ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ ПРО РОЗЧИНИ В УЧНІВ, ЩО МАЮТЬ РОЗЛАДИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Колісниченко Ю. В.

Анотація


Стаття присвячена проблемі навчання учнів, що мають розлади аутистичного спектру, хімії, на прикладі розгляду теми «Розчини». Метою даного дослідження є підбір найбільш зручних методів викладу та адаптування навчального матеріалу з хімії, які допоможуть зробити його максимально зручним та доступним для сприйняття учнів, що мають розлади аутистичного спектру. При дослідженні використані методи закритого анкетування та аналітико-синтетичний. Перший дає змогу оцінити ступінь поширення проблеми навчання учнів з розладами аутистичного спектру. Другий – дослідити наявний теоретичний базис, та на його основі створити адаптовані навчальні матеріали. Отримані результати дослідження можуть бути використані у професійній діяльності вчителя, який працює з учнями що мають розлади аутистичного спектру.

Ключові слова: інклюзивна освіта, аутизм, метод соціальних історій, візуалізація навчального матеріалу, вивчення хімії у школі, розчини.


Повний текст:

PDF

Посилання


Шрамм, Р. (2013). Детский аутизм и АВА: АВА (Applied Behavior Analisis): терапия, основанная на методах прикладного анализа поведения (пер. с англ. З. Измайлова-Камар). Екатеринбург: Рама Паблишинг.

Эстербрук, С. А., Орлова, Е. А., Карпекова, Т. А. (2018). Метод социальных историй в развитии социального взаимодействия детей с нарушениями аутистического спектра (по материалам зарубежных источников). Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал), 1, 3. (2020, жовтень, 15).

Скрипник, Т. В. (уклад.) (2015). Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі: навчально-методичний посібник. Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди».

Скрипник, Т. В. (2010). Феноменологія аутизму. Київ: Фенікс.

Мамайчук, И. И. (2007). Помощь психолога детям с аутизмом. Санкт-Петербург: Издательство «Речь».

Франческа, А. (2016). Введение в психологическую теорию аутизма (пер. с англ. Ермолаева Д. В.) (2020, жовтень, 15).

Грей, К. (2018). Социальные Истории: Инновационная методика для развития социальной компетентности у детей с аутизмом (пер. с англ. У. Жарникова). Екатеринбург: Рама Паблишинг.

Никольская, О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М., Костин И. А., Веденина М. Ю., Аршатский А. В., и др. (2005). Дети и подростки с аутизмом. Психологическое сопровождение. Москва: Теревинф.

Насибулина, Т. В., Новикова И. Д. . Михайлова Е. М. (2018). Сопровождение обучения детей с расстройством аутистического спектра в общеобразовательных организациях: методические рекомендации. (2020, жовтень, 15).

Семаго, Н. Я. (ред.) (2012). Обучение детей с расстройствами аутистического спектра. Методические рекомендации для педагогов и специалистов сопровождения основной школы. Москва: МГППУ.

Пинкус, Н. В., Тарасова, Н. Ю. (2016). Использование социальных историй для обучения детей с расстройством аутистического спектра (РАС). Инклюзивное образование. Индивидуализация сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья: материалы Всероссийский научно-практической конференции (9 февраля 2016 г., г. Челябинск), 228-233.

Навчальна програма з хімії 7-9 клас для загальноосвітніх навчальних закладів 2017. (Міністерство освіти та науки України). Офіційний сайт Міністерства освіти та науки в Україні < https://mon.gov.ua/ua > (2020, жовтень, 15).

Бутенко, А. М. (2017). Хімія для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Харків: Гімназія.

Ярошенко, О. Г. (2017). Хімія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальний закладів. Київ: УОВЦ «Оріон».

References:

Shramm, R. (2013). Detskij autizm i AVA: AVA (Applied Behavior Analisis): terapija, osnovannaja na metodah prikladnogo analiza povedenija [Childhood Autism and ABA: ABA (Applied Behavior Analisis): A Therapy Based on Applied Behavior Analysis] (Z. Izmajlovа-Kamar, Trans). Ekaterinburg: Rama Pablishing. [in Russian].

Jesterbruk, S. A., Orlova, E. A., Karpekova, T. A. (2018). Metod social'nyh istorij v razvitii social'nogo vzaimodejstvija detej s narushenijami autisticheskogo spektra (po materialam zarubezhnyh istochnikov) [Method of social history in development of social interaction of children with violations of the authentic spectrum (on materials of foreign sources)]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta (Jelektronnyj zhurnal) [Bulletin of Moscow Region State University (e-journal)], no 1, 3. Retrieved from https://evestnik-mgou.ru/ru/Articles/Doc/863 [in Russian] (2020, October, 15).

Skrypnyk, T. V. (Eds.) (2015). Tekhnolohii psykholoho-pedahohichnoho suprovodu ditei z autyzmom v osvitnomu prostori: navchalno-metodychnyi posibnyk [Technologies of psychological and pedagogical support of children with autism in the educational space: a textbook]. Kyiv: TOV «Vydavnychyi dim «Pleiady»». [in Ukrainian].

Skrypnyk, T. V. (2010). Fenomenolohiia autyzmu [Phenomenology of autism]. Kyiv, Feniks. [in Ukrainian].

Mamajchuk, I. I. (2007). Pomoshh' psihologa detjam s autizmom [Psychologist's help for children with autism]. St. Petersburg: Izdatel'stvo «Rech'». [in Russian].

Francheska, A. (2016). Vvedenie v psihologicheskuju teoriju autizma (Ermolaeva D. V. Trans) [Autism an introduction to psychological theory]. Retrieved from https://www.osoboedetstvo.ru/files/book/file/vvedenie_v_psih_teoriyu_autizma.pdf [in Russian] (2020, October, 15)

Grej, K. (2018). Social'nye Istorii: Innovacionnaja metodika dlja razvitija social'noj kompetentnosti u detej s autizmom [Social Stories: An Innovative Methodology for Developing Social Competence in Children with Autism] (U. Zharnikova, Trans). Ekaterinburg: Rama Pablishing. [in Russian].

Nikol'skaja, O. S., Baenskaja E. R., Libling M. M., Kostin I. A., Vedenina M. Ju., Arshatskij A. V., et al. (2005). Deti i podrostki s autizmom. Psihologicheskoe soprovozhdenie [Children and adolescents with autism. Psychological support]. Moscow: Terevinf. [in Russian].

Nasibulina, T. V., Novikova I. D. . Mihajlova E. M. (2018). Soprovozhdenie obuchenija detej s rasstrojstvom autisticheskogo spektra v obshheobrazovatel'nyh organizacijah: metodicheskie rekomendacii [Accompanying the education of children with autism spectrum disorder in educational institutions: guidelines]. Retrieved from https://kriro.ru/upload/docs/Сопровождение%20обучения%20детей%20с%20РАС%20методические%20рекомендации.pdf, [in Russian]. (2020, October, 15).

Semago, N. Ja. (Eds.) (2012). Obuchenie detej s rasstrojstvami autisticheskogo spektra. Metodicheskie rekomendacii dlja pedagogov i specialistov soprovozhdenija osnovnoj shkoly [Educating children with autism spectrum disorders. Methodical recommendations for teachers and specialists of primary school support]. Moscow: MGPPU. [in Russian].

Pinkus, N. V., Tarasova, N. Ju. (2016). Ispol'zovanie social'nyh istorij dlja obuchenija detej s rasstrojstvom autisticheskogo spektra (RAS) [Using social stories to teach children with autism spectrum disorder (ASD)]. Inkljuzivnoe obrazovanie. Individualizacija soprovozhdenija detej s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov'ja: materialy Vserossijskij nauchno-prakticheskoj konferencii (9 fevralja 2016 g., g. Cheljabinsk) [Inclusive education. Individualization of support for children with disabilities: materials of the All-Russian scientific-practical conference (February 9, 2016, Chelyabinsk)], 228-233. [in Russian].

Navchalna prohrama z khimii 7-9 klas dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv 2017. (Ministerstvo osvity ta nauky Ukrainy) [Curriculum in chemistry 7-9 grade for secondary schools 2017. (Ministry of Education and Science of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Ministerstva osvity ta nauky v Ukraini [Official site of the Ministry of Education and Science in Ukraine]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua. [in Ukrainian]. (2020, October, 15).

Butenko, A. M. (2017). Khimiia dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv z pohlyblenym vyvchenniam khimii: pidruchnyk dlia 9 klasu zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Chemistry for secondary schools with in-depth study of chemistry: a textbook for 9th grade secondary schools]. Kharkiv: Himnaziia. [in Ukrainian].

Yaroshenko, O. H. (2017). Khimiia: pidruchnyk dlia 9 klasu zahalnoosvitnikh navchalnyi zakladiv [Chemistry: a textbook for 9th grade secondary schools]. Kyiv: UOVTs «Orion». [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org