ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОЛИНУ РІЧКИ ПРИП’ЯТЬ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

І. М. Нетробчук, І. Ю. Оласюк

Анотація


Метою дослідження є оцінка антропогенного навантаження та визначення екологічного стану долини р. Прип'ять для розробки заходів щодо його поліпшення. Розрахунок проводився відповідно до методики визначення коефіцієнта індукції (IКAН), розробленого А. Яциком.  Відповідно до методики загальний стан долини річки розглядався як чотири самостійні основні підсистеми: «Радіоактивне забруднення території», «Землекористування», «Використання річкового стоку», «Якість води». Встановлено, що в долині р. Прип'ять немає радіоактивного забруднення земель. Рівень ресурсів землекористування в басейні є важливим за всіма показниками, а стан підсистеми оцінювався як «задовільний» з кількісною  мірою 0,84. Також зазначається, що в долині річки Прип'ять спостерігалося близьке до нормального незворотне споживання води та скидання води в річкову мережу з кількісною мірою 1. Водночас низький скид забруднених стічних вод та високе використання річки стік спостерігався і оцінювався у 3 та -3 бали відповідно. Отже, стан підсистеми «Використання річкового стоку» в долині р. Прип'ять за рівнем споживання води класифікувався як «поганий» з кількісною мірою 0,28. Стан підсистеми «Якість води», згідно інтегрального екологічного показника (2,1), характеризував воду як категорію 2 другого класу («чиста») з кількісною мірою 1. Загалом екологічний стан річки долини річки Прип'ять було класифіковано як «задовільний», а рівень антропогенного навантаження за величиною ІКАН становив 0,8, що свідчить про раціональне, але не збалансоване використання земельних і водних ресурсів в процесі управління. Отже, оцінка антропогенного навантаження на долину річки є дуже важливою для формування охорони навколишнього середовища та встановлення показників, які найбільше впливають на екологічний стан річки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гопчак, І. В., Басюк, Т. О. (2019а). Оцінка антропогенного навантаження на басейн малої річки Веселуха. Меліорація і водне господарство. Київ, № 1, 82-87.

Гопчак, И. В., Басюк, Т. А., Яцык А. В. (2019b). Оценка антропогенной нагрузки на бассейн р. Припять в пределах Западного Полесья Украины. Мелиорация. Минск, 2 (88), 12-16.

Кирилюк, О. В. (2010). Оцінка перетвореності малих річкових басейнів як крок до визначення антропогенних змін гідроморфологічних умов. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Т.18, 283–289.

Методика розрахунку антропогенного навантаження і класифікації екологічного стану басейнів малих річок України. (2007). 2-ге вид., доп. Київ, 71 с.

Мисковець, І. Я. (2003). Антропогенні зміни в басейнах малих річок (на прикладі Волинської області): автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів». Чернівці, 19 с.

Мороков, В. В. (1987). Природно-экономические основы регионального планирования охраны рек от загрязнения. Л.: Гидрометеоиздат, 297 с.

Нетробчук, І. М. (2012). Оцінка антропогенного навантаження та екологічної збалансованості ландшафтів річкової долини Верхньої Прип’яті в межах Волинської області. Науковий вісник Чернівецького університету. Географія. Чернівці, Вип. 612-613, 133-137.

Нетробчук, І. М. (2014). Оцінка антропогенного навантаження на басейн верхньої Прип’яті в Ратнівському районі Волинської області. Наук. записки Сумського держ. пед. ун-ту імені А.С. Макаренка. Географічні науки. Суми, Вип. 5, 10-18.

Нетробчук, І., Миколюк, Л. (2018). Оцінка антропогенного навантаження на басейн річки Турія у Волинській області. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. Вип. 1 (70), 64-67.

Тимченко, З. В. (2000). Оцінка екологічного стану малих річок. Україна та глобальні процеси: географічний вимір: зб. наук. пр.: в 3 т. Луцьк. Т. 2, 317-320

Толочик, И. Л., Мельник, В. И. (2018). К методике раcчета антропогенной нагрузки и классификации экологического состояния бассейнов малых речек Украины. Веснiк Брэсцкага унiверсiтэта: сб. науч. раб. Серыя 5. Хімія. Біялогія. Навукі аб зямлі. Брест, № 1, 129–136.

Чир, Н. В. (2014). Розрахунок ступеня антропогенного навантаження на ландшафти басейнів малих річок (на прикладі річки Вижівка). Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К.: ВІКНУ, Вип. 45, 301-306.

Чиста вода. Інтерактивна карта забрудненості річок в Україні на основі даних Державного агентства водних ресурсів. (2020, березень, 15).

Яцик, А. В. (2004). Водогосподарська екологія. В 4 т., 7 кн. Київ: Генеза, т. 3, кн. 5, 496 с.

References:

Hopchak, I. V., Basiuk, T. O. (2019a). Otsinka antropohennoho navantazhennia na basein maloi richky Veselukha [ Estimation of anthropogenic load on the Veselukha small river basin]. Melioratsiia i vodne hospodarstvo [Land Reclamation and Water Management]. Kyiv, № 1, 82-87. [In Ukrainian].

Gopchak, I. V., Basjuk, T. A., Jacyk A. V. (2019b). Ocenka antropogennoj nagruzki na bassejn r. Pripjat' v predelah Zapadnogo Poles'ja Ukrainy. [An assessment of the anthropogenic load upon the Pripyat river basin within the Western Polesie of Ukraine]. Melioracija. [Land Reclamation]. Minsk, 2 (88), 12-16. [In Russian].

Kyryliuk, O. V. (2010). Otsinka peretvorenosti malykh richkovykh baseiniv yak krok do vyznachennia antropohennykh zmin hidromorfolohichnykh umov [Assessment of the transformation of small river basins as a step towards the determination of anthropogenic changes in hydromorphological

conditions]. Hidrolohiia, hidrokhimiia і hidroekolohiia. Т.18, 283–289. [Іn Ukrainian].

Metodyka rozrakhunku antropohennoho navantazhennia i klasyfikatsii ekolohichnoho stanu baseiniv malykh richok Ukrainy. (2007). [Method of calculation of anthropogenic loading and classification of the ecological state of the basins of small rivers of Ukraine]. 2-he vyd., dop. Kyiv. [In Ukrainian)].

Myskovets, I. Ya. (2003). Antropohenni zminy v baseinakh malykh richok (na prykladi Volynskoi oblasti) [Anthropogenic changes in the basins of small rivers (on the example of the Volyn region)]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk stupenia kand. heohr. nauk: spets. 11.00.11 «Konstruktyvna heohrafiia i ratsionalne vykorystannia pryrodnykh resursiv». Chernivtsi. [Іn Ukrainian].

Morokov, V. V. (1987). Prirodno-jekonomicheskie osnovy regional'nogo planirovanija ohrany rek ot zagrjaznenija [Natural and economic bases of regional planning of the rivers' protection against pollution]. L. Gidrometeoizdat, 297. [In Russian].

Netrobchuk, I. M. (2012). Otsinka antropohennoho navantazhennia ta ekolohichnoi zbalansovanosti landshaftiv richkovoi dolyny Verkhnoi Prypiati v mezhakh Volynskoi oblasti [Еstimation of anthropogenic loading and ecological balanced of landscapes of river valley of overhead Pripyat within the limits of Volyn Region]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Heohrafiia. Chernivtsi, Vyp. 612-613, 133-137. [Іn Ukrainian].

Netrobchuk, I. M. (2014). Otsinka antropohennoho navantazhennia na basein verkhnoi Prypiati v Ratnivskomu raioni Volynskoi oblasti [Anthropogenic load estimation on the basin of the upper Pripyat in the Ratnivsky district of the Volyn region]. Nauk. zapysky Sumskoho derzh. ped. un-tu imeni A.S. Makarenka. Heohrafichni nauky [Scientific Notes of Sumy State Pedagogical University. Geographical Sciences.] Sumy, Vyp. 5, 10-18. [Іn Ukrainian].

Netrobchuk, I., Mykoliuk, L. (2018). Otsinka antropohennoho navantazhennia na basein richky Turiia u Volynskii oblasti [Assessment of antropogenic loading at Turia basin in Volyn region]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Heohrafiia [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography]. Vyp. 1 (70), 64-67. (DOI) 10.17721/1728-2721.2018.70.11 [Іn Ukranian, abstr. in English].

Tymchenko, Z. V. (2000). Otsinka ekolohichnoho stanu malykh richok [Assessment of ecological state of small rivers]. Ukraina ta hlobalni protsesy: heohrafichnyi vymir: zb. nauk. pr.: v 3 t. Lutsk. T. 2, 317-320. [Іn Ukrainian].

Tolochik, I. L., Mel'nik, V. I. (2018). K metodike raccheta antropogennoj nagruzki i klassifikacii jekologicheskogo sostojanija bassejnov malyh rechek Ukrainy [To the method of calculating the anthropogenic

load and the classification of the ecological state of the basins of small rivers of Ukraine]. Vesnik Brjesckaga universitjeta: sb. nauch. rab. Seryja 5. Hіmіja. Bіjalogіja. Navukі ab zjamlі. Brest, № 1, 129–136. [Іn Ukrainian].

Chyr, N. V. (2014). Rozrakhunok stupenia antropohennoho navantazhennia na landshafty baseiniv malykh richok (na prykladi richky Vyzhivka) [ Тhe calculation of the degree anthropogenic impact on the landscape of the small river basins (on example of the river Vyzhivka)]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoho instytutu Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. K. VIKNU, Vyp. 45, 301-306. [Іn Ukrainian].

Chysta voda. Interaktyvna karta zabrudnenosti richok v Ukraini na osnovi danykh Derzhavnoho ahentstva vodnykh resursiv [Clean water. Interactive map of river pollution in Ukraine based on data from the State Agency of Water Resources]. Retrieved from https://texty.org.ua/water [Іn Ukrainian]. (2020, March,15).

Yatsyk, A. V. (2004). Vodohospodarska ekolohiia [Environmental ecology]. V 4 t., 7 kn. Kyiv: Heneza, t. 3, kn. 5, 496. [Іn Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org