ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Ривак О. С.

Анотація


Дотримання збалансованості державного бюджету здійснюється в короткостроковому періоді для створення сприятливого інвестиційного клімату в країні, що вимагає передусім впорядкованого, виключно стабільного, лаконічного податкового і митного законодавства, обмежену кількість податків. Середня ставка оподаткування не повинна перевищувати третину доходів суб’єктів господарювання. Полегшення боргової залежності країни передбачає зміцнення національної валюти. Довготривалий дефіцит торговельного балансу країни спричиняє знецінення національної валюти, оскільки країна вимушено вдається до зовнішніх позик, посилюється відхилення курсу національної валюти від паритету купівельної спроможності в напрямку її недооцінення, зовнішньоекономічні відносини стають невигідними, зменшується чисте багатство країни за рахунок заощаджень і капітальних трансфертів.

Ключові слова: впровадження продуктів інтелектуальної праці, фінансування науки, негативні наслідки виробництва і споживання, світова економічна криза і гібридна війна, капіталізація, екосистемне регулювання, зовнішньоекономічні відносини.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ровесник академії України. Президент НАК України академік Борис Патон пішов у засвіти на 102 році життя. Урядовий кур’єр, №127 від 7 липня 2020 року. Урядовий кур’єр (21.08.2020), № 161, с. 1-3.

Мазуренко С. Віце-президент НАН України, академік Анатолій Загородній. Урядовий кур’єр (29.07.2020), №44, с. 3.

Дранник А. Крутое пике украинский экономики. Вести. Всеукраинский выпуск (17.08.2020), №105, с. 7.

Єрьомін А. Хто «пов’язав» технологію 5G із коронавірусом? Високий Замок (21-27.05.2020), № 39, с. 5.

Дранник А. Истерика из Британии: украинцы восстали против 5G. Внедрение стандарта связи сталкивается с сопротивлением по всему миру. И Украина не исключение… Вести. Всеукраинский выпуск (25.09.2020),№110, с. 6.

Общественная экспертиза. Что американские погромы меняют в Украине. Вести. Всеукраинский выпуск (18.06.2020), №064, с. 8-9.

Козуб Т. США уходит из войн: что это значит для Украины. Вести. Всеукраинский выпуск (15.06.2020), №061, с. 4.

Козуб Т. Так говорил Зе. Вести. Всеукраинский выпуск (15.10.2020), №146, с. 4-5.

Терен І. Києву треба зав’язувати з «Мінськом». Але на Банковій не визначилися… Високий Замок (18-26.06.2020), №048, с. 6.

Козуб Т. По сути, война уже идёт. Что ждать от обострения в Нагорном Карабахе. Вести. Всеукраинский выпуск (28.09.2020), №136, с. 8.

Омельченко К. Космічні сили США – з емблемою зі … серіалу Star Trek. Високий Замок (04.02.2020), №14, с. 9.

Прокопчук С. Голова Державного космічного агентства України Павло Дегтяренко: «Наша галузь експортоорієнтована і прибуткова». Урядовий кур’єр (12.04.19), №71, с. 4-5.

Касьянова И. Из водопровода течет яд, а не вода. Вести. Всеукраинский выпуск (16.09.2020), №126, с. 6-7.

Керівник державного підприємства «Укрхімтрансаміак» Максим Немчинов: «Транспортуючи аміак територією України, ми захищаємо інтереси держави, зміцнюючи її безпеку та обороноздатність» [Текст: Крючков О.] Урядовий кур’єр (29.04.2020), №81, с.4.

Хвесик М., Сундук А. Економіка і природні ресурси: можлива взаємодія. Урядовий кур’єр (17.10.2019), № 198, с. 8.

Воронович З. «Росія не може зупинити видобуток нафти, бо потім не зможе його відновити». Високий Замок (23 – 29.2020), №31, с. 7.

Цифра дня. Урядовий кур'єр (24.09.2020), №186, с.1.

Відділ аналітики «Урядового кур’єра» Нафтогаз та Енергоатом разом розвиватимуть водневу енергетику в Україні. Урядовий кур’єр (26.09.2020), №188, с.4.

Козуб Т. Референдум в РФ, книга Болтона и канадский пролет. Вести. Всеукраинский выпуск (26.06.2020), № 070, с.3.

Воронович З. Нові ціни на газ – із липня, на тепло – із серпня. І більші штрафи для боржників. Що ще пообіцяв уряд Шмигаля МФВ в обмін на нову кредитну програму? Високий замок. Тижневик (18-24.06.2020), №48, с. 7.

Цифра дня. Урядовий кур’єр (22.09.2020), №184, с. 1.

Власенко В. Системні реформи не зупинятимуться. Євроінтеграція. Урядовий кур’єр (7.10.2020), №195, с. 2.

Финансы. За три месяца банки закрыли более 250 отделений. Ощадбанк в лидерах. Вести. Всеукраинский выпуск (16.10.2020), №147, с. 2.

Урядовий кур'єр (11.02.2017), №27, с. 7.

Високий Замок (29.08.2019), №69 (5911), с. 5-6.

Національний банк України.

Державна служба статистики України. Національні рахунки.

Воронович З. Дві апельсинки на місяць і одні дитячі штани на два роки. Високий Замок (18-24.06.2020), №48, c. 1, 7.

Розенко П. Коментар для «ВЗ». Високий Замок (18-24.06.2020), №48, c. 7.

Депутаты проголосовали за увеличение минималки на 277 грн. Вести. Всеукраинский выпуск (26.08.2020), №111, c. 2.

Відділ новин «Урядового кур’єра». Затверджено план пріоритетних дій на 2020 рік. Засідання Кабінету Міністрів. Урядовий кур’єр (10.09.2020), №175, c. 1-2.

Цифра дня. Урядовий кур’єр (07.10.2020), №195, с. 1.

Козуб Т. Приросли в свободах, приупали в инновациях. Вести. Всеукраинский выпуск (26.06.2020), №069, с. 4.

Вести. Всеукраинский выпуск (8.10.2020), №142, с. 2.

References:

Peer of the Academy of Ukraine. The President of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academician Borys Paton, Passed Away at the Age of 102. Uriadovy Courier. August, 21, 2020. № 161. – P.1-3.

Mazurenko S. Vice President of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academician Anatoliy Zagorodniy. Uriadovy Courier. July, 29, 2020. – № 44. – P.3.

Drannyk A. The Steep Peak of the Ukrainian Economy. Vesti. All-Ukrainian edition. August, 17, 2020. № 105. P.7.

Yeriomin A. Who "Linked" 5G Technology to the Coronavirus? Vysokyi Zamok. May, 21-27, 2020. № 39. P.5.

Drannyk A. Hysterics from Britain: Ukrainians Rebelled Against 5G. The Implementation of the Communication Standard is Facing Resistance Around the World. And Ukraine is not an Exception ... Vesti. All-Ukrainian edition. – September, 25, 2020. № 110. P.6.

Public Expertise. What American Pogroms are Changing in Ukraine. Vesti. All-Ukrainian edition. June, 18, 2020. № 064. P.8-9.

Kozub T. The USA is Leaving the Wars: What Does It Mean for Ukraine. Vesti. All-Ukrainian edition. June, 15, 2020. № 061. P.4.

Kozub T. So said Ze. Vesti. All-Ukrainian edition. October, 15, 2020. № 146. P.4-5.

Teren I. Kyiv Needs to Terminate Minsk. But They Did not Decide at Bankova… Vysokyi Zamok. June, 18-26, 2020. № 048. P.6.

Kozub T. In fact, the War Is Already Underway. What to Expect from Aggravation in Nagorno-Karabakh. Vesti. All-Ukrainian edition. September, 28, 2020. № 136. P.8.

Omelchenko K. US Space Forces - with the Emblem of the Star Trek Series. Vysokyi Zamok. February, 4, 2020. № 14. P.9.

Prokopchuk S. Chairman of the State Space Agency of Ukraine Pavlo Degtyarenko: "Our Industry Is Export-oriented and Profitable". Uriadovy Courier. April, 12, 2019. № 71. P.4-5.

Kasianova I. Poison Flows from the Plumbing, Not Water. Vesti. All-Ukrainian edition. September, 16, 2020. № 126. P.6-7.

The Head of the State Enterprise "Ukrhimtransamiak" Maxym Nemchynov: "By Transporting Ammonia Through the Territory of Ukraine, We protect the Interests of the State, Strengthen Its Security and Defend Capabilities" [Text: Kriuchkov О.]. Uriadovy Courier. April, 29, 2020. № 81. P.4.

Hvesyk M., Sunduk A. Economy and Natural Resources: Possible Interaction. Uriadovy Courier. October, 17, 2020. № 198. P.8.

Voronovych Z. Russia Cannot Stop Oil Production Because It Will Not Be Able to Resume It Later. Vysokyi Zamok. February, 23-29, 2020. № 31. P.7.

Number of the Day. Uriadovy Courier. September, 24, 2020. № 186. P.1.

Uriadovy Courier Analytics Department. Naftogaz and Energoatom Will Jointly Develop Hydrogen Energy in Ukraine. Uriadovy Courier. September, 26, 2020. № 188. P.4.

Kozub T. Referendum in the Russian Federation, Bolton's Book and the Canadian Span. Vesti. All-Ukrainian edition. June, 26, 2020. № 070. P.3.

Voronovych Z. New Gas Prices - from July, Heat - from August. And Bigger Fines for Debtors. What Else Did the Shmigal Government Promise the IRF in Exchange for a New Loan Program? Vysokyi Zamok. June, 18-24, 2020. № 48. P.7.

Number of the Day. Uriadovy Courier. September, 22, 2020. № 184. P.1.

Vlasenko V. Systemic Reforms Will not Stop. European Integration. Uriadovy Courier. October, 17, 2020. № 195. P.2.

Finance. Banks Have Closed More Than 250 Branches Over the Three Months. Oschadbank is Among the Leaders. Vesti. All-Ukrainian edition. October, 16, 2020. № 147. P2.

Uriadovy Courier. February, 11, 2017. № 27. P.7.

Vysokyi Zamok. – August, 29, 2019. № 69 (5911). P.5-6.

National Bank of Ukraine - https://www.bank.gov.ua

State Statistics Service of Ukraine. National accounts - http://www.ukrstat.gov.ua

Voronovych Z. Two Oranges Per Month and One Baby Pants Per Two Years. Vysokyi Zamok. June, 18-24, 2020. № 48. P.1,7.

Rozenko P. Comments for “Vysokyi Zamok” Years. Vysokyi Zamok. June, 18-24, 2020. № 48. P.7.

The deputies Voted to Increase the Minimum Wage by UAH 277. Vesti. All-Ukrainian edition. August, 26, 2020. № 111. P2.

Uriadovy Courier News Department. The Plan of Priority Actions for 2020 Has Been Approved. Meeting of the Cabinet of Ministers. Uriadovy Courier. September, 10, 2020. № 175. P.1-2.

Number of the Day. Uriadovy Courier. (2020). October, 7, 2020. № 195. P.1.

Kozub T. (2020). They Grew Up in Freedoms, Dabbled in Innovations. Vesti. All-Ukrainian edition. June, 26. № 069. P4.

Vesti. All-Ukrainian edition. (2020). October, 8, № 142. P2.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org