ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРІЇ КОМПОЗИЦІЇ В АКАДЕМІЗМІ ТА АВАНГАРДІ

О. В. Карпенко

Анотація


  У статті розглядаються теоретичні концепції художників-авангардистів (К. Малевича, О. Богомазова, О. Екстер) та проводиться порівняльний аналіз з теоріями композиції у класицизмі та академізмі. Предметом дослідження є теорія композиції. Мета роботи: виявити спільні та відмінні риси теоретичних концепцій в академізмі та авангарді. У дослідженні використано компаративний метод, а також метод екстраполяції. У результаті роботи виявлено основні теоретичні відмінності, котрі складали основу мистецького авангарду. Результати дослідження можна використати в курсі лекцій з теорії композиції, аналізі художніх стилів. Висновки: художники авангарду першої третини ХХ ст. висунули теоретичні концепції, які, з одного боку, носили характер рішучого розриву з традиційним реалістичним (академічним) мистецтвом, з іншого – успадкували класицистичну організацію картинної площини.


Повний текст:

PDF

Посилання


Богомазов О. (1996). Живопис та елементи. Київ, «Задумливий страус».

Бытачевская Т.Н. (2005). Искусство художественного авангарда ХХ века как фактор формообразования в дизайне (Теоретические концепции и проблемы интерпретации). Автореф. дис…доктора искусствовед. Москва.

Вельфлин Г. (2004). Ренессанс и барокко. Исследовани сущности и становление стиля барокко в Италии. Санкт-Петербург. «Азбука-классика».

Золотов Ю. (1988). Пуссен. Москва, «Искусство».

Коваленко Г.Ф. (1993). Александра Экстер. Путь художника и время. – Москва, Галарт.

Кудрявцева К.П. (2015). Форми предметів і простору як чинники композиційної цілісності станкової картини. Вісник ХДАДМ, 9-10, 27-36.

Горбачов Д.О. (2006). «Він та я були українці». Малевич та Україна. Київ: «СІМ студія».

Малевич К. (2003). Черный квадрат. Санкт-Петербург., Азбука-классика.

Мурашко Н. (1907). Киевская Рисовальная школа 1875-1901. Воспоминания Стараго Учителя. Киев, Типография С. В. Кульженко.

Ровенко Е.В. (2014). Никола Пуссен и учение о музыкальных модусах. Научный вестник Московской консерватории, 3, 126-167.

Руднев И.Ю. (2019). Композиция в изобразительном искусстве. Москва, Мир науки.

Сарабьянов Д.В. (1998). Русская живопись. Пробуждение памяти. Москва, Искусствознание.

Свешников А.В. (2004). Композиционное мышление в изобразительном искусстве. Автореф. дис… доктора искусствовед. Санкт-Петербург.

Соколова Е.Н. (2004). Доминанта как понятие теории композиции (изобразительное искусство). Автореф. дис… канд. искусств. Санкт-Петербург.

Українські авангардисти як теоретики і публіцисти. (2005). Упорядн. Д.Горбачов, О.Папета, С.Папета. Київ, Тріумф.

References:

Boghomazov O. (1996). Zhyvopys ta elementy. Kyiv, Zadumlyvyi straus. [in Ukrainian].

Bytachevskaja T.N. (2005). Iskusstvo hudozhestvennogo avangarda XX veka kak factor formoobrazovanija v dizajne (Teoreticheskie koncepcii i problemy interpretacii). Avtoref. dis... doktora iskusstvoved. Moskva. [in Russian].

Velflin G. (2004). Renessans I barokko. Issledovanie sushhnosti istanovlenie stilya barokko v Italii. Sankt-Peterburg: "Azbuka-klassika". [in Russian].

Zolotov J. (1988). Pussen. Moskva: Iskusstvo. [in Russian].

Kovalenko G. F. (1993). Alexandra Exster. Put’ hudozhnika I vremja. Moskva: Galart. [in Russian].

Kudryavtseva K.P. (2012). Formy predmetiv I prostoru yak chynnyky kompozytsiynoyi tsilisnosti stankovoyi kartyny. Visnyk HDADM, 9-19, 27-36. [in Ukrainian].

Ghorbachov D.O. (2006). "Vin ta ya buly ukrayintsi". Malevuch ta Ukrayina. Kyiv: SIM studiya. [in Ukrainian].

Malevych K.S. (2003). Chyornyj kvadrat. Сankt-Peterburg, Азбука-классика, [in Russian].

Murashko N. (1907). Kievskaja Risoval’naja shkola 1875-1901. Vospominaniya Starago Uchitelya. Kiev, Tipografija S.V. Kul’zhenko. [in Russian].

Rovenko E.V. (2014). Nikola Pussen I uchenie o muzykal’nyh modusah. Nauchnyj vestnik Moskovskoj konservatorii. Moskva, 3, 126-167. [in Russian].

Rudnev I.J. (2019). Kompozicija v izobrazitel’nom iskusstve. Moskva: Mir nauki. [in Russian].

Sarabjanov D.V. Russkaja zhyvopis’. Probuzhdenie pam’jati. Moskva: Iskusstvoznanie, 1998. 432 p. [in Russian].

Sveshnikov A.V. (2004). Kompozicionnoe myshlenie v izobrazitel’nom iskusstve. Avtoref. dis… doctora iskusstvoved. Cankt-Peterburg. [in Russian].

Sokolova E.N. (2004). Dominanta kak ponjatie teorii kompozicii (izobrasitel’noe iskusstvo). Avtoref. dis… kand. Iskusstvoved. Sankt-Peterburg. [in Russian].

Ukrayins’ki avanghardysty yak teoretyky і publitsysty. (2005). Uporyadn. Ghorbachov D., Papeta O., Papeta S. Kyiv: Triumf. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org