Societies: Roadmaps for the Future: A Report to the Club of Rome]. Kyiv: PULSARY, 248. [in Ukrainian].

Aron, R. (1993). Demokratija i totalitarizm: per. s fr. R. Aron. [Democracy and totalitarianism: trans. with fr. R. Aron].Moskva, 303. [in Russian].

Apresjan, R.G. (1996). Demokratija i grazhdanstvo. [Democracy and Citizenship]. Voprosy filosofii, [Philosophy questions], no. 7, 3-12. [in Russian].

Gadzhiev, K. (2001). Koncepcija grazhdanskogo obshhestva: idejnye istoki i osnovnye vehi formirovanija. [The concept of civil society: ideological origins and main milestones of formation]. Voprosy filosofii, [Philosophy questions], no.7, 45−49.

Hehel, H. (2000). Osnovy filosofii prava. [Fundamentals of the philosophy of law]. Kyiv: Yunivers, 344. [in Ukrainian].

Tymoshenko, S.O. (2005). Hromadianske suspilstvo, yoho sutnist i osnovni problemy formuvannia. [Civil society, its essence and the main problems of formation]. Kyiv : Tsentr navchalnoi literatury, [Kyiv: Center for Educational Literature]. 704. [in Ukrainian].

Glazunova, S.A. (2012). NETOKRATIJА: vlast' v informacionnom obshhestve. [NETOCRACY: Power in the Information Society]. Vlast', [Power], no.7, 67−70. [in Russian].

Iermolenko, A. (2007). Hromadianske suspilstvo v Ukraini za doby hlobalizatsii: tsinnisno-normatyvne ta instytutsiine zabezpechennia yoho rozbudovy. [Civil society in Ukraine in the age of globalization: value-normative and institutional support of its development]. Kyiv, 317. [in Ukrainian].

Drahomyretska, N. (2009). Hromadianska vidpovidalnist yak viddzerkalennia rozvytku hromadianskoho suspilstva. [Civic responsibility as a reflection of the development of civil society ]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. [Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine], no.1, 257−268. [in Ukrainian].

Ivchenko, O. H. (2013). Liudyna v strukturi hromadianskoho suspilstva: filosofiia identychnosti. [Man in the structure of civil society: the philosophy of identity]. Kyiv, 380. [in Ukrainian].

Berdjaєv, N. (2021). O naznachenii cheloveka. Opyt paradoksal'noj jetiki. [About the appointment of a person. An experience of paradoxical ethics]. Kiїv, 556. [in Russian].

Spivak, V.M. (2010). Hlobalne hromadianske suspilstvo: realii ta maibutnie. [Global civil society: realities and the future]. http://archive. nbuv. gov. ua/portal/ soc_gum/Vdakk/2010_1/34. Pdf. [in Ukrainian].

https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/index.[in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org