ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ДЛЯ ЗБАЛАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ І ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ

О. С. Ривак

Анотація


Якщо в країні довготривалий проміжок часу спостерігається дефіцит державного бюджету і торговельного балансу, що виявляє негативний вплив на добробут нації, секвестр бюджету не повинен здійснюватися за допомогою суттєвого скорочення запланованого обсягу бюджетних видатків, зокрема соціальних програм з метою обмеження споживчого попиту. Бюджет слід збалансувати завдяки зменшенню податкового навантаження на малий і середній бізнес. Сеньйораж – інфляційне фінансування бюджету – спричиняє розшарування суспільства за доходами, знецінення національної валюти, дефіцит платіжного балансу, нарощування боргів країни. Зовнішньоекономічні відносини вимагають використання науково обґрунтованої протекціоністської політики держави, зменшення відкритості економіки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Коментар міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова у фейсбуці після переговорів з МВФ. Урядовий кур’єр (22.10.2019), № 201, с. 2.

Цитата дня. Урядовий кур’єр (05.10.2018), № 187, с. 1.

Цитата дня. Урядовий кур’єр (15.10.2019), № 219, с. 1.

Власенко В. Росію у G7 бачити – таки не хочуть. Міжнародна трибуна. Урядовий кур’єр (28.08.2019), №163, с. 3.

ООН вкотре стала на наш бік. Урядовий кур’єр (11.12.2019), № 238, с. 1.

Відділ новин «Урядового кур’єра». Генасамблея ООН визнала термін «агресія». Урядовий кур’єр (21.12.2019), № 246, с. 3.

Гулик Ігор. Практика «дрібних порізів». Високий замок (20-22.10.2019), № 102, с. 2.

Адміністрація Президента України. Виступ Президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції (15.02.2020 – 13:28) http://www.president.gov.ua.

Омельченко К. Космічні сили США – з емблемою зі … серіалу Star Trek. Високий замок (04.02.2020), № 14, с. 9.

Єрьомін А. Революція Сандерса. Кандидат у президенти обіцяє американцям списати усі кредити на лікування й вищу освіту. Хто заплатить? Мільярдери з Волл-стріт. Високий замок. (27.02. – 04.02.2020), №17, с. 5.

Відділ новин «Урядового кур’єра». Сильна гривня спонукає до роботи. Урядовий кур’єр (18.12.2019), № 243, с. 2.

Відділ новин «Урядового кур’єра». Держпідприємства: рекордна приватизація. Засідання Кабінету Міністрів. Урядовий кур’єр (04.03.2020). №42, с. 1.

Ермоленко А. Секта газа. Вести. Всеукраинский выпуск (12.03.2020), №043, с. 6.

Адміністрація Президента України. Виступ Президента України Володимира Зеленського на позачерговому засіданні Верховної Ради (04.03.2020 – 17:52) http://www.president.gov.ua.

Офіційно. Склад нового Кабінету Міністрів. Урядовий кур’єр (06.03.2020), №44, с. 2-3.

Орієнтація на міжнародне партнерство. Урядовий кур’єр (07.03.2020), №45, с. 1.

Коронавірус уповільнить світову економіку. Урядовий кур’єр (25.02.2020), №36, с.1.

Воронович З. «Українці в Італії вже не мають чим платити за житло». Високий Замок. Тижневик (9-15.04.2020), №29, с. 1, 4.

Воронович З. Рахунки приходять, а зарплата – ні. Високий Замок (3-15.04.2020), №29, с. 7.

Джерело: Коментар національного банку щодо рівня інфляції у січні 2020 року (11.02.2020) http://www.bank.gov.ua.

Цитата дня. Урядовий кур’єр (04.03.2020), №42, с. 1.

Кабінет Міністрів України. Постанова «Про внесення змін до постанови КМУ від 15 травня 2019р. №555». Урядовий кур’єр (04.04.2020), №65, с. 2, www.ukurier.gov.ua.

Відділ новин «Урядового кур’єра». Державна казначейська служба запроваджує нові рахунки IBAN. Урядовий кур’єр (11.01.2020), № 5, с. 2.

Державна служба статистики України ˂ukrstat.gov.ua (03.04.2020).

Національний банк України ˂http://www.bank.gov.ua.

Дранник А. Банковской тайны нет? Что ждёт украинцев. Вести. Всеукраинский выпуск (11.01.2020), № 18, с. 6.

Відділ новин. Урядовий кур’єр (01.02.2020), № 20, с.3.

Цитата дня. Урядовий кур’єр (01.02.2020), № 20, с. 1.

Відділ новин «Урядового кур’єра» Концесія портів: швидкість по-українському. Урядовий кур’єр (01.02.2020), № 20, с. 3.

Івашко О. Чи виграє «Ольвія». Урядовий кур’єр (04.02.2020), № 21, с. 5.

Генрі Трікс, Абердин. Прощання з Brent Delta. Світ у 2017. The Economist. За ексклюзивною ліцензією «Український тиждень». Український випуск (10.12.2016), с. 27.

Кримські реалії. Яремчук Р. Скарби Чорного моря. Ресурси надр. Урядовий кур’єр (12.03.2020), №47, с. 5.

References:

Comment by Minister for Economic Development, Trade and Agriculture, Timothy Milovanov on Facebook after Talks with the IMF. (2019) Uriadovy Courier. October, 22, 2019. № 201, P.2.

Quote of the Day. Uriadovy Courier. October, 5, 2018. № 187, P.1.

Quote of the Day. Uriadovy Courier. October, 15, 2019. № 219, P.1.

Vlasenko V. (2019). They Don’t Want See Russia in the G7. International Tribune. Uriadovy Courier. August, 28, 2019, P.3.

The UN rolled onto our Side. Uriadovy Courier. December, 11, 2019. №238, P.1

News Department of «Uriadovy Courier». The Term "Aggression" Was Recognized by the UN General Assembly. Uriadovy Courier. December, 21, 2019. № 246, P.3.

Gulyk I. The Practice of “Small Cuts”. Vysokyi Zamok. October, 20-22, 2019. № 102, P.2.

Presidential Administration of Ukraine. Speech by President of Ukraine Volodymyr Zelensky at the Munich Security Conference. February, 15, 2020. http://www.president.gov.ua.

Omelchenko К. US Space Force - with the Emblem of the ... Series Star Trek. Vysokyi Zamok. February, 4, 2020. № 14, P.9.

Yeromin A. The Sanders Revolution. The Presidential Candidate Promises Americans to Write Off All Credits for Medical Treatment and Higher Education. Who Will Pay? Wall Street billionaires. Vysokyi Zamok. February, 27- March 4, 2020. № 17, P.5.

News Department of «Uriadovy Courier». A Strong Hryvnia Prompts You to Work. Uriadovy Courier. December, 18, 2019. № 243, P.2.

News Department of «Uriadovy Courier». State-Owned Enterprises: Record Privatization. Meeting of the Cabinet of Ministers. Uriadovy Courier. – March, 4, 2020. № 42, P.1.

Yermolenko A. Sect of Gas. Vesti. All-Ukrainian edition. March, 12, 2020. № 043, P.6.

Presidential Administration of Ukraine. Speech by the President of Ukraine Volodymyr Zelensky at an Extraordinary Session of the Verkhovna Rada. March, 4, 2020. http://www.president.gov.ua.

Officially. Composition of the New Cabinet of Ministers. Uriadovy Courier. March, 6, 2020. № 44, P.2-3.

Focusing on international partnership. Uriadovy Courier. March, 7, 2020. № 45, P.1.

The Coronavirus Will Slow the World Economy. Uriadovy Courier. February, 25, 2020. № 36, P.1.

Voronovych Z. «Ukrainians in Italy No Longer Have Means to Pay for Housing». Vysokyi Zamok. April, 9-15, 2020. № 29, P.1,4.

Voronovych Z. The Bills Are Coming, And the Salary Is Not. Vysokyi Zamok. April, 9-15, 2020. № 29, P.7.

Resource: National Bank Commentary on Inflation Rate in January 2020. February, 11, 2020. http://www.bank.gov.ua

Quote of the Day. Uriadovy Courier. March, 4, 2020. № 42, P.1.

The Cabinet of Ministers of Ukraine. Resolution “On Amendments to the CMU Resolution of May 15, 2019 № 555”. Uriadovy Courier. April, 4, 2020. № 65, P.2

News Department of «Uriadovy Courier». The State Treasury Is Introducing New IBAN Accounts. Uriadovy Courier. January, 11, 2020. № 5. P.2

State Statistics Service of Ukraine. April, 3, 2020. http://www.ukrstat.gov.ua

National Bank of Ukraine. http://www.bank.gov.ua

Drannyk A. No Banking Secrecy? What Awaits Ukrainians. Vesti. All-Ukrainian edition. January, 11, 2020. № 18, P.6.

News Department. Uriadovy Courier. February, 1, 2020. № 20, P.3

Quote of the Day. Uriadovy Courier. February, 1, 2020. № 20, P.1.

News Department of «Uriadovy Courier». Port Concession: Speed in Ukrainian. Uriadovy Courier. February, 1, 2020. № 20, P.3.

Ivashko O. Will “Olviya” Win. Uriadovy Courier. February, 4, 2020. № 21, P.5.

Henry Trix, Aberdeen. Farewell with Brent Delta. World in 2017. The Economist. Under the exclusive license of "Ukrainian Week". Ukrainian edition. December, 10, 2016, P.27.

Yaremchuk R. Crimean realities. Treasures of the Black Sea. Subsoil Resources. Uriadovy Courier. March, 12, 2020. № 47, P.5.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org