ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ-ПЕДАГОГИ ХVIII-ХІХСТ. – АВТОРИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ РЕГІОНУ

М. А. Багрій

Анотація


Попри бурхливий та сповнений протиріч освітянський процес, що характеризувався впливом католицької та православної церкви, його розвиток носив позитивний ефект, а саме високий ступінь розвитку української педагогіки та розмаїття типів шкіл. Іншими словами щодо культурно-просвітницької думки цей період, на думку більшості дослідників, називають добою українського Відродження. Таким чином, генеза просвітництва в Західній Україні говорить про те, що ця система є своєрідною моделлю соціокультурних умов, що виникли в суспільстві на певному історичному етапі. Досягнення західноукраїнської інтелігенції в освіті досліджуваного періоду дозволяють стверджувати, що освітня національна система має глибоке історичне коріння, ґрунтовну наукову основу й непересічну національну традицію.


Повний текст:

PDF

Посилання


Артемова Л. В. (2006). Історія педагогіки України. Київ, Либідь. 424 с.

Баїк Л. (1965). Стан народної освіти, школи і педагогічної думки на західноукраїнських землях в період панування Австро-Угорської монархії. Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І.Я.Франка. 57с.

Вілсон Е. (2004). Українці: несподівана нація. Пер. з англ. Н. Гончаренко та О. Гриценко. К, К.І.С. 552 с.

Довбищенко М. В. (2013). Політичні ідеї галицьких ідеологів національного відродження. Історія української політичної думки: навч. Посіб. за заг. ред. М. І. Обушного. К, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 479 с.

Добржанський О. (1999). Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Чернівці, Золоті литаври. 574 с.

Лесюк М. (2014). Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині: монографія. Івано-Франківськ, Місто НВ. 732 с.

Любар О. О. (2003). Історія української школи і педагогіки: навч. посіб. К, Т-во Знання, КОО. 450 с.

Маланюк П.М. (2000). Освітні тенденції та виховні ідеали просвітницьких сподвижників Галичини. Тернопіль. 160 с.

References:

Artemova L.V. (2006). History of Pedagogy of Ukraine. Kiev, Lybid, 424 p.

Baik L. (1965). State of public education, school and pedagogical thought in Western Ukraine during the reign of the Austro-Hungarian Monarchy. Drohobych, Drohobych State Pedagogical Institute. AND I. Franko. 57 p.

Wilson E. (2004). Ukrainians: an unexpected nation. Тrans. from English. N. Goncharenko and O. Gritsenko. K , KISS Issue, 552 p

Dovbyschenko M.V. (2013). Political ideas of Galician ideologues of national revival. History of Ukrainian Political Thought: Educ. Posb. for the total. ed. M. Obushny. K , Kyiv University Publishing and Printing Center. 479 p.

Dobrzhansky O. (1999). The National Movement of Ukrainians in Bukovina in the Second Half of XIX - Early XX Century. Chernivtsi, Golden Litavry. 574 p.

Lesiuk M. (2014). Formation and development of Ukrainian literary language in Galicia: monograph. Ivano-Frankivsk, City of NV. 732 p.

Lyubar O.O. (2003). History of the Ukrainian school and pedagogy: textbook. tool. K, Knowledge Complex, KOO. 450 p.

Malaniuk P.M. (2000). Educational tendencies and educational ideals of educational promoters of Galicia. Ternopil, 160 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org