МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

О. С. Резунова

Анотація


Зростання відкритості державних економік, збільшення вільного руху людей, капіталів і товарів між країнами зумовлює необхідність опанування випускниками закладів вищої освіти міжкультурною компетентністю. Мета даної статті полягає в розкриті сутності поняття міжкультурна компетентність як частини професійної підготовки сучасного фахівця та аналізі  базових для дослідження понять «культура», «компетентність», «міжкультурна компетентність». Методологію проведеного дослідження становить система методологічних принципів (об’єктивності, комплексності), підходів (культурологічного) та  відповідних методів (аналізу, синтезу, інтерпретації та узагальнення).

На основі аналізу наукових джерел доведено, що термін «міжкультурна компетентність» слід трактувати як спосіб реагування в ситуаціях міжкультурної взаємодії. Особлива увага приділена складовим міжкультурної компетентності сучасного фахівця, які включають: знання (мови іноземного партнера, культури країни, можливих бар’єрів міжкультурної взаємодії, способів їх запобігання та подолання); уміння (будувати власну поведінку відповідно до норм іншої культури в ситуаціях міжкультурного спілкування); готовність і бажання особистості вступати в контакт із представниками країн світу; особистісні якості (терпимість, емпатія,  комунікабельність, толерантність, тактовність). 

Отже, ефективне ділове міжкультурне спілкування малоймовірно при відсутності в учасників спілкування міжкультурної компетентності, а наявність у сучасних фахівців міжкультурної компетентності робить їх конкурентоспроможними на міжнародному ринку праці.

Ключові слова: культура, міжкультурна компетентність, спеціаліст, випускник закладу вищої освіти, міжнародне спілкування. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Зимняя, И.А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования. Высшее образование сегодня. 2003. N 5. С.34-42.

История и культурология. Изд. второе, перераб. и доп.: Учебное пособие для студентов вузов / Н.В.Шишова, Т.В.Акулич, М.И.Бойко и др.; Под ред. Н.В.Шишовой. М.: Логос, 2000. 456 с.

Новицкая А. В. Формирование общекультурной компетентности аспирантов в системе многоуровневого образования: автореф. дис. на соискание степени канд. пед. наук: 13.00.08. Ставрополь, 2012. 24 с.

Попсуй А. Умение жить, учиться и действовать. (К вопросу определения дефиниции межкультурного подхода в школьной системе обучения иностранного языка). Иностранные языки в образовательных учереждениях. 2008. № 1. С. 30-35.

Садохин А. П. Межкультурная коммуникация: М.: «Академия», 2009. 340 с.

Хуторской А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения. СПб.: Питер, 2004. 541 с.

Bowden J. Competency – Based Education – Neither a Panacea nor a Pariah: URL: www.crm.hct.ac.ae/events/ archive/tend.018.bowden. html. (дата звернення: 09.12.2020).

Byram M., Zarate G. Defining and Assessing Intercultural Competence: Some Principles and Proposals for the European Context. Language Teaching, 1996. № 10. P. 67.

References:

Zimnyaya, I.A. (2003) Klyuchevye kompetencii - novaya paradigma rezultata obrazovaniya. [Key competencies are a new paradigm of educational outcomes] Vysshee obrazovanie segodnya, no. 5, 34-42. [in Russian].

Shishova, N.V., Akulich, T.V., Bojko, M.I. (2000) Istoriya i kulturologiya [History and cultural studies]. [in Russian].

Novickaya, A. V. (2012) Formirovanie obshchekulturnoj kompetentnosti aspirantov v sisteme mnogourovnevogo obrazovaniya [Formation of general cultural competence of graduate students in the system of multilevel education]: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. Stavropol [in Russian].

Popsuj, A. (2008) Umenie zhit, uchitsya i dejstvovat. ( K voprosu opredeleniya definicii mezhkul'turnogo podhoda v shkol'noj sisteme obucheniya inostrannogo yazyka) [Ability to live, learn and act. (On the question of determining the definition of an intercultural approach in the school system of teaching a foreign language).]. Inostrannye yazyki v obrazovatel'nyh ucherezhdeniyah [in Russian].

Sadohin, A. P. (2009). Mezhkul'turnaya kommunikaciya. [Intercultural communication] M.: «Akademiya» [in Russian].

Hutorskoj, A.V. (2004) Praktikum po didaktike i sovremennym metodikam obucheniya. [Workshop on didactics and modern teaching methods] SPb.: Piter, [in Russian].

Bowden, John. (2001). Competency – Based Education – Neither a Panacea nor a Pariah: URL: www.crm.hct.ac.ae/events/ archive/tend.018.bowden. html. (reviewed: 09.12.2020) [in English].

Byram, M., Zarate, G. (1996) Defining and Assessing Intercultural Competence: Some Principles and Proposals for the European Context. Language Teaching, no. 10, 67 [in English].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org