ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Т. М. Домбровська

Анотація


В статті розкрито проблемні аспекти існуючої системи екологічного оподаткування України, узагальнення міжнародного досвіду функціонування екологічних податків та розробка пропозицій щодо удосконалення існуючої системи оподаткування.

Ключові слова: екологічний податок; податок на утилізацію автомобілів; природоохоронна діяльність; податкова система; екологізація податкової системи.

Домбровская Т. Н. Проблемы и перспективы экологического налогообложения в Украине и мире / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина,  Киев

В статье раскрыты проблемные аспекты существующей системы экологического налогообложения Украины, обобщения международного опыта функционирования экологических налогов и разработка предложений по совершенствованию существующей системы налогообложения.

Ключевые слова: экологический налог, налог на утилизацию автомобилей; природоохранная деятельность, налоговая система; экологизация налоговой системы.

Dombrovska T. M. Problems and perspectives of environmental taxation in Ukraine and worldwide / Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine, Kyiv

This article deals with the problematic aspects of the current system of environmental taxation Ukraine, summarizing experience of the international environmental taxes and developing proposals to improve the current system of taxation.

Keywords: environmental tax, the disposal of vehicles, environmental activities, the tax system, the greening of the tax system.


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Борисенко З. М. Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України: Моногр. / З. М. Борисенко. – К.: Таксон, 2004. - 346 с.

Гаврилишин Б. Стратегія сталого розвитку та європейська модель “Екосоціальної ринкової економіки” як основа конкурентноздатності України в сучасну епоху / Б. Гаврилишин, В. Вовк // Аналітична записка та рекомендації новій владі / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.greenkit.net/Members/intereco/strategy

Крайник О. П. Бюджетне управління соціально-економічними процесами в регіоні // Регіональна економіка. – 2011. - №2 (60). – С.16 – 22.

Structures of the taxation systems in the European Union. Luxembourg: Office for Publication of the European Communities, 2004. – 361 р.

Баліцька В. В. Соціальна справедливість оподаткування крізь призму платоспроможності суб‘єктів економіки України / В. В. Баліцька // Фінанси України, 2011, № 9. – С. 33-44.

References:

Bory`senko Z. M. Konkurentna polity`ka derzhavy` yak faktor rozvy`tku ekonomiky` Ukrayiny`: Monogr. / Z. M. Bory`senko. – K.: Takson, 2004. - 346 s.

Gavry`ly`shy`n B. Strategiya stalogo rozvy`tku ta yevropejs`ka model` “Ekosocial`noyi ry`nkovoyi ekonomiky`” yak osnova konkurentnozdatnosti Ukrayiny` v suchasnu epoxu / B. Gavry`ly`shy`n, V. Vovk // Anality`chna zapy`ska ta rekomendaciyi novij vladi / [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu: http://www.greenkit.net/Members/intereco/strategy

Krajny`k O. P. Byudzhetne upravlinnya social`no-ekonomichny`my` procesamy` v regioni // Regional`na ekonomika. – 2011. - №2 (60). – S.16 – 22.

Structures of the taxation systems in the European Union. Luxembourg: Office for Publication of the European Communities, 2004. – 361 р.

Balicz`ka V. V. Social`na spravedly`vist` opodatkuvannya kriz` pry`zmu platospromozhnosti sub‘yektiv ekonomiky` Ukrayiny` / V. V. Balicz`ka // Finansy` Ukrayiny`, 2011, № 9. – S. 33-44.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.
 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org