ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ СТАБІЗІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ

О. С. Ривак

Анотація


Для подолання негативних наслідків довготривалого дефіциту держбюджету і дефіциту платіжного балансу країни, використовуючи теорії і практики управління економічними процесами, уряди по-різному розв’язують проблему забезпечення стабілізації економіки. Якщо наголос зроблено на реальний сектор економіки – знижують податкове навантаження і знижують видатки бюджету. Європейський Центральний Банк останнім часом утримує депозитну ставку із знаком “мінус”. Федеральна Резервна Система США застосовує зниження базової ставки, а уряд посилену політику протекціонізму. В Великій Британії уряд відповідально ставиться до дотримання мінімізації ризиків в реальному секторі економіки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Відділ новин «Урядового кур’єра». «Швидко ухвалені рішення – вимога поточного моменту». Урядовий кур’єр (05.12.2020), № 237, с. 3.

Топдипломати визначили головні ризики. Геополітика. Урядовий кур’єр (04.12.2020), № 236, с. 2.

Власенко В. Євросоюз застосовуватиме санкції за поширення дезінформації. Геополітика. Проблему ускладнює те, що загрози, з якими стикається Старий світ, постійно змінюються. Урядовий кур’єр (5.12.2020), №237, с. 2.

Манофорт, Ротенберг и другие, утечка данных показала нарушения крупнейших банков мира на $2 трлн. Вести. Всеукраинский выпуск (22.09.2020), с. 3

МЗС проти злочинності. Урядовий кур’єр (22.10.2020), № 205, с. 1.

Власенко В. У Брюсселі підготували «Європейський закон Магнітського». Урядовий кур’єр (22.10.2020), №205, с. 2.

Герасимчук О. Судді під підозрою. На стороні закону. Коли служителям Феміди Криму Україна висуває підозри за державну зраду і відкриває кримінальні провадження, вони й далі порушують міжнародне право. Урядовий кур’єр (13.11.2020 р.) № 221, с. 5.

Яковенко М., Банных В. Здравствуй, «Будапешт»! Почему заговорили об отказе от Минских соглашений. Вести. Всеукраинский выпуск (5.11.2020), №161, с. 5.

Цитата дня. Урядовий кур’єр (22.10.2020), №205, с. 1.

Крамарчук О. Про що йдеться в оновленій резолюції ООН щодо Криму. Урядовий кур’єр (26.11.2020), №230, с. 2.

О чем пишут ИноСМИ. За сорок лет уничтожено более половины животных планеты. Вести. Всеукраинский выпуск (1.11.2018), №183, с. 3.

Солончак В. Окуповане море. Екосистема. Чому в чорноморських та азовських прибережних водах півострова стає менше дельфінів? Урядовий кур’єр (26.08.2020), №168, с. 3.

Івашко О. Як мушлі Чорне моря рятують. Кінбурнську косу обрали для проведення першого в країні експерименту. Урядовий кур’єр (02.10.2020), № 192, С. 3.

Воронович А. Трамп грозить Китаю санкціями. А Китай будує паралельну фінансову систему, яка «дозволить уникнути американських санкцій». Високий Замок (15-17.05.2020), №39, с. 5.

Власенко В. Лідери «Великої двадцятки» пообіцяли вакцину для найбідніших країн. Урядовий кур’єр (24.11.2020), № 228, С. 2.

Новости мира. Состояние миллиардеров достигло рекордных отметок. Вести. Всеукраинский выпуск (12.10.2020), №144, с. 3.

Цифра. Високий Замок (27-29.11.2020), №95, с. 9.

Козуб М. Илон Маск запустил своего «Драгона». Вести. Всеукраинский выпуск (1.06.2020), №052, с. 3.

Президент решил пока не поднимать зарплаты чиновникам. Вести. Всеукраинский выпуск (14.07.2020), № 82, с. 2.

Статистика. ПФУ назвал число пенсионеров с выплатами свыше 10 тыс. грн. Вести. Всеукраинский выпуск (14.07.2020), №82, с. 2.

Новости Украины. Украина на последнем месте среди стран Восточной Европы в рейтинге благосостояния. Вести. Всеукраинский выпуск (18.11.2020), №170, с. 2.

Новости Украины. Свыше 60 компаний. На Багамах нашли офшоры украинских политиков. Вести. Всеукраинский выпуск (3.06.2020), №52, с. 2.

Цифра дня. Урядовий кур’єр (6.11.2020), №216, с. 1.

Джерело: Громов О. Фінанси. Старі виклики на новий лад. Урядовий кур'єр (06.11.2020), № 216, с. 1, 6.

Національний банк України. Макроекономічний та монетарний огляд. Листопад 2020 року, с. 10.

Цитата дня. Урядовий кур’єр (10.12.2020), №240, с. 1.

Національний банк України, звіт про фінансову стабільність. грудень 2019 року, с. 8.

Ривак О.С. Основні показники соціально-економічного розвитку України: стан, прогнози, цілі та засоби досягнення. Матеріали ХІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції 17-19 листопада 2015 року «Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив». Київ, 2015, с. 24-25.

Козуб Т. «Есть новая схема вывода денег из бюджета». Вести. Всеукраинский выпуск (01.12.2020), № 179, с. 4.

Вергун Д. А. Если завтра будет дефолт. Вести. Всеукраинский выпуск (23.11.2020), № 173, с. 6.

Ермоленко А. Денег нет, но вы держитесь. Вести. Всеукраинский выпуск (10.11.2020), № 164, с. 5.

Відділ новин «Урядового кур’єра». Держбюджет-2021 надійшов до Верховної ради. Урядовий кур’єр (28.11.2020), № 232, с. 4.

Фіялкович Василь. Партійні фінанси співають романси… Високий замок (27-29.11.2020), № 95, с 3.

«Бедные» украинцы массово скупают доллары. Вести. Всеукраинский выпуск (04.12.2020), № 182, с. 2.

References:

Quick decisions are a requirement of the current moment. Uriadovy Courier. December, 5, 2020. № 237. P. 3.

Top diplomats identified the main risks. Geopolitics. Uriadovy Courier. December, 4, 2020. № 236. P. 2.

Vlasenko V. The European Union will apply sanctions for spreading misinformation. Geopolitics. The problem is compounded by the fact that the threats facing the Old World are constantly changing. Uriadovy Courier. December, 5, 2020. № 237. P. 2.

Manafort, Rotenberg and others, the data breach revealed the violation of the strongest banks in the world by $ 2 trillion US dollars. Vesti. All-Ukrainian edition. September, 22, 2020. P.3.

Foreign Ministry against crime. Uriadovy Courier. October, 22, 2020. № 205. P.2.

Vlasenko V. "European Magnitsky Law" prepared in Brussels. Uriadovy Courier. October, 22, 2020. № 205. P. 2.

Gerasymchuk O. Judges under suspicion. On the side of the law. When Ukraine suspects Court officials of treason and opens criminal proceedings, they continue to violate international law. Uriadovy Courier. November, 13, 2020. № 221. P. 5.

Yakovenko M., Bannykh V. Welcome, “Budapest”! Why have they started to discuss refusal from Minsk agreements. Vesti. All-Ukrainian edition. November, 5, 2020. №161. P.5.

Quotation of the Day. Uriadovy Courier. – October, 22, 2020. № 205. P.1.

Kramarchuk O. This is stated in the updated UN Resolution on Crimea. Uriadovy Courier. November, 11, 2020. № 230. P.2.

What foreign mass media write about. More than half of the world's animals have been destroyed in forty years. Vesti. All-Ukrainian edition. November, 1, 2018. №183. P.3.

Solonchak V. Occupying the sea. Ecosystem. Why are there fewer dolphins in the Black Sea and Azov coastal waters of the peninsula? Uriadovy Courier. August, 26, 2020. № 168. P.3.

Ivashko O. How shells save the Black Sea. Kinburn Spit was chosen to conduct the first experiment in the country. Uriadovy Courier. October, 02, 2020. № 192. P.3.

Voronovych A. Trump threatens China with sanctions. And China is building a parallel financial system that will "avoid US sanctions". Vysokyi Zamok. May, 15-17, 2020. № 39. P.5.

Vlasenko V. G20 leaders have promised a vaccine for the poorest countries. Uriadovy Courier. November, 24, 2020. № 228. P.2.

World News. The fortune of billionaires reached record highs. Vesti. All-Ukrainian edition. October, 12, 2020. №144. P.3.

The number. Vysokyi Zamok. November, 27-29, 2020. № 95. – P.9.

Kozub M. Elon Musk launched his "Dragon". Vesti. All-Ukrainian edition. June, 1, 2020. №052. P.3.

President decided not to raise salaries for officials yet. Vesti. All-Ukrainian edition. July, 14, 2020. № 82. P.2.

Statistics. PFU (Pension Fund of Ukraine) named the number of pensioners with payments over 10 thousand hryvnia. Vesti. All-Ukrainian edition. July, 14, 2020. №82. P.2.

News of Ukraine. Ukraine ranks last among Eastern European countries in the welfare ranking. Vesti. All-Ukrainian edition. November, 18, 2020. № 170. P.2.

News of Ukraine. Over 60 companies. Offshore companies of Ukrainian politicians found in the Bahamas. Vesti. All-Ukrainian edition. June, 3, 2020. № 52. P.2.

Number of the Day. Uriadovy Courier. November, 6, 2020. № 216. P.1.

Gromov O. Finance. Old challenged in a new way. Uriadovy Courier. November, 6, 2020. № 216. P.1, 6.

Macroeconomic and monetary review. National Bank of Ukraine. November, 2020. P.10.

Quotation of the Day. Uriadovy Courier. December, 10, 2020. № 240. P.1.

Report on Financial Stability. National Bank of Ukraine. December, 2019. P.8.

Ryvak O. The main indicators of socio-economic development of Ukraine: status, forecasts, goals and means of achievement. Proceedings of the 12th International Scientific Internet Conference, November 17-19, 2015 "Modernity. Science. Time. Interaction and inter influence". Kyiv, 2015. P.24-25. Retrieved from internet: http://www.int.konf.org.

Kozub T. There is a new scheme for withdrawing money from the budget. Vesti. All-Ukrainian edition. December, 1, 2020. № 179.– P.4.

Vergun D. If there is a default tomorrow budget. Vesti. All-Ukrainian edition. November, 23, 2020. № 173. P.6.

Yermolenko A. No money, but you hold on. Vesti. All-Ukrainian edition. November, 10, 2020. № 164. P.5.

News department of the “Uriadovy Courier”. The 2021 state budget was submitted to the Verkhovna Rada. Uriadovy Courier. November, 28, 2020. № 232. P.4.

Phialkovych V. Party finances sing romances. Vysokyi Zamok. November, 27-29, 2020. № 95. P.3.

"Poor" Ukrainians are massively buying dollars. Vesti. All-Ukrainian edition. December, 4, 2020. № 182. P.2.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org