ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ

Л. І. Бітківська, О. В. Шукатка

Анотація


У статті проаналізовано рівень фізичної підготовленості студентів першого курсу Львівського національного університету імені Івана Франка. Виявлено низький рівень фізичної підготовленості у третини протестованих студентів, що вказує на недостатню ефективність традиційних форм занять з фізичного виховання. Визначено, що спортивне орієнтування є видом рухової активності з широким спектром засобів, що дає змогу займатися орієнтуванням студентам із різним рівнем фізичної підготовленості. Підсумовано, що застосування засобів спортивного орієнтування у навчальному процесі студентів закладів вищої освіти сприятиме фізичній, інтелектуальній, психологічній підготовленості, розкриттю творчого потенціалу та реалізації здорового способу життя.

Ключові слова: здоров’я, фізичне виховання, засоби спортивного орієнтування.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бітківська, Л.І., Шукатка, О.В. (2020). Застосування засобів спортивного орієнтування у фізичному вихованні студентів ЗВО. Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти (частина ІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 грудня 2020 р., м. Львів). Львів: Львівський науковий форум, 46-47.

Булатова, М.М., Литвин, О. (2004). Здоров’я і фізична підготовленість населення України. Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 1, 3-9.

Грибан, Г.П. (2014). Особливості фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів України. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, 118, 88-93.

Дьяков, А.С., Яговкин, А.Ю. (2004). Спортивное ориентирование. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 20.

Казанцев, С.А. (2007). Психология спортивного ориентирования. Санкт Петербург, 110.

Коломієць, Н.М. (2010). Інтегральна підготовка у спортивному орієнтуванні на основі індивідуальних особливостей кваліфікованих спортсменів. Харків, 24.

Король, С.А. (2013). Засоби спортивного орієнтування у фізичному вихованні студентів ВНЗ. Спортивний вісник Придніпров’я, 2, 241-244.

Куц, О., Кузнєцова О. (2006). Фізична активність та розумова працездатність студентів. Молода спортивна наука України. Львів: ЛДІФК, 10, 136-142.

Лосев, С.А. (1984). Тренировка ориентировщиков-разрядников. Физкультура и спорт, Москва, 112.

References:

Bitkivska, L.I., Shukatka, O.V. (2020). Zastosuvannia zasobiv sportyvnoho oriientuvannia u fizychnomu vykhovanni studentiv ZVO [Application of means of sports orientation in physical education of students of ZVO]. Praktychni ta teoretychni pytannia rozvytku nauky ta osvity (chastyna II): materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (19-20 hrudnia 2020 r., m. Lviv). [Practical and theoretical issues of development of science and education (part II): materials of the II International scientific-practical conference (December 19-20, 2020, Lviv)], Lviv: Lvivskyi naukovyi forum, 46-47. [in Ukrainian].

Bulatova, M.M., Lytvyn, O. (2004). Zdorov’ia i fizychna pidhotovlenist naselennia Ukrainy [Health and physical fitness of the population of Ukraine]. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu [Theory and methods of physical education and sports], no. 1, 3-9. [in Ukrainian].

Hryban, H.P. (2014). Osoblyvosti fizychnoi pidhotovlenosti studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy. [Features of physical fitness of students of higher educational institutions of Ukraine]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T.H. Shevchenka [Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University named after Taras Shevchenko], no. 118, 88-93. [in Ukrainian].

D'yakov, A.S., Yagovkin A.YU. (2004). Sportivnoye oriyentirovaniye [Orienteering]. Yekaterinburg, GOU VPO UGTU-UPI. [in Russian].

Kazantsev, S.A. (2007). Psikhologiya sportivnogo oriyentirovaniya [Psychology of sports orientation]. Sankt Peterburg. [in Russian].

Kolomiyetsʹ, N.M. (2010). Intehralʹna pidhotovka u sportyvnomu oriyentuvanni na osnovi indyvidualʹnykh osoblyvostey kvalifikovanykh sportsmeniv [Integral training in orienteering based on the individual characteristics of qualified athletes]. Kharkiv. [in Ukrainian].

Korolʹ, S.A. (2013). Zasoby sportyvnoho oriyentuvannya u fizychnomu vykhovanni studentiv VNZ [Means of sports orientation in physical education of university students]. Sportyvnyy visnyk Prydniprovʺya [Sports Bulletin of the Dnieper], no. 2, 241-244. [in Ukrainian].

Kuts, O., Kuznyetsova, O. (2006). Fizychna aktyvnistʹ ta rozumova pratsezdatnistʹ studentiv [Physical activity and mental capacity of students]. Moloda sportyvna nauka Ukrayiny [Young sports science of Ukraine]. Lʹviv: LDIFK. no. 10, 136-142. [in Ukrainian].

Losev, S.A. (1984). Trenirovka oriyentirovshchikov-razryadnikov [Training of orienteering-dischargers]. Fizkul'tura i sport [Physical culture and sports]. Moskva. [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org