ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СТИЛІСТИЧНИХ ПРИЙОМІВ СТВОРЕННЯ ОБРАЗНОСТІ В АВТОРСЬКОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ГАРПЕР ЛІ "ВБИТИ ПЕРЕСМІШНИКА")

К. В. Тадля

Анотація


У статті проаналізовано причини та труднощі передачі стилістичних засобів. Установлено основні ознаки образності художнього твору. Досліджено специфіку вибору перекладачем тих чи інших відповідників стилістично забарвленої лексики. Розглянуто необхідність адекватної передачі образної інформації художнього твору, як основного аспекту для вивчення перекладу образних засобів. Для аналізу основних стилістичних засобів обрано роман Гарпер Лі “Вбити пересмішника”. Проведено порівняльний аналіз образних засобів використаних автором в оригіналі твору та перекладачем. В статті також розглядаються перекладацькі трансформації, якими користується перекладач для досягнення адекватного перекладу.

Ключові слова: стилістичні прийоми, образність, транформації, експресивна лексика.


Повний текст:

PDF

Посилання


Паршин А. С. (2002). Теорія і практика перекладу. Р. Валент.

Боднар О. Б. (2012). Творча винахідливість перекладача у стилістичному аспекті. Науковий Блог.

Матвеева Т.П. (1993). Семантичні і функціональні особливості різноструктурної метафори М. Коцюбинського. Вид-во Ізмаїл. пед. ін-ту.

Гарпер Лі. (1975). Убити пересмішника Роман. Пер. з англ. Михайла Харенка. Вид-во ЦК ЛКСМУ “Молодь”, – 270с.

Harper, L. (1960). To Kill a Mockingbird. Lee Harper; published by J. B. Lippincott, – 296 р.

References:

Parshin A. S. (2002). Teorіja і praktika perekladu [Theory and practice of translation]. R. Valent [R. Valent], [in Ukrainian].

Bodnar O. B. (2012). Tvorcha vinahіdlivіst' perekladacha u stilіstichnomu aspektі [Creative ingenuity of the translator in the stylistic aspect]. Naukovij Blog [Scientific Blog], [in Ukrainian].

Matveeva T.P. (1993). Semantichnі і funkcіonal'nі osoblivostі rіznostrukturnoї metafori M. Kocjubins'kogo [Matveeva T.P. Semantic and functional features of multistructural metaphor of M. Kotsyubynsky]. Vid-vo Іzmaїl. ped. іn-tu [Izmail ped. Inst. Publishing House], [in Ukrainian].

Garper Lі. (1975). Ubiti peresmіshnika Roman. Per. z angl. Mihajla Harenka [Harper Lee. To Kill a Mockingbird Roman. Trans. from English Mikhail Kharenko]. Vid-vo CK LKSMU “Molod'” [Published by the Central Committee of the LKSMU "Youth"], - 270p. [in Ukrainian].

Harper, L. (1960). To Kill a Mockingbird / Lee Harper; published by J. B. Lippincott, - 296 р. [in English].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org