ДВОМОВНІСТЬ В УКРАЇНІ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Т. В. Семенченко, Ю. В. Чебан

Анотація


У даній статті досліджується питання щодо статусу державної мови в Україні. Проаналізовано ситуацію щодо можливості запровадження другої державної мови в Україні в історично-політичному аспекті. Розкрито зміст конституційних положень щодо статусу української мови та гарантії дотримання мовних прав національних меншин. Проаналізовано юридичні позиції Конституційного Суду України щодо офіційної мови. Розглянуто Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо його конституційності. Проаналізовано опитування, яке провів фонд “Демократична ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центр Разумкова щодо запровадження другої офіційної мови та опитування волонтерської організації “Простір свободи” щодо вибору рідної мови та мови спілкування у побуті. Здійснено порівняння двомовності в Україні та в інших країнах.


Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України, 1996. (Верхова Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.

Висновок Венеціанської комісії щодо статті 7 Закону України «Про освіту». Рада Європи. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF(2017)051-e

Про забезпечення функціонування української мови як державної: Закон України від 25.04.2019 р. № 2704-VIII. Дата оновлення: 11.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text (дата звернення: 08.12.2020).

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Дата оновлення: 16.11.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 08.12.2020).

Рішення КСУ № 10-рп/99 від 14.12.1999 р. (справа про застосування української мови). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99#Text .

Ткаченко Є. В. (2018). Правовий захист прав етнічних та мовних меншин: навч.посіб. Київ, 315.

Лопушинський І. П. (2010). Державна мовна політика в Україні. Олді-плюс, Херсон, 478.

Куць О. (2004). Мовна політика в державотворчих процесах України: навч. посіб. ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Харків, 276.

Патріотизм, мова та зовнішньополітичні пріоритети – громадська думка України. (2020,січень,21).

Становище української мови. (2020, листопад, 06).

Масенко Л. Т. (2010). Нариси з соціолінгвістики. Вид. Дім “Києво- Могилянська академія”. Київ, 243.

Нагорна Л.П. (2005). Політична мова і мовна політика: діапозон можливостей політичної лінгвістики. Київ, 315.

Лопушинський І. П. (2016). Мовно-політичний сепаратизмт як лінгво-політичне явище. Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи. (2016, листопад, 30).

References:

Konstytutsiia Ukrainy, 1996. (Verkhovna Rada Ukrainy). [The Constitution of Ukraine (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnjyi Rady Ukrainy [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine].

Vysnovok Venetsiansʹkoyi komisiyi shchodo statti 7 Zakonu Ukrayiny «Pro osvitu». Rada Yevropy. [Position of the Venice Commission on Article 7 of the Law of Ukraine "On Education". Council of Europe]. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF(2017)051-e

Pro zabezpechennya funktsionuvannya ukrayinsʹkoyi movy yak derzhavnoyi: Zakon Ukrayiny vid 25.04.2019 r. № 2704-VIII. [On ensuring the functioning of the Ukrainian language as the state language: Law of Ukraine of April 25, 2019]. Date of update: 11.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text (appeal date: 08.12.2020).

Pro osvitu: Zakon Ukrayiny vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII. Date of update: 16.11.2020. [On education: Law of Ukraine of 05.09.2017]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (appeal date: 08.12.2020).

Decision of the CCU № 10-rp / 99 of 14.12.1999 (case on the use of the Ukrainian language). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99#Text .

Tkachenko E. V. (2018). Pravovyy zakhyst prav etnichnykh ta movnykh menshyn: navch.posib. [Legal protection of the rights of ethnic and linguistic minorities: textbook], Kyiv, 315.

Lopushinsky I. P. (2010). Derzhavna movna polityka v Ukrayini. Oldi-plyus [State language policy in Ukraine. Oldi-plus], Kherson, 478.

Kuts O. (2004). Movna polityka v derzhavotvorchykh protsesakh Ukrayiny: navch. posib. KHNU im. V.N.Karazina/ [Language policy in the state-building processes of Ukraine: textbook. KhNU them V. N. Karazin], Kharkiv, 276.

Patriotism, language and foreign policy priorities – public opinion of Ukraine. (2020, January, 21).

The situation of the Ukrainian language. (2020, November, 06).

Masenko L. T. (2010). Narysy z sotsiolinhvistyky. Vyd. Dim “Kyyevo- Mohylyansʹka akademiya. [Essays on sociolinguistics. View. Kyiv-Mohyla Academy House], Kyiv, 243.

Nagornaya L. P. (2005). Politychna mova i movna polityka: diapozon mozhlyvostey politychnoyi linhvistyky. [Political language and language policy: the range of possibilities of political linguistics], Kiev, 315 .

Lopushinsky I. P. (2016). Movno-politychnyy separatyzmt yak linhvo-politychne yavyshche. Ukrayinsʹka mova v yurysprudentsiyi: stan, problemy, perspektyvy. [Linguistic and political separatism as a linguistic and political phenomenon. Ukrainian language in jurisprudence: state, problems, prospects]. (2016, November, 30).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org