Підготовка майбутніх ветеринарів до професійного спілкування засобами інтерактивних технологій

O. A. Stukalo

Анотація


Статтю присвячено аналізу досвіду використання інтерактивних технологій у процесі підготовки майбутніх ветеринарів до професійного спілкування. Визначено сутність інтерактивного навчання, охарактеризовано організацію та основні методи роботи за умов активних, пасивних та інтерактивних форм навчання. Особливість інтерактивного навчання є принципово важливою та необхідною в контексті навчання студентів професійного спілкування. Доведено ефективність використання інтерактивних технологій у фаховій підготовці майбутнього ветеринара. Така технологія навчання створює умови для розвитку самостійності, формує та розвиває творчі здібності та комунікативні компетенції.

Ключові слова: інтерактивні технології, студент, професійне спілкування, навчальний процес, метод.


Повний текст:

PDF

Посилання


Адамова, А.М. (2007). Інтерактивні форми роботи на уроках української мови та літератури. Вивчаємо українську мову та літературу, 33, 8-10.

Бим-Бад, Б.М. (2002). Педагогический энциклопедический словарь. Москва, 528.

Кашлев, С.С. (2005). Технология интерактивного обучения. Минск, Белорусский верасень, 196.

Підласий, І.П. (2004). Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти. Київ: Видавничий Дім «Слово», 616.

Пометун, О.І. (2007). Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ, 144.

Руденко, В. М. (2010) Формування професійно-комунікативної компетентності майбутнії філологів засобами інтерактивних технологій. Дис. канд. пед. наук. Черкаси, 288.

Шевчук, П. Фенрих, П. Інтерактивні методи навчання. Щецін, WSAP, 170.

References:

Adamova, A.M. (2007). Interaktyvni formy roboty na urokakh ukrainskoi movy ta literatury [Interactive forms of work in lessons of Ukrainian language and literature]. Vyvchaiemo ukrainsku movu ta literaturu, 33, 8-10 [In Ukrainian].

Bim-Bad, B.M. (2002). Pedagogicheskiy entsiklopedicheskiy slovar [Pedagogical encyclopedic dictionary]. Moskow, 528 [In Russian].

Kashlev, S.S. (2005). Tehnologiya interaktivnogo obucheniya [Interactive learning technology]. Minsk, Belorusskiy verasen, 196 [In Russian].

Pidlasyi, I.P. (2004). Praktychna pedahohika abo try tekhnolohii. Interaktyvnyi pidruchnyk dlia pedahohiv rynkovoi systemy osvity [Practical pedagogy or three technologies. An interactive textbook for teachers of the market education system]. Kyiv: Vydavnychyi Dim «Slovo», 616 [In Ukrainian].

Pometun, O.I. (2007). Entsyklopediia interaktyvnoho navchannia [Encyclopedia of interactive learning]. Kyiv, 144 [In Ukrainian].

Rudenko, V. M. (2010) Formuvannia profesiino-komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnii filolohiv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii [Formation of professional and communicative competence of future philologists by means of interactive technologies]. Dys. kand. ped. Nauk. Cherkasy, 288 [In Ukrainian].

Shevchuk, P. Fenrykh, P. Interaktyvni metody navchannia [Interactive teaching methods]. Szczecin, WSAP, 170 [In Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org