ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Д. В. Багнюк

Анотація


Проаналізовано окремі питання здійснення державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні. У статті визначено систему державних органів, які здійснюють регулювання на ринку фінансових послуг, їх повноваження та значення. Автором зазначено напрями подальшого розвитку фінансової системи, а також обґрунтовано рекомендації щодо заходів підвищення якості державного регулювання в сфері надання фінансових послуг, як вагомої складової модернізації фінансової системи та трансформації української економіки. Крім цього, автором статті запропоновано запровадження єдиного мегарегулятора на ринку фінансових послуг в Україні.


Повний текст:

PDF

Посилання


Лондар, С.Л. (2006). Входження України у світовий економічний простір та трансформація фінансових визначень. Фінанси України, 5, 39-49.

Смит, А. (1962). Исследование о природе и причинах богатства народов, Москва: Издательство социально-экономической литературы.

Кейнс, Дж. М. (2007). Общая теория занятости, процента и денег, Москва: Гелиос АРВ.

Закон України про Національний банк України 1999 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 29, 238.

Указ про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку 2011 (Президент України). Офіційний вісник Президент України, 31, 1193.

Закон України про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 51, 292.

Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ˂http://nfp.gov.ua/˃ (2020,травень,20)

Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ˂http://www.nssmc.gov.ua/˃ (2020,травень,20)

References:

Londar, S.L. (2006). Vkhodzhennia Ukrainy u svitovyi ekonomichnyi prostir ta transformatsiia finansovykh vyznachen [Ukraine's entry into the world economic space and the transformation of financial definitions]. Finansy Ukrainy[Finance in Ukraine], 5, 39-49. [in Ukrainian].

Smyt, A. (1962). Yssledovanye o pryrode y prychynakh bohatstva narodov [

Research on the nature and causes of the wealth of peoples]. Moskva: Yzdatelstvo sotsyalno-ekonomycheskoi lyteratury. [in Russian].

Keins, Dzh. M. (2007). Obshchaia teoryia zaniatosty, protsenta y deneh [General theory of employment, interest and money]. Moskva: Helyos ARV. [in Russian].

Zakon Ukrainy pro Natsionalnyi bank Ukrainy 1999 (Verkhovna Rada Ukrainy). [Law Оn the National Bank of Ukraine 1999 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy[Statements of Verkhovna Rada of Ukraine], 29, 238. [in Ukrainian].

Ukaz pro Natsionalnu komisiiu z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku 2011 (Prezydent Ukrainy). [Decree on the National Commission on Securities and Stock Market 2011 (President of Ukraine)]Ofitsiinyi visnyk Prezydent Ukrainy [Оfficial bulletin of the President of Ukraine], 31, 1193. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy pro derzhavne rehuliuvannia rynku tsinnykh paperiv v Ukraini 1996 (Verkhovna Rada Ukrainy). [Law of Ukraine on state regulation of the securities market in Ukraine 1996 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy[Statements of Verkhovna Rada of Ukraine], 51, 292. [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh [Official website of the National Commission for State Regulation of Financial Services Markets] Retrieved from ˂http://nfp.gov.ua/˃[in Ukrainian].(2020,May,20).

Ofitsiinyi sait Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku [Official website of the National Commission on Securities and Stock Market]. Retrieved from ˂http://www.nssmc.gov.ua/˃[in Ukrainian].(2020,May,20).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org