МИСТЕЦТВО БАЛЬНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Т. С. Павлюк

Анотація


Предметом публікації є мистецтво бальної хореографії в системі української вищої освіти. Метою стало виявлення шляхів і перспектив підготовки фахівців з бальної хореографії в українських закладах вищої освіти ІV рівня акредитації. Завдання полягали у тому, щоби наголосити на статусній зміні бальної хореографії як виду мистецтва в сучасному культурному житті України; класифікувати та описати специфіку викладання бальних танців в українських вишах різного типу; сформулювати вимоги до перспективного розвитку системи мистецького виховання балетмейстерів і педагогів бального танцю. Методологія. З огляду на особливості предмета публікації, були застосовані наступні методи наукового дослідження: пошуково-аналітичний (для збору інформації з обраної теми), структурно-типологічний (для характеристики різних видів вузів та навчальних дисциплін), порівняльний (для аналізу схожості та відмінностей методик викладання бальної хореографії), метод прогнозування (для визначення подальших напрямків розвитку бальної хореографії в контексті актуальних трендів української культури), метод узагальнення (для написання висновків). Результати та висновки. Було виявлено, що підготовка фахівців з бального танцю в Україні здійснюється в університетах і академіях чотирьох типів. Педагогічні заклади готують викладачів бального танцю; спортивні вузи орієнтують своїх студентів на високі досягнення у галузі танцювального спорту; класичні та гуманітарні університети дають таку освіту з бальної хореографії, яка дозволяє перекваліфікуватися у суміжні спеціальності; мистецькі ЗВО акцентують свою увагу на розкритті творчого потенціалу майбутніх фахівців з бальної хореографії. Різні групи навчальних дисциплін з бальної хореографії відображають специфіку кожного напрямку підготовки. Зроблено висновок, що українським вишам потрібно більше профільних кафедр, які б акцентували увагу на мистецькій складовій бальної хореографії; це б нейтралізувало загрозливі тенденції «технізації» бальних танців. Бальна хореографія в Україні повинна й далі розвиватися як складова культури та мистецтва.

Ключові слова: бальна хореографія, система вищої освіти в Україні, мистецькі вузи.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алякринская, М.А. (2014). Тенденции развития массового танца 1950-х гг.: бальный танец. Вестник СПбГУКИ. №2(19), 135-142.

Касьянова, Е.В. (1987). Пути развития советской бальной хореографии (исторический анализ периода 1917–1941 гг.): автореф. … канд. искусствоведения: спец. 17.00.01 «Театральное искусство». Москва. 19.

Горбатова, Н.О. (2018). Бальні танці в контексті хореографічної освіти в Україні (1970–1980-ті рр.). Вісник КНУКіМ. Мистецтвознавство. 38, 114-125.

Вакуленко, О.М. (2009). Сценічний бальний танець як самостійний напрям розвитку бальної хореографії. Вісник ДАКККіМ. 3, 94-97.

Пиріг, М.І. (2005). Роль і місце бального танцю в системі хореографічного мистецтва. Театральне і хореографічне мистецтво України в контексті світових соціокультурних процесів: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 травня 2005 р., м. Київ), 16-19.

Павлюк, Т.С. (2017). Бальна хореографія. Київ, НАКККіМ, 174.

Кафедра теорії та методики навчання мистецьких дисциплін БДПУ. Офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Кафедра хореографії та художньої культури факультету мистецтв УДПУ ім. П. Тичини. офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Кафедра культурології та мистецької освіти ДДПУ ім. І. Франка. Офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Мистецький факультет ЦПУ ім. В. Винниченка. Офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Кафедра хореографії та музично-інструментального виконавства Навчально-наукового інституту культури і мистецтв. Офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Кафедра хореографії ПНПУ ім. В. Г. Короленка. Офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Підлипська, А.М. (2013). Регіональні школи бального танцю в Україні. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. ХХХ, 344-349.

Кафедра музичного мистецтва і хореографії факультету музичної та хореографічної освіти ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. Офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Інформаційний пакет кафедри хореографії інституту мистецтв ХНПУ ім. Г. Сковороди. (2017). Офіційний сайт ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. 47. (2020, червень, 17).

Кафедра хореографії художньо-педагогічного факультету РДГУ. Офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Кафедра хореографії інституту мистецтв Київського університету ім. Б. Грінченка. Офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання навчально-наукового інституту педагогіки ЖДУ ім. І. Франка. Офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Кафедра музичного мистецтва та хореографії Навчально-наукового інституту культури і мистецтва ЛНУ ім. Т. Шевченка. Офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету ім. І. Франка. Офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Кафедра сценічного мистецтва і хореографії Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника». Офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Факультет культури і мистецтв СНУ ім. Л. Українки. Офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Кафедра хореографічного мистецтва факультету культури і мистецтв Херсонського державного університету. Офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Навчально-науковий інститут мистецтв НДУ ім. М. Гоголя. Офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Кафедра хореографії та музичного мистецтва Європейського університету. Офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту тренерського факультету Національного університету фізичного виховання і спорту України. Офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Кафедра хореографії та мистецтвознавства ЛДУФК ім. І. Боберського. Офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Кафедра сучасної та бальної хореографії факультету хореографічного мистецтва Харківської державної академії культури. Офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Кафедра хореографії інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Підлипська, А.М. (2013). Регіональні школи бального танцю в Україні. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. ХХХ, 344-349.

Касьянова, Е.В. (1987). Пути развития советской бальной хореографии (исторический анализ периода 1917–1941 гг.) : автореф… канд. искусствоведения: спец. 17.00.01 «Театральное искусство». Москва. 19.

Базела, Д. Д. (2014). Перша в Україні та СНД кафедра бальної хореографії у вищій школі. Київський національний університет культури і мистецтв у 2014 році: знаменні дати, славні ювілеї: календар. Київ, КНУКіМ. 22-27.

Кафедра хореографії Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Офіційна сторінка. (2020, червень, 17).

Наказ №358 про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 024 «Хореографія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020 (МОН України). Офіційний сайт МОН України (2020, червень, 17).

References:

Alyakrinskaya, M.A. (2014). Tendentsii razvitiya massovogo tantsa 1950-kh gg.: bal'nyy tanets. [Trends in the development of mass dance in the 1950s: ballroom dance]. Vestnik SPbGUKI. [Bulletin of Saint-Petersburg State University of Culture and Arts], no. 2 (19), 135-142. [in Russian].

Kasyanova, E.V. (1987). Puti razvitiya sovetskoy bal'noy khoreografii (istoricheskiy analiz perioda 1917–1941 gg.): avtoref... kand. iskusstvovedeniya: spets. 17.00.01 «Teatral'noye iskusstvo». [Ways of development of Soviet ballroom choreography (historical analysis of the period 1917–1941): author… art history: special. 17.00.01 "Theatrical art"], 19. [in Russian].

Horbatova, N.O. (2018). Balʹni tantsi v konteksti khoreohrafichnoyi osvity v Ukrayini (1970–1980-ti rr.). [Ballroom dancing in the context of choreographic education in Ukraine (1970-1980)]. Visnyk KNUKiM. Mystetstvoznavstvo. [Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Art History], no. 38, 114-125. [in Ukrainian].

Vakulenko, O.M. (2009). Stsenichnyy balʹnyy tanetsʹ yak samostiynyy napryam rozvytku balʹnoyi khoreohrafiyi. [Stage ballroom dance as an independent direction of ballroom choreography development]. Visnyk Derzhavnoyi akademiyi kerivnykh kadriv kulʹtury i mystetstv. [Bulletin of the State Academy of Management of Culture and Arts], no. 3, 94-97. [in Ukrainian].

Pyrih, M.I. (2005). Rolʹ i mistse balʹnoho tantsyu v systemi khoreohrafichnoho mystetstva. [The role and place of ballroom dancing in the system of choreographic art]. Teatralʹne i khoreohrafichne mystetstvo Ukrayiny v konteksti svitovykh sotsiokulʹturnykh protsesiv: materialy II Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. [Theatrical and choreographic art of Ukraine in the context of world socio-cultural processes: materials of the II All-Ukrainian scientific-practical conference]. (May 12-13, 2005, Kyiv), 16-19. [in Ukrainian].

Pavlyuk, T.S. (2017). Balʹna khoreohrafiya: monohrafiya. [Ballroom choreography]. Kyiv. State Academy of Management of Culture and Arts, 174. [in Ukrainian].

Kafedra teoriyi ta metodyky navchannya mystetsʹkykh dystsyplin Berdyansʹkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu [Department of Theory and Methods of Teaching Art Disciplines of Berdyansk State Pedagogical University]. Оfficial page. Retrieved from http://bdpu.org/faculties/fppom/structure-fppom/kaf-muz/ [in Ukrainian]. (2020, June, 17).

Kafedra khoreohrafiyi ta khudozhnʹoyi kulʹtury fakulʹtetu mystetstv UDPU im. P. Tychyny [Department of Choreography and Art Culture, Faculty of Arts, P. Tychynа USPU]. Оfficial page. Retrieved from https://mpf.udpu.edu.ua/kafedra-horeohrafiji/ [in Ukrainian]. (2020, June, 17).

Kafedra kulʹturolohiyi ta mystetsʹkoyi osvity DDPU im. I. Franka [Department of Cultural Studies and Art Education of DSPU. I. Franko]. Оfficial page. Retrieved from http://dspu.edu.ua/pedagogical/?page_id=94 [in Ukrainian]. (2020, June, 17).

Mystetsʹkyy fakulʹtet TsPU im. V. Vynnychenka. [Art Faculty of the V. Vinnichenko CUPU]. Official page. Retrieved from https://www.cuspu.edu.ua/ua/about-art-faculty [in Ukrainian]. (2020, June, 17).

Kafedra khoreohrafiyi ta muzychno-instrumentalʹnoho vykonavstva Navchalʹno-naukovoho instytutu kulʹtury i mystetstv. [Department of Choreography and Music and Instrumental Performance of the Educational and Scientific Institute of Culture and Arts]. Official page. Retrieved from https://art.sspu.edu.ua/homepage/pidrozdily-instytutu/kafedra-khoreohrafii-ta-muzychno-instrumentalnoho-vykonavstva [in Ukrainian]. (2020, June, 17).

Kafedra khoreohrafiyi PNPU im. V. H. Korolenka. Department of Choreography PNPU. VG Korolenko. Official page. Retrieved from http://ped.pnpu.edu.ua/index.php/horeografia/ [in Ukrainian]. (2020, June, 17).

Pidlypsʹka, A.M. (2013). Rehionalʹni shkoly balʹnoho tantsyu v Ukrayini. [Regional ballroom dance schools in Ukraine]. Aktualʹni problemy istoriyi, teoriyi ta praktyky khudozhnʹoyi kulʹtury. [Current issues of history, theory and practice of art culture]. no. XXX, 344-349. [in Ukrainian].

Kafedra muzychnoho mystetstva i khoreohrafiyi fakulʹtetu muzychnoyi ta khoreohrafichnoyi osvity PNPU im. K. D. Ushynsʹkoho. [Department of Musical Arts and Choreography, Faculty of Music and Choreographic Education, SUNPU]. Official page. Retrieved from https://pdpu.edu.ua/instituti-skr/28-kafedri/institut-mistetstv/fakultet-muzichnoji-ta-khoreografichnoji-osviti/kafedra-muzichnogo-mistetstva-i-khoreografiji.html [in Ukrainian]. (2020, June 17).

Informatsiynyy paket kafedry khoreohrafiyi instytutu mystetstv KHNPU im. H.S. Skovorody [Information package of the Department of Choreography of the Institute of Arts of H.S. Skovoroda KNPU]. (2017). 47. Retrieved from http://smc.hnpu.edu.ua/files/Informatsiyni_pakety/024_Horeografiya.pdf [in Ukrainian]. (2020, червень, 17).

Kafedra khoreohrafiyi khudozhnʹo-pedahohichnoho fakulʹtetu RDHU. [Department of Choreography, Faculty of Art and Pedagogy, Rivne State University of the Humanities]. Official page. Retrieved from http://hudped.rv.ua/pro-nas/kafedri/xoreografi%D1%97/ [in Ukrainian]. (2020, June, 17).

Kafedra khoreohrafiyi instytutu mystetstv Kyyivsʹkoho universytetu im. B. Hrinchenka. [Department of Choreography of the Institute of Arts of Borys Grinchenko Kyiv University]. Official page. Retrieved from https://im.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/spetsialnist-khoreohrafiia/pro-kafedru.html [in Ukrainian]. (2020, June, 17).

Kafedra mystetsʹkykh dystsyplin i metodyk navchannya navchalʹno-naukovoho instytutu pedahohiky ZhDU im. I. Franka. [Department of Art Disciplines of the Educational and Scientific Institute of Pedagogy of I. Franko ZhSU]. Official page. Retrieved from https://zu.edu.ua/ped_kaf2.html [in Ukrainian]. (2020, June, 17).

Kafedra muzychnoho mystetstva ta khoreohrafiyi Navchalʹno-naukovoho instytutu kulʹtury i mystetstva Luhansʹkoho natsionalʹnoho universytetu im. T. Shevchenka. [Department of Musical Arts and Choreography of the Educational and Scientific Institute of Culture and Arts of T. Shevchenko LNU]. Official page. Retrieved from http://luguniv.edu.ua/?page_id=7131 [in Ukrainian]. (2020, June, 17).

Kafedra rezhysury ta khoreohrafiyi fakulʹtetu kulʹtury i mystetstv Lʹvivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu im. I. Franka. [Department of Directing and Choreography, Faculty of Culture and Arts, I. Franko LNU]. Official page. Retrieved from http://old.kultart.lnu.edu.ua/rez.html [in Ukrainian]. (2020, June, 17).

Kafedra stsenichnoho mystetstva i khoreohrafiyi Instytutu mystetstv PNU im. V. Stefanyka [Department of Performing Arts and Choreography of the Institute of Arts of V. Stefanyk PNU]. Official page. Retrieved from https://ksmh.pnu.edu.ua/ [in Ukrainian]. (2020, June, 17).

Fakulʹtet kulʹtury i mystetstv SNU im. L. Ukrayinky. [Faculty of Culture and Arts of the L. Ukrainka Eastern European National University]. Official page. Retrieved from https://eenu.edu.ua/uk/structure/faculties-and-institutes/fakultet-kulturi-i-mistectv-0 [in Ukrainian]. (2020, June, 17).

Kafedra khoreohrafichnoho mystetstva fakulʹtetu kulʹtury i mystetstv KhDU. [Department of Choreographic Art, Faculty of Culture and Arts, KhSU]. Official page. Retrieved from http://www.kspu.edu/About/Faculty/FCultureArts/choreography.aspx [in Ukrainian]. (2020, June, 17).

Navchalʹno-naukovyy instytut mystetstv Nizhynsʹkoho derzhavnoho universytetu im. M. Hoholya. [Educational and Scientific Institute of Arts NSU]. Official page. Retrieved from http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/fukyltetu/kulturi-i-mistetstv [in Ukrainian]. (2020, June 17).

Kafedra khoreohrafiyi ta muzychnoho mystetstva Yevropeysʹkoho universytetu. [Department of Choreography and Music Arts of the European University]. Official page. Retrieved from https://e-u.in.ua/ua/navchalni-pidrozdili/kafedri/kafedra-horeografiji-ta-muzichnogo-mistetstva/ [in Ukrainian]. (2020, June, 17).

Kafedra khoreohrafiyi i tantsyuvalʹnykh vydiv sportu trenersʹkoho fakulʹtetu Natsionalʹnoho universytetu fizychnoho vykhovannya i sportu Ukrayiny. [Department of Choreography and Dance Sports of the Coaching Faculty of the NUPESU]. Official page. Retrieved from https://uni-sport.edu.ua/content/kafedra-horegrafiyi-i-tancyuvalnyh-vydiv-sportu [in Ukrainian]. (2020, June, 17).

Kafedra khoreohrafiyi ta mystetstvoznavstva Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu fizychnoyi kulʹtury im. I. Bobersʹkoho. [Department of Choreography and Art History, I. Bobersky Lviv State University of Physical Culture]. Official page. Retrieved from https://www.ldufk.edu.ua/index.php/kafedra-xoreografiji.html [in Ukrainian]. (2020, June, 17).

Kafedra suchasnoyi ta balʹnoyi khoreohrafiyi fakulʹtetu khoreohrafichnoho mystetstva KhDAK. [Department of Modern and Ballroom Choreography, Faculty of Choreographic Art, KhSAC]. Official page. Retrieved from https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/hm/sbh/sbh.html [in Ukrainian]. (2020, June, 17).

Kafedra khoreohrafiyi instytutu suchasnoho mystetstva NAKKKiM. [Department of Choreography of the Institute of Contemporary Art of the NAMCA]. Official page. https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-khoreografiji [in Ukrainian]. (2020, June, 17).

Pidlypsʹka, A.M. (2013). Rehionalʹni shkoly balʹnoho tantsyu v Ukrayini. [Regional ballroom dance schools in Ukraine]. Aktualʹni problemy istoriyi, teoriyi ta praktyky khudozhnʹoyi kulʹtury. [Current issues of history, theory and practice of art culture]. no. XXX, 344-349. [in Ukrainian].

Kasyanova, E.V. (1987). Puti razvitiya sovetskoy bal'noy khoreografii (istoricheskiy analiz perioda 1917–1941 gg.): avtoref... kand. iskusstvovedeniya: spets. 17.00.01 «Teatral'noye iskusstvo». [Ways of development of Soviet ballroom choreography (historical analysis of the period 1917–1941): author… art history: special. 17.00.01 "Theatrical art"], 19. [in Russian].

Bazela, D.D. (2014). Persha v Ukrayini ta SND kafedra balʹnoyi khoreohrafiyi u vyshchiy shkoli [The first in Ukraine and the CIS department of ballroom choreography in high school]. KNUKiM u 2014 rotsi: znamenni daty, slavni yuvileyi: kalendar. [KNUCA in 2014: significant dates, glorious anniversaries: calendar]. Kyiv, KNUCA. 22–27. [in Ukrainian].

Kafedra khoreohrafiyi Mykolayivsʹkoyi filiyi Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu kulʹtury i mystetstv. Department of Choreography of the Mykolayiv Branch of the KNUCA. Official page. https://mfknukim.mk.ua/kafedra-khoreografiji [in Ukrainian]. (2020, June, 17).

Nakaz №358 pro zatverdzhennya standartu vyshchoyi osvity za spetsialʹnistyu 024 «Khoreohrafiya» dlya pershoho rivnya vyshchoyi osvity (2020). [Order №358 on approval of the standard of higher education in the specialty 024 "Choreography" for bachelor's level of higher education 2020]. Official website. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/024-choreografia-B.pdf [in Ukrainian]. (2020, June 17).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org