УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ МОВНО – КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ОСВІТИ

Ю. А. Яцюк

Анотація


У статті обґрунтовано сутність та зміст компетентнісного підходу  в освіті. Проаналізовано зміст та структура комунікативної компетентності. Встановленохарактерніознакимовно-комунікативноїкомпетентності, виокремлено складові комунікативної компетентності майбутньоговчителя. Представлено педагогічні умови формування мовно-комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Визначено особливості формування мовно-комунікативної компетентності майбутнього вчителя. Визначено мовно-комунікативну компетентність майбутнього вчителя початкової школи як здатність встановлювати та підтримувати необхідні контакти, сукупність мовних знань, умінь та навичок, щозабезпечуютьефективне спілкування. Виявлено, зв’язокмовно –комунікативної компетентності з операційними характеристиками: комунікативними, перцептивними та інтерактивними вміннями, з культурою спілкування.

Доведено вплив на процес управління формуванням мовно – комунікативної компетентності конкурентоздатних фахівців у вищому навчальному закладі та пошуку нових підходів щодо освітніх стратегій у підготовці майбутніх вчителів початкової школи в умовах диверсифікації освіти.

Ключові слова: компетентнісний підхід в освіті, структура мовно– комунікативної компетентності студентів, педагогічні умови формування мовно-комунікативної компетентності, майбутній вчитель початкової школи, тренінгові заняття у  підготовці конкурентоздатних фахівців.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гаун О. (2004). Знать, понимать, применять. Формирование коммуникативной компетенции. Учитель года, 3, 51–59.

Волкова Н. П. (2006). Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів до професійно – педагогічної комунікації: дис….д–ра пед. наук: 13.00.04. Дніпропетровськ, 432.

Глигало Ю. В.( 2010). Соціально – перцептивна компетентність майбутніх фахівців соціальної сфери в процесі професійної підготовки. Теорія та методика управління освітою, 5.

Зязюн І. А. (2000). Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.– метод. посіб. Київ: МАУП,309.

Н. М. Бібік, І. Г. Єрмаков, О. В. Овчарук та ін. (2005). Компетентнісна освіта: від теорії до практики. Київ: Плеяди, 120.

Овчарук О.В. (2004). Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти. Бібліотека з освітньої політики / Під заг.ред. О.В.Овчарук. Київ: «К.І.С.», 6– 16.

Хуторской А. (2003). Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированнойпарадигмыобразования. Народное образование,2, 58–64.

References:

Haun O. (2004). Znat, ponymat, prymeniat. Formyrovanye kommunykatyvnoi kompetentsyy. Uchytel hoda, 3, 51–59. [in Ukrainian].

Volkova N. P. (2006). Teoretychni ta metodychni zasady pidhotovky maibutnikh uchyteliv do profesiino – pedahohichnoi: [dys….d–ra ped. nauk: 13.00.04.] Dnipropetrovsk, 432. [in Ukrainian].

Hlyhalo Yu. V. (2010). Sotsialno – pertseptyvna kompetentnist maibutnikh fakhivtsiv sotsialnoi sfery v protsesi profesiinoi pidhotovky. Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu, 5. [in Ukrainian].

Ziaziun I. A. (2000). Pedahohika dobra: idealy i realii: [nauk.– metod. posib.] Kyiv: MAUP,309. [in Ukrainian].

N. M. Bibik, I. H. Yermakov, O. V. Ovcharuk ta in. (2005). Kompetentnisna osvita: vid teorii do praktyky. Kyiv: Pleiady, 120. [in Ukrainian].

Ovcharuk O.V. (2004). Rozvytok kompetentnisnoho pidkhodu: stratehichni oriientyry mizhnarodnoi spilnoty. [Biblioteka z osvitnoi polityky / Pid zah.red. O.V.Ovcharuk]. Kyiv: «K.I.S.», 6– 16. [in Ukrainian].

Khutorskoi A. (2003). Kliuchevыe kompetentsyy kak komponent lychnostno oryentyrovannoi paradyhm obrazovanyia. Narodnoe obrazovanye, 2, 58 –64. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org