РОЗВИТОК БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

І. І. Долженко

Анотація


Стаття присвячена проблемам розвитку бюджетної децентралізації місцевого самоврядування в Україні та її фінансовому забезпеченні. Здійснено критичний аналіз існуючого нормативно-правого регулювання цього процесу і запропоновано подальші шляхи розвитку бюджетної і фінансової автономії місцевих органів влади.

Ключові слова: місцеве самоврядування, бюджетна децентралізація, фінансове забезпечення, адміністративно-територіальний устрій.

Долженко И.И. Развитие бюджетной децентрализации местного самоуправления в Украине / Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев

Статья посвящена проблемам развития бюджетной децентрализации местного самоуправления в Украине и ее финансовому обеспечению. Осуществлен критический анализ существующего нормативно-правового регулирования этого процесса и предложены дальнейшие пути развития бюджетной и финансовой автономии местных органов власти.

Ключевые слова: местное самоуправление, бюджетная децентрализация, финансовое обеспечение, административно-территориальное устройство.

Dolzhenko I.I. Development of fiscal decentralization of local government in Ukraine / National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev.

The article investigates the development of fiscal decentralization of local government in Ukraine and its financial security. Carried out a critical analysis of the existing regulatory process and proposed further the development of fiscal and financial autonomy of local governments.

Keywords: local government, fiscal decentralization, financial support, administrative and territorial structure.


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. №333-р // Верховна Рада України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р

Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. №308-р // Верховна Рада України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/308-2007-р

Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. №476 // Верховна Рада України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/476-2009-п

Бюджетний кодекс України. Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI // Верховна Рада України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Податковий кодекс України. Закон України від 02.12.2010 р. №2755-VI// Верховна Рада України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/податковий%20кодекс

Виконання Державного бюджету. // Державна казначейська служба України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477

Тібо Ч. Економічна теорія фіскальної децентралізації в публічних фінансах: необхідність, джерела й використання. Ч. Тібо – К.: Знання – 1961. –198 с.

Оутс В. Фіскальний федералізм / В. Оутс. – Нью-Йорк, 1972.

References:

On Approval of the Concept of reforming local government and territorial organization of power in Ukraine. Cabinet of Ministers of Ukraine on April 1, 2014 № 333-p // The Verkhovna Rada of Ukraine. - [Electronic resource]. - Mode of access: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р

On Approval of the Concept of reforming local governments. Cabinet of Ministers of Ukraine of 23 May 2007 № 308-p // The Verkhovna Rada of Ukraine. - [Electronic resource]. - Mode of access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/308-2007-р

Evaluation on the implementation of inter-regional and intra-regional differentiation of social and economic development. Cabinet of Ministers of Ukraine of 20 May 2009 № 476 // The Verkhovna Rada of Ukraine. - [Electronic resource]. - Mode of access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/476-2009-п

The Budget Code of Ukraine. Law of Ukraine of 08.07.2010 № 2456-VI // The Verkhovna Rada of Ukraine. - [Electronic resource]. - Mode of access: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Tax Code of Ukraine. Law of Ukraine of 02.12.2010 № 2755-VI // The Verkhovna Rada of Ukraine. - [Electronic resource]. - Mode of access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/податковий%20кодекс

Execution of the State Budget. // State Treasury Service of Ukraine. - [Electronic resource]. - Mode of access: http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477

Thibau C. Economic Theory of Fiscal Decentralization in public finance: the need for, and use of sources. Charles Thibau - K.: Knowledge - 1961. -198 P.

B. Oates Fiscal federalism / B. Oates. - New York, 1972.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org