АДАПАТЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРОВІЗОРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА УМОВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА СТРУКТУРИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

І. М. Білай, В. О. Демченко, А. І. Білай, М. П. Красько, А. О. Остапенко, Т. П. Рибалко

Анотація


В статті наведена методика дистанційної освіти провізорів-інтернів за умов пандемії COVID-19 з використанням різноманітних методів дистанційного навчання за допомогою сучасних інформаційних технології та способів комунікації. Відображенні методики проведення лекцій, практичних, семінарських занять та самостійної роботи. Описані можливі способи контролю знань за допомогою сервісів MS office 365.

Ключові слова: післядипломна освіта, дистанційна освіта, викладання клінічної фармації.


Повний текст:

PDF

Посилання


Білай І. М. (2014) Основи клінічної фармації: навчальнометодичний посібник до практичних занять провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація». Запоріжжя. 92 с.

Бойко А. І. (2013) Реалізація концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011– 2020 рр.: завдання післядипломної підготовки провізорів. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. № 3. 42-45.

Білай І. М., Рижов О. А., Войтенко Г. М. та ін. (2015) Клінічна фармація для провізорів інтернів: навчально-методичний посібник до практичних занять провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація». Запоріжжя. 136 с.

Білай І. (2015) Викладання побічної дії лікарських засобів на практичних заняттях провізорам-інтернам. Науковий огляд. N 10(20). 1-5.

Янчук А. О., Кузнеченко С. О., Окол М. Є. (2018) До проблем управління охороною здоров’я в контексті децентралізації влади та просторового планування в об’днаних теріторіальних громадах. Запорожский медицинский журнал. Том 20, № 5 (110). 717 – 722.

References:

Bilai I.M. (2014) Osnovy klinichnoi farmatsii: navchalno-metodychnyi posibnyk do praktychnykh zaniat provizoriv-interniv zi spetsialnosti «Zahalna farmatsiia». Zaporizhzhia. 92 s.

Boiko A. I. (2013) Realizatsiia kontseptsii rozvytku farmatsevtychnoho sektoru haluzi okhorony zdorov’ia Ukrainy na 2011–2020 rr.: zavdannia pisliadyplomnoi pidhotovky provizoriv. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii. № 3. 42-45.

Bilai I. M., Ryzhov O. A., Voitenko H. M. ta in. (2015) Klinichna farmatsiia dlia provizoriv interniv: navchalno-metodychnyi posibnyk do praktychnykh zaniat provizoriv-interniv zi spetsialnosti «Zahalna farmatsiia». Zaporizhzhia. 136 s.

Bilai I. (2015) M. Vykladannia pobichnoi dii likarskykh zasobiv na praktychnykh zaniattiakh provizoram-internam. Naukovyi ohliad. N 10(20). 1-5.

Yanchuk A. O., Kuznechenko S. O., Okol M. Ye. (2018) Do problem upravlinnia okhoronoiu zdorov’ia v konteksti detsentralizatsii vlady ta prostorovoho planuvannia v ob’dnanykh teritorialnykh hromadakh. Zaporozhskyi medytsynskyi zhurnal. Tom 20, № 5 (110). 717 – 722.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org