СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДОМНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

С. С. Булгак, Є. Ю. Заєць

Анотація


Стаття присвячена аналізу правового регулювання надомної праці в Україні. Увага зосереджена на визначенні суті поняття «надомної праці» на сучасному рівні, а також проведено аналіз законодавчої бази нашої держави. Нами було здійснено ретельний огляд законодавства України з метою з'ясування стану закріплення даного питання, а також проведено аналіз міжнародних стандартів, які мають великий досвід у сфері правового врегулювання такої форми зайнятості як надомна. У ході проведеного дослідження ми визначили, що сьогодні стан правового регулювання надомної праці має реальні проблеми, які заважають чітко та повно висвітлити дане питання в нашій правовій базі. Подолання цих перешкод є першочерговим завданням, яке має бути виконане найближчим часом. Перші кроки на шляху вирішення даної проблеми вже здійснюються, наприклад майбутній законопроект, який нарешті надасть надомній праці чітке правове регулювання.

      Ключові слова: надомна праця, нетипова форма зайнятості, віддалена зайнятість, трудове законодавство.


Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України, 1996. (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.

Закон про зайнятість населення України (Верховна Рада України), 2012. Відомості Верховної Ради України, 153–154.

Моцная О. В. (2009). Нетипичная трудовая занятость: некоторые проблемы теории и практики, Москва, 207.

Котова Л. В. (2012). Поняття та юридична природа альтернативних форм зайнятості у сучасних умовах. Актуальні проблеми права: теорія та практика, 131.

Герасимюк В. В. (2000) Прихована зайнятість в Україні та шляхи її подолання. Оплата праці: проблеми теорії та практики, 439.

Методичні рекомендацій щодо визначення робочих місць, 1995. (Міністерство праці України).

Положення про умови праці надомників, 1981. (Постанова Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС).

Конвенція про надомну працю, 1996. (Міжнародна організація праці). Офіційний сайт Верховної Ради України. ˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_327#Text˃.

Кохан В. П. (2010). Нестандарта зайнятість в Україні. Підприємництво, господарство і право, 98.

Кодекс законів про працю України, 1971 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України.

Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи», 2020 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України.

References:

Konstytutsiia Ukrainy, 1996. (Verkhovna Rada Ukrainy). [The Constitution of Ukraine (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine].

Zakon pro zainiatist naselennia Ukrainy (Verkhovna Rada Ukrainy), 2012. [Law on Employment of the Population of Ukraine (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Statements of Verkhovna Rada of Ukraine], 153–154.

Motsnaia O. V. (2009). Netypychnaia trudovaia zaniatost: nekotorыe problemы teoryy y praktyky [Atypical employment: some problems of theory and practice], Moskva, 207, [Moscow].

Kotova L. V. (2012). Poniattia ta yurydychna pryroda alternatyvnykh form zainiatosti u suchasnykh umovakh. [The concept and legal nature of alternative forms of employment in modern conditions]. Aktualni problemy prava: teoriia ta praktyka [Actual problems of law: theory and practice], 131.

Herasymiuk V. V. (2000) Prykhovana zainiatist v Ukraini ta shliakhy yii podolannia [Hidden employment in Ukraine and ways to overcome it]. Oplata pratsi: problemy teorii ta praktyky [Remuneration: problems of theory and practice], 439.

Metodychni rekomendatsii shchodo vyznachennia robochykh mists, 1995. [Methodical recommendations for determining jobs]. (Ministerstvo pratsi Ukrainy) [(Ministry of Labor of Ukraine)].

Polozhennia pro umovy pratsi nadomnykiv, 1981. [Regulations on working conditions of homeworkers]. (Postanova Derzhkompratsi SRSR ta Sekretariatu VTsRPS) [(Resolution of the State Labor Committee of the USSR and the Secretariat of the All-Ukrainian Central Committee)].

Konventsiia pro nadomnu pratsiu, 1996. [Homework Convention]. (Mizhnarodna orhanizatsiia pratsi) [(International Labor Organization)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. ˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_327#Text˃.

Kokhan V. P. (2010). Nestandarta zainiatist v Ukraini. [Non-standard employment in Ukraine]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo [Entrepreneurship, Economy and Law,], 98.

Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy, 1971. [Code of Labor Laws of Ukraine]. (Verkhovna Rada Ukrainy) [(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Statements of Verkhovna Rada of Ukraine].

Poiasniuvalna zapyska do proiektu Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv shchodo udoskonalennia pravovoho rehuliuvannia dystantsiinoi roboty», 2020. [Explanatory note to the draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts Concerning the Improvement of Legal Regulation of Telework"]. (Verkhovna Rada Ukrainy) [(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Statements of Verkhovna Rada of Ukraine].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org