АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕЗМІШУВАЛЬНОГО ВИТІСНЕННЯ КОНДЕНСАТУ З ВИКОРИСТАННЯМ АЗОТУ І ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ

Бурачок О. В., Кондрат О. Р., Хайдарова Л. І.

Анотація


Досліджено умови за яких може бути досягнуто повне змішування азоту і вуглекислого газу із типовими газоконденсатними пластовими флюїдами із потенційним вмістом рідких вуглеводнів 100, 300 і 500 г/м3. За умови суттєвого виснаження пластової енергії і низьких пластових тисків, що характеризує кінцеві стадії розробки родовищ, повне змішування неможливо досягнути для жодного з цих невуглеводневих газів. Використання вуглекислого газу є більш сприятливим, оскільки на ранніх стадіях розробки, дозволяє отримати повне багатоконтактне змішування за тисків нижчих за початковий пластовий тиск. Проаналізовано ефективність нагнітання азоту і вуглекислого газу для витіснення конденсату, що випав у пласті, за умови максимального виснаження пластової енергії, коли пластовий тиск рівний тиску максимальної конденсації. Використання вуглекислого газу дозволяє збільшити коефіцієнт конденсатовилучення на 7%, у порівнянні з азотом для пластових систем із високим потенційним вмістом конденсату (500 г/м3).

Ключові слова: нагнітання азоту, нагнітання вуглекислого газу, витіснення, змішування, конденсатовилучення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ahmadi K., Johns R.T. (2008). Multiple Mixing-Cell Method for MMP Calculations. SPE paper 116823 was prepared for presentation at the 2008 SPE Annual Technical Conference and Exhibition held in Denver, Colorado, USA, 21-24 September 2008.

Burachok O., Kondrat O. (2019). Optimization of Gas-condensate Reservoir EOR Technology under Geological Uncertainties, EAGE IOR 2019 – 20th European Symposium on Improved Oil Recovery, 8-11 April 2019, Pau, France, Tu P14.

Kondrat O. (2013). The enhancement of hydrocarbon recovery from depleted gas and gas-condensate fields. Annual Scientific-Technical Collection – Mining of Mineral Deposits. p. 143-148.

Бікман Є. С. (2017). Оптимізація сайклінг-процесу в умовах розробки фаменських покладів Тимофіївського та Куличихинського НГКР. Нафтогазова енергетика 2017: тези доп.; міжнар. наук.-техн. конф., м. Ів.-Франківськ, 15-19 трав. – Івано-Франківськ: Голіней О. М., 2017. 89-93.

Бікман Є. С., Кривуля С. В. , Ляшенко О.В., Хомин І. І., Нестеренко О. Г., Яремійчук Я. С. (2011). Стратегія розробки газоконденсатних родовищ України з використанням азоту для підтримання пластового тиску. Компрессорное и энергетическое машиностроение, №3 (25), 15-18.

Бікман Є.С., Єгоров С.О., Курочкін К.С. (2014). Технологія збагачення газу азотом при сайклінг-процесі на Тимофіївському та Куличихинському НГКР з одночасним виробництвом метанольного продукту. Компрессорное и энергетическое машиностроение, №1 (35), 2-6.

Бурачок О. В., Першин Д. В., Матківський С. В., Бікман Є. С., Кондрат О. Р. (2020). Особливості відтворення рівняння стану газоконденсатних сумішей за умови обмеженої вхідної інформації. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, № 1(74), 82-88.

Бурачок О.В., Кондрат О.Р., Бікман Є.С., Матківський С.В., Першин Д.В. (2020). Особливості створення PVT-моделей за умови обмеженої вхідної інформації. Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden, 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-problems-and-innovations-26-28-iyulya-2020-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/

Бурачок О.В., Першин Д.В., Матківський С.В., Кондрат О.Р. (2020). Дослідження межі застосування PVT-моделі «чорної нафти» для моделювання газоконденсатних покладів. Мінеральній ресурси України, № 2, 43-48.

Дорошенко В. М., Єгер Д. О., Зарубін Ю. О., Кондрат Р. М. (2007). Напрямки вирішення проблем розробки виснаження родовищ нафти і газу. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, № 4, 108-110.

Кондрат О. Р., Кондрат Р. М. (2017). Збільшення поточного видобутку газу і кінцевого газовилучення з виснажених родовищ природних газів. Нафтогазова енергетика 2017: тези доп.; міжнар. наук.-техн. конф., м. Ів.-Франківськ, 15-19 трав. - Івано-Франківськ: Голіней О. М., 55-56.

Кондрат О. Р. (2015). Лабораторні дослідження підвищення вуглеводневилучення з виснажених газоконденсатних родовищ. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, № 3(56), 72-76.

Кондрат О. Р. (2015). Підвищення ефективності дорозробки виснажених газоконденсатних родовищ. Геотехнічна механіка, №122.

Кондрат Р.М., Єгер Д.О., Смоловик Л.В. (1997). Енергоощадні технології видобутку залишкових запасів вуглеводнів з частково виснажених родовищ природніх газів. Матеріали 2 наук.-техн. Конф. Львів, 1997, 58.

Кондрат Р. М. (2001). Проблеми видобування залишкових вуглеводнів з виснажених газових і газоконденсатних родовищ. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, № 1, 71-74.

Кондрат Р. М., Кондрат О.Р., Середницький Л.М., Кучернюк А.В. (2007). Проблеми та шляхи видобутку залишкових вуглеводнів з виснажених газоконденсатних покладів. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, № 2(23), 5-14.

References:

Ahmadi K., Johns R.T. (2008). Multiple Mixing-Cell Method for MMP Calculations. SPE paper 116823 was prepared for presentation at the 2008 SPE Annual Technical Conference and Exhibition held in Denver, Colorado, USA, 21-24 September 2008.

Burachok O., Kondrat O. (2019). Optimization of Gas-condensate Reservoir EOR Technology under Geological Uncertainties, EAGE IOR 2019 – 20th European Symposium on Improved Oil Recovery, 8-11 April 2019, Pau, France, Tu P14.

Kondrat O. (2013). The enhancement of hydrocarbon recovery from depleted gas and gas-condensate fields. Annual Scientific-Technical Collection – Mining of Mineral Deposits. p. 143-148.

Bikman Ye.S., (2017). Optymizatsia saikling-protsesu v umovakh rozrobky famenskykh pokladiv Tymofiivskogo ta Kulychykhynskogo NGKR. Naftogazova energetyka 2017: tezy dop.; mizhnar. nauk.-tekhn. konf., m. Iv.-Frankivsk, 15-19 trav. – Ivano-Frankivsk: Holiney О. M., 2017. 89-93. [In Ukrainian].

Bikman Ye.S., Kryvulya S.V., Lyashenko O.V., Khomyn I.I., Nesterenko O.G., Yaremiychuk Ya.S. (2011). Strategiya rozrobky gazokondensatnykh rodovysch Ukraiiny z vykorystanniam azotu dlia pidtrymannia plastovogo tysku. Kompressornoe i energeticheskoe mashynostroenie, №3 (25), 15-18. [In Ukrainian].

Bikman Ye.S., Yehorov S.O., Kurochkin К.S. (2014). Tekhnologia zbagachennia gazu azotom pry saikling-protresi na Tymofiivskomu ta Kulychykhynskomu NGKR z odnochasnym vyrobnytstvom metanolnogo produktu. Kompressornoe i energeticheskoe mashynostroenie, №1 (35), 2-6. [In Ukrainian].

Burachok O.V., Pershyn D.V., Matkivskyi S.V., Bikman Ye.S., Kondrat O.R. (2020). Osoblyvosti vidtvorennia rivniannia stanu gazokondensatnykh sumishey za umovy obmechenoi vkhidnoi informatsii. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i gazovykh rodovysch, № 1(74), 82-88. [In Ukrainian].

Burachok O.V., Kondrat O.R., Bikman Ye.S., Matkivskyi S.V., Pershyn D.V. (2020). Osoblyvosti strvorennia PVT-modeley za umovy obmezhenoi vkhidnoi informatsii. Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden, 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-problems-and-innovations-26-28-iyulya-2020-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/ [In Ukrainian].

Burachok O.V., Pershyn D.V., Matkivskyi S.V., Kondrat O.R. (2020). Doslidhzhennia mezhi zastosuvannia PVT-modeli «chornoi nafty» dlia modelyuvannya gazokondensatnykh pokladiv. Mineralni resursy Ukrainy, № 2, 43-48. [In Ukrainian].

Doroshenko V.M., Yeger D.O., Zarubin Yu.O., Kondrat R.M. (2007). Napriamky vyrishennia problem rozrobky vysnazhenykh rodovysch nafty I gazi. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i gazovykh rodovysch, № 4, 108-110. [In Ukrainian].

Kondrat O.R., Kondrat R.M. (2017). Zbilshennia potochnogo vydobutku gazu i kintsevogo gazovyluchennia z vysnazhenykh rodovysch pryrodnykh gaziv. Naftogazova energetyka 2017: tezy dop.; mizhnar. nauk.-tekhn. konf., m. Iv.-Frankivsk, 15-19 trav. – Ivano-Frankivsk: Holiney О. M., 2017, 55-56. [In Ukrainian].

Kondrat O.R. (2015). Laboratorni doslidzhennia pidvyschennia vuglevodnevyluchennia z vysnazhenykh gazokondensatnykh rodovysch. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i gazovykh rodovysch, № 3(56), 72-76. [In Ukrainian].

Kondrat O.R. (2015). Pidvyschennia efektyvnosti dorozrobky vysnazhenykh gazokondensatnykh rodovysch. Geotekhnichna mekhanika, №122. [In Ukrainian].

Kondrat R.M., Yeger D.O., Smolovyk L.V. (1997). Energooschadni tekhnologii vydobutku zalyshkovykh zapasiv vuglevodniv z chastkovo vysnazhenykh rodovysch pryrodnikh gaziv. Матеріали 2 наук.-техн. Конф. Львів, 1997, 58. [In Ukrainian].

Kondrat R.M. (2001). Problemy vydobuvannia zalyshkovykh vuglevodniv z vysnazhenykh gazovykh i gazokondensatnykh rodovysch. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i gazovykh rodovysch, № 1, 71-74. [In Ukrainian].

Kondrat R. М., Kondrat О.R., Serednytskyi L.М., Kucherniuk А.V. (2007). Problemy ta shliakhy vydobutku zalyshkovykh vuglevodniv z vysnazhenykh gazokondensatnykh pokladiv. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i gazovykh rodovysch, № 2(23), 5-14. [In Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org