НЕЙРОСУДИННІ ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МІШЕНІ РОЗАЦЕА

Анас Аталла Салем Сарайрех

Анотація


Предмет дослідження – розацеа. Мета роботи – визначити патофізіологічні мішені розвитку клінічних проявів розацеа. Приведені дані обстеження 47 жінок, хворих на розацеа, і при порівняльному статистичному аналізі достовірної різниці у пацієнток вікових груп до та після 40 років не виявлено у відношенні більшості факторів, що провокували початок дерматозу і перших його клінічних проявів. Відрізнялися ці дві групи стосовно давності захворювання та за його формами (стадіями). Основною структурно-функціональною одиницею пошкоджень, що відбуваються при розацеа, є нейросудинний комплекс, і визначено, як мінімум, 16 патофізіологічних «мішеней», з яких можуть розпочинатися різні клінічні прояви захворювання.

Ключові слова: розацеа, нейросудинний компонент, патофізіологічні мішені.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бардова К. О. Корекція порушень епідермального бар’єру. Український журнал дерматології, венерології, косметології. 2017. № 1 (64). С. 87-91.

Возианова С. В. Розацеа. Дерматолог. 2013. Т. 4 (№ 1). С. 46-53.

Горячкина М. В., Белоусова Т. А. Cовременные представления о патогенезе, клинике, терапии акне у женщин. Российский медицинский журнал. 2012. № 22. С. 1153.

Дашко М. О., Сизон О. О. Роль хронічного стресу, реактивної та особистісної тривожності і деяких нейроендокринних, метаболічних та імунологічних порушень у патогенезі акне. Український журнал дерматології, венерології, косметології. 2019. № 2 (73). С. 7-17.

Дащук А. М., Куцевляк Л. О., Карабан О. М. Клиническая дерматология. Харьков: САМ, 2015. 769 с.

Дерматология Фицпатрика в клинической практике: в 3 т. К. Вольф, Л. А. Голсмит, С. И. Кац и др.; пер. с англ.; Под общ. ред. акад. А. А. Кубановой. Т. 2. Москва: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012. 842 с.

Поліщук Д. С., Поліщук С. Й., Комарніцька В. С. Клінічний випадок еритеми природженої телеангіектатичної – синдром Блума. Український журнал дерматології, венерології, косметології. 2017. № 3 (66). С. 97-99.

Степаненко В. И., Шупенько Н. М., Сызон О. О., Коган Б. Г., Клименко А. В., Федорич Л. Я. Себорея, угревая болезнь (акне) и акнеформные заболевания. Дерматология, венерология. Ред. проф. В. И. Степаненко. К.: КИМ, 2012. С. 370-382.

Теплий В. В., Корольова Х. О. Оптимізація підходу до лікування ретикулярного варикозу та телеангіектазій. Український журнал дерматології, венерології, косметології. 2016. № 2 (61). С. 41-44.

Федотов В. П. Розацеа и амикробные пустулезы. Клинические лекции по дерматовенерологии, косметологии и эстетической медицине. Кол. моногр. / под ред. В. П. Федотова, А. И. Макарчука. Запорожье: Просвіта, 2017. Т. 5. С. 138-160.

Friedmann D. P., Liolios A. M. Wu D. C. A Randomized Double-Blind, Placebo-Controlled Stady of the effect ofa High-Potency Topical Corticosteroid After Sclerotherapy for Reticular and Teleangiectatic Veins of the Lower Extremitiens. Dermatol. Surg. 2015. V. 41 (10). P. 1158-1163.

Smith P. C. Management of reticular veins and teleangiectases. Phlebology. 2015. V. 30, Suppl. 2. P. 46-52.

Vaidianathan S. Venous Teleangiectasia and Reticular Veins: Clinical Class C1. Chronic Venous Disorders of the Lower Limbs. 2014. Ch. 20. P. 207-213.

References:

Bardova, K.O. (2017). Korekciya porushen` epidermal`nogo bar'yeru [Correction of epidermal barrier disorders]. Ukrainian Journal of Dermatology, Venerology, Cosmetology, 1(64), 87-91. [in Ukrainian]

Vozianova, S.V. (2013). Rozacea [Rosacea]. Dermatolog, 4(1), 46-53.

Gorjachkina, M.V. and Belousova, T.A. (2012). Covremennye predstavlenija o patogeneze, klinike, terapii akne u zhenshhin [Modern ideas about the pathogenesis, clinical features, acne therapy in women]. Rossijskij medicinskij zhurnal [Russian medical journal], 22, 1153. [in Russian]

Dashko, M.O. and Sy`zon O.O. (2019). Rol` xronichnogo stresu, reakty`vnoyi ta osoby`stisnoyi try`vozhnosti i deyaky`x nejroendokry`nny`x, metabolichny`x ta imunologichny`x porushen` u patogenezi akne [The role of chronic stress, reactive and personal anxiety and some neuroendocrine, metabolic and immunological disorders in the pathogenesis of acne]. Ukrainian Journal of Dermatology, Venerology, Cosmetology, 2(73), 7-17. [in Ukrainian]

Dashhuk, A.M., Kucevljak, L.O. and Karaban, O.M. (2015). Klinicheskaja dermatologija [Clinical Dermatology], Har'kov: SAM. [in Russian]

Dermatologija Ficpatrika v klinicheskoj praktike [Dermatology Fitzpatrick in clinical practice]. (2012). Vol'f, K., Golsmit, L.A., Kac, C.I. et al. (Ed.); translated, Kubanova, A.A. (Ed.), T. 2, Moskva: BINOM, Laboratorija znanij. [in Russian]

Polishhuk D. S., Polishhuk S. J., Komarnicz`ka V. S. Klinichny`j vy`padok ery`temy` pry`rodzhenoyi teleangiektaty`chnoyi – sy`ndrom Bluma [Clinical case of congenital telangiectatic erythema – Bloom's syndrome]. Ukrainian Journal of Dermatology, Venerology, Cosmetology, 3(66), 97-99. [in Ukrainian]

Stepanenko, V.I., Shupen'ko, N.M., Syzon, O.O., Kogan, B.G., Klimenko, A.V. and Fedorich, L.Ya. (2010). Seboreya, ugrevaya bolezn' (akne) i akneformnye zabolevaniya [Seborrhea, acne and acneiform diseases]. Dermatologiya, venerologiya, prof. Stepanenko, V.I. (Ed.), Kiev: KIM, 370-382. [in Russian]

Teply`j, V.V. and Korol`ova, X.O. (2016). Opty`mizaciya pidxodu do likuvannya rety`kulyarnogo vary`kozu ta teleangiektazij [Optimization of the approach to the treatment of reticular varicose veins and telangiectasias]. Ukrainian Journal of Dermatology, Venerology, Cosmetology, 2(61), 41-44. [in Ukrainian]

Fedotov, V.P. (2017). Rozacea i amikrobnye pustulezy. Klinicheskie lekcii po dermatovenerologii, kosmetologii i jesteticheskoj medicine [Rosacea and amicrobial pustulosis. Clinical lectures on dermatovenerology, cosmetology and aesthetic medicine]. in Fedotov, V.P. and Makarchuk (Ed.), A.I., Zaporozh'e: Prosvіta, 138-160. [in Russian]

Friedmann, D.P., Liolios, A.M. and Wu, D.C. (2015). A Randomized Double-Blind, Placebo-Controlled Stady of the effect of a High-Potency Topical Corticosteroid After Sclerotherapy for Reticular and Teleangiectatic Veins of the Lower Extremitiens. Dermatol. Surg., 41(10), 1158-1163.

Smith, P.C. (2015). Management of reticular veins and teleangiectases. Phlebology, 30, 2, 46-52.

Vaidianathan, S. (2014). Venous Teleangiectasia and Reticular Veins: Clinical Class C1. Chronic Venous Disorders of the Lower Limbsm, 20, 207-213.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org