ДИДАКТИЧНА ГРА (ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ) ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ КОГНІТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Пивовар Ю. О.

Анотація


У статті з’ясовано й уточнено педагогічні умови використання дидактичних ігор на уроках з іноземної мови як засобу розвитку мотивації та когнітивних здібностей молодших школярів. Зокрема проаналізовано наукові погляди відомих учених на дидактичну потужність гри у процесі навчання в молодшій школі та можливості їх інтерпретації у відповідності до основних засад концепції Нової української школи. Окрема увага звертається до шляхів формування як класичних компетентностей (комунікативної, пізнавальної тощо), так і нових, сучасних умінь, що створюють усебічно розвинену особистість, – ініціативність та підприємливість, спілкування іноземними мовами, економічна грамотність, прагнення до самовираження та інші. З’ясовано, що саме в тому віці, коли молодший школяр проходить основні стадії особистісного розвитку, дидактична гра здатна створити сприятливі умови для цього, а на уроці іноземної мови допомогти подолати бар’єр у спілкуванні.  

Ключові слова: дидактична гра; комунікативна компетенція; когнітивний розвиток; іноземні мови; Нова українська школа.


Повний текст:

PDF

Посилання


Сухомлинська, О.В. (2005). Ушинський Костянтин Дмитрович. Українська педагогіка в персоналіях: навч. посібник для студентів ВНЗ: у 2 кн. Київ: Либідь, 284-292.

Гнатюк, О.В., Гончаренко, С.А., Кондратенко, Л.О. та Манилова, Л.М. (2012). Можливості когнітивного розвитку дітей у процесі вивчення валеології. Становлення сучасної парадигми психологічної діагностики когнітивного розвитку учнів. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 118-131.

Wicke, R. (2004). Aktiv und kreativ lernen. München: Max Hueber Verlag.

Король, Я. О. (2020). Дидактична гра як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках математики. Vseosvita [Vseosvita], . (2020, вересень, 15).

Трифонова, О. С. (2012). Дидактична гра у формуванні мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, 7-8, 245-253.

Гончаренко, Л. О. (2020). Ключові компетентності учня початкової школи. Pedrada [Pedrada], . [in Ukrainian]. (2020, вересень, 15).

References:

Sukhomlynsʹka, O. V. (2005). Ushynsʹkyy Kostyantyn Dmytrovych. Ukrayinsʹka pedahohika v personaliyakh: navch. posibnyk dlya studentiv VNZ: u 2 kn. Kyiv, Lybidʹ, 284-292 [in Ukrainian].

Hnatyuk, O.V., Honcharenko, S.A., Kondratenko, L.O. ta Manylova, L.M. (2012). Mozhlyvosti kohnityvnoho rozvytku ditey u protsesi vyvchennya valeolohiyi. Stanovlennya suchasnoyi paradyhmy psykholohichnoyi diahnostyky kohnityvnoho rozvytku uchniv. Kirovohrad, Imeks-LTD, 118-131. [in Ukrainian].

Wicke, R. (2004). Aktiv und kreativ lernen. München, Max Hueber Verlag. [in German].

Korolʹ, Y. O. (2020). Dydaktychna hra yak zasib aktyvizatsiyi piznavalʹnoyi diyalʹnosti molodshykh shkolyariv na urokakh matematyky. Vseosvita [Vseosvita]. Retrieved from https://vseosvita.ua/library/didakticna-gra-ak-zasib-aktivizacii-piznavalnoi-dialnosti-molodsih-skolariv-na-urokah-matematiki-21537.html. [in Ukrainian]. (2020, September, 15).

Tryfonova, O. S. (2012). Dydaktychna hra u formuvanni movlennyevoyi osobystosti ditey starshoho doshkilʹnoho viku. Naukovyy visnyk Pivdennoukrayinsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni K. D. Ushynsʹkoho, 7-8, 245-253. [in Ukrainian].

Honcharenko, L. O. (2020). Klyuchovi kompetentnosti uchnya pochatkovoyi shkoly. Pedrada [Pedrada]. Retrieved from https://www.pedrada.com.ua/ article/2108-11-kompetentnostey-uchnya-pochatkovo-shkoli-chek-lst-dlya-vchitelya. [in Ukrainian]. (2020, September, 15).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org