АКСИЧНА СИНЕРГІЯ У СИСТЕМІ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

М. В. Хмара

Анотація


У статті охарактеризовано синергію цінностей права у системі трудового права України. Предмет дослідження – синергія цінностей права у системі трудового права України у їх відображенні у вітчизняному законодавстві. Мета статті – теоретичне обґрунтування з позицій системно-синергетичного підходу синергії цінностей права в системі трудового права України в її відображенні у чинному законодавстві і напрямах оптимального розвитку. У дослідженні застосовано принципи системно-синергетичного підходу і формально-юридичний метод у вивченні змісту правових норм. Результати дослідження можна використати у курсі лекцій і семінарських занять «Трудове право України», а також у подальших наукових розвідках. Висновки. Застосування принципів системно-синергетичного підходу в аналізі відображення цінностей права у трудовому праві України дозволяє дійти висновку про їх не лише ієрархічні, структурні, а й функціональні, синергетичні зв’язки, що надають правовій системі емерджентних ознак, які не зводяться до ознак її складників. Аргументовано, що аксична синергія у системі трудового права проявляється у тому, що цінності права за посередництвом відображення у правових принципах виконують системотворчу функцію; пронизують і поєднують в єдине ціле норми галузі трудового права; узгоджують правові норми з принципами природного права; є єднальною ланкою між функціонуванням і розвитком суспільства і правової системи; забезпечують її зовнішнє функціонування у досягненні правової мети. Продемонстровано узгодження з положеннями системно-синергетичного підходу твердження, що цінності права у силу свого ідеального, перфекціоністського характеру слугують не лише мірилом чинних правових норм, а й атрактором законотворчого поступу.

На основі аналізу чинного законодавства України в галузі трудового права, доведено синергію у ньому цінностей людського життя, гідності, свободи, рівності, справедливості, що не виключає подальше удосконалення правових норм, насамперед, в реалізації концепції гідної праці, визначення справедливої частки працівників від результатів спільної діяльності з роботодавцем, яка б забезпечувала їм та їхнім сім’ям вільне і гідне існування, досягнення рівності сторін трудового договору, працівників і роботодавця на ґрунті правового паритету у трудових правовідносинах.


Повний текст:

PDF

Посилання


Булат, Є.А. (2016). Правові цінності як основа розвитку юриспруденції. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 2, 51–53.

Философская энциклопедия (1970) / гл. ред. Ф.В. Константинов. Т. 5. Москва: Изд-во «Сов. энциклопедия», 740.

Неновски, Н. (1987). Право и ценности / Пер. с болг.; вступ. ст. и пер. В.М. Сафронова; под ред. В.Д. Зорькина. Москва: Прогресс, 248.

Бабенко, А.Н. (2002). Правовые ценности и освоение их личностью: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01. Акад. упр. МВД России. Москва, 395.

Мартышин, О.В. (2004). Проблема ценностей в теории государства и права. Государство и право, 10, 5–14.

Фабрика, И.В. (2011). К вопросу о ценности права. Вестник Южно-Уральского государственного университета, 40, 30–32.

Михайлов, С.В. (2012). Правовые ценности: теоретико-правовой аспект: автореф. дис. ... канд. юр. наук: 12.00.01 / Рост. юрид. ин-т МВД РФ. Ростов-на-Дону, 28.

Балаянц, М.С. (2007). Фундаментальные правовые ценности современного общества: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 176.

Размєтаєва, Ю.С. (2013). Правові цінності: природа і особливості. Правова доктрина – основа формування правової системи держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України, Харків, 20–21 листоп. 2013 р. / Нац. акад. прав. наук України. Харків, 183–186.

Соломчак, Х.Б. (2014). Соціальні та правові цінності як детермінанти позитивної правової відповідальності. Наше право, 1, 27–34.

Бандура, О.О. (2011). Системні взаємозв’язки правових цінностей (загальний нарис). Форум права, 2, 26–33.

Грищук, О.В. (2007). Людська гідність у праві: філософські проблеми. Київ: Атіка, 432.

Нерсесянц, В. (2005). Философия права. Москва: Норма, 2005, 656.

Томашевский, К.Л. (2009). Очерки трудового права. История, философия, проблемы систем и источников. Минск: Изд. центр БГУ, 2009, 335.

Кодекс законів про працю України: Кодекс України 1971, Закон. ВВР, ст. 375. ˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text˃ (2020, грудень, 19).

Седов, Е.А. (1993). Информационно-энтропийные свойства социальных систем. Общественные науки и современность, 5, 91–99.

Занфірова, Т. (2010). Трудове право як синергетична система. Вісник Національної академії прокуратури України, 3, 74–79.

Погребняк, С.П. (2004). Втілення принципів права в юридичних актах. Вісн. Акад. прав. наук України : зб. наук. пр., Харків, 2 (37), 8–20.

Конституція України: Конституція, Закон України 1996. Відомості Верховної Ради України. 30. Ст. 141. ˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text˃ (2020, грудень, 19).

Про охорону праці: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). ˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text˃ (2020, грудень, 19).

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 1999. Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 46–47, ст. 403. ˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text˃ (2020, грудень, 19).

Про оплату праці: Закон України 1995. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 17, ст. 121. ˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text˃ (2020, грудень, 19).

Щербина, В.І. (2011). Принципи сучасного трудового права України. Юридичний вісник Причорномор’я, 1, 97–111.

Гостюк, О. (2016). Концепція гідної праці як елемент правової політики держави. Підприємництво, господарство і право, 6, 90–93.

Процевський, В.О. (2013). Вплив принципу свободи праці при застосуванні правового припису ст. 38 КЗпП України. Зб. наук. пр. Харківського нац. пед. університету ім. Г.С. Сковороди. Серія «Право», 20, 5–9.

Занфiрова, Т. (2017). Особливості принципу свободи праці в трудовому праві України. Публiчне право, 1(25), 161–166.

Трудове право України: підручник (2001) / за ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. 2-ге вид., стер. Київ: Т-во «Знання», КОО, 564.

Щербина, В.І. (2008). Трудове право України: підручник / за ред. В.С. Венедіктова. Київ: Істина, 384.

Про зайнятість населення: Закон України 2013. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 24, ст. 243. ˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text˃ (2020, грудень, 19).

References:

Bulat, Ye.A. (2016). Pravovi tsinnosti yak osnova rozvytku yurysprudentsii [Legal values as a basis of Ukrainian jurisprudence]. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii [Up-to-date issues of Ukrainian jurisprudence], no. 2, 51–53. [in Ukrainian].

Filosofskaja jenciklopedija (1970) [Philosophy encyclopedia] / gl. red. F.V. Konstantinov. T. 5. Moskva: Izd-vo «Sov. jenciklopedija», 740. [in Russian].

Nenovski, N. (1987). Pravo i cennosti [The law and values] / Per. s bolg.; vstup. st. i per. V.M. Safronova; pod red. V.D. Zor'kina. Moskva: Progress, 248. [in Russian].

Babenko, A.N. (2002). Pravovye cennosti i osvoenie ih lichnost'ju: dis. … d-ra jurid. nauk: 12.00.01 [Legal values and their obtaining by a person: thesis for the degree of candidate of juridical sciences: 12.00.01]. Akad. upr. MVD Rossii. Moskva, 395. [in Russian].

Martyshin, O.V. (2004). Problema cennostej v teorii gosudarstva i prava [The issue of values in the theory of state and law]. Gosudarstvo i pravo [The state and law], no.10, 5–14. [in Russian].

Fabrika, I.V. (2011). K voprosu o cennosti prava [Dealing with the issue of law value]. Vestnik Juzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta [Herald of South State Ural University], no. 40, 30–32. [in Russian].

Mihajlov, S.V. (2012). Pravovye cennosti: teoretiko-pravovoj aspekt: avtoref. dis. ... kand. jur. nauk: 12.00.01 [Legal values: theoretical and legal aspect: author’s abstract … from the thesis for the degree of candidate of juridical sciences: 12.00.01]. / Rost. jurid. in-t MVD RF. Rostov-na-Donu, 28. [in Russian].

Balajanc, M.S. (2007). Fundamental'nye pravovye cennosti sovremennogo obshhestva: dis. ... kand. jurid. Nauk [Fundamental legal values of modern society: thesis … for the degree of candidate of juridical sciences]. Moskva, 176. [in Russian].

Razmietaieva, Yu.S. (2013). Pravovi tsinnosti: pryroda i osoblyvosti [Legal values: nature and special features]. Pravova doktryna – osnova formuvannia pravovoi systemy derzhavy: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 20-richchiu NAPrN Ukrainy [Legal doctrine is a basis for state legal system formation: materials of the International scientific and practical conference dedicated to the twentieth anniversary of National Academy of Legal Sciences of Ukraine], Kharkiv, 20–21 lystop. 2013 r. / Nats. akad. prav. nauk Ukrainy. Kharkiv, 183–186. [in Ukrainian].

Solomchak, Kh.B. (2014). Sotsialni ta pravovi tsinnosti yak determinanty pozytyvnoi pravovoi vidpovidalnosti [Social and legal values as determinants of positive legal responsibility]. Nashe pravo [Our law], no. 1, 27–34. [in Ukrainian].

Bandura, O.O. (2011). Systemni vzaiemozviazky pravovykh tsinnostei (zahalnyi narys) [System interconnections of legal values (general outline)]. Forum prava [The law forum], no. 2, 26–33. [in Ukrainian].

Hryshchuk, O.V. (2007). Liudska hidnist u pravi: filosofski problemy [Person’s dignity in the law: philosophical issues]. Kyiv: Atika, 432. [in Ukrainian].

Nersesjanc V. (2005). Filosofija prava [The law philosophy]. Moskva: Norma, 2005, 656. [in Russian].

Tomashevskij K.L. (2009). Ocherki trudovogo prava. Istorija, filosofija, problemy sistem i istochnikov [Outline of the labor law. History, philosophy, the issues of systems and resources]. Minsk: Izd. centr BGU, 2009, 335. [in Russian].

Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy: Kodeks Ukrainy 1971, Zakon. VVR, st. 375 [The Labor Code of Ukraine: the Code of Ukraine 1971, the Law, VRU, page 375]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (2020, December, 19). [in Ukrainian].

Sedov, E.A. (1993). Informacionno-jentropijnye svojstva social'nyh sistem [Informational and entropic special features of social systems]. Obshhestvennye nauki i sovremennost' [Social sciences and modernity], no. 5, 91–99. [in Russian].

Zanfirova, T. (2010). Trudove pravo yak synerhetychna systema [The Labor law as a synergetic system]. Visnyk Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy [Herald of National Academy of the Public Prosecutor's Office of Ukraine], no. 3, 74–79. [in Ukrainian].

Pohrebniak, S.P. (2004). Vtilennia pryntsypiv prava v yurydychnykh aktakh [The impelentation of the law principles in legal acts]. Visn. Akad. prav. nauk Ukrainy: zb. nauk. pr. [The herald of the Academy of Legal Sciences of Ukraine: proceedings], Kharkiv, no. 2 (37), 8–20. [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy: Konstytutsiia, Zakon Ukrainy 1996 [Ukrainian Constitution: Constitution, the Law of Ukraine 1996]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 30. St. 141 [Ukrainian Verkhovna Rada’s Data, 30, Article 141]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text˃ (2020, December, 19). [in Ukrainian].

Pro okhoronu pratsi: Zakon Ukrainy [On the Labor Protection: The Law of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) [Ukrainian Verkhovna Rada’s Data,]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text˃ (2020, December, 19). [in Ukrainian].

Pro zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia 1999. Zakon Ukrainy [On Compulsory State Social Insurance 1999. The law of Ukraine] Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) [Ukrainian Verkhovna Rada’s Data,] no. 46–47, st. 403. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text (2020, December, 19). [in Ukrainian].

Pro oplatu pratsi: Zakon Ukrainy 1995 [On Payment for Labor: the Law of Ukraine 1995]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) [Ukrainian Verkhovna Rada’s Data,], no. 17, st. 121. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text˃ (2020, December, 19). [in Ukrainian].

Shcherbyna, V.I. (2011). Pryntsypy suchasnoho trudovoho prava Ukrainy [Principles of modern labor law in Ukraine]. Yurydychnyi visnyk Prychornomoria [Black Sea Law Herald], no.1, 97–111. [in Ukrainian].

Hostiuk, O. (2016). Kontseptsiia hidnoi pratsi yak element pravovoi polityky derzhavy [Conception of the decent work as an element of state’s legal policy]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo [Entrepreneurship, economy and law], no. 6, 90–93. [in Ukrainian].

Protsevskyi, V.O. (2013). Vplyv pryntsypu svobody pratsi pry zastosuvanni pravovoho prypysu st. 38 KZpP Ukrainy [The influence of labor freedom principle dealing with legal prescription use of article No 38 from the Code of Labor Laws of Ukraine]. Zb. nauk. pr. Kharkivskoho nats. ped. universytetu im. H.S. Skovorody. Seriia «Pravo» [Proceedings of HS Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, the series of Law], no. 20, 5–9. [in Ukrainian].

Zanfirova, T. (2017). Osoblyvosti pryntsypu svobody pratsi v trudovomu pravi Ukrainy [Characteristics of the principle of labor freedom in labor law of Ukraine]. Publichne pravo [Public Law], no. 1(25), 161–166. [in Ukrainian].

Trudove pravo Ukrainy: pidruchnyk (2001) [Labor law of Ukraine: textbook (2001)] / za red. N.B. Bolotinoi, H.I. Chanyshevoi. 2-he vyd., ster. Kyiv: T-vo «Znannia», KOO, 564. [in Ukrainian].

Shcherbyna, V.I. (2008). Trudove pravo Ukrainy: pidruchnyk [Labor Law of Ukraine: textbook] / za red. V.S. Venediktova. Kyiv: Istyna, 384. [in Ukrainian].

Pro zainiatist naselennia: Zakon Ukrainy 2013 [On Employment: the Law of Ukraine 2013]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) [Ukrainian Verkhovna Rada’s Data,], no. 24, st. 243. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text˃ (2020, December, 19). [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org