МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ ВНЗ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Н. А. Бережанська, І. І. Оніщук

Анотація


В епоху тотальної комп‘ютеризації та інформатизації суспільства  система освіти в України потребує вдосконалення та модернізації  процесу навчання  у вищих навчальних закладах (ВНЗ) з метою використання тих засобів навчання, які зможуть активізувати  пізнавальний інтерес студентів  та підвищити їх  мотивацію до вивчення іноземної мови. Таким чином, використання цифрових технологій у сучасних ВНЗ є нагальною потребою сьогодення.  

Варто зазначити, що специфіка предмету «іноземна мова» полягає у тому, що важливим компонентом навчання іноземної мови є не основи наук, а способи діяльності – навчання різних видів мовної та мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання та письма. Для вирішення таких проблем слід спрямовувати вибір на оптимальні засоби навчання, дивлячись, перш за все,на їх дидактичні особливості та функції.

Ключові слова: комунікативна компетенція, дистанційне навчання, мовний матеріал, іншомовна освіта, Web-квест.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев, А. (1996). Введение в дистанционное обучение. Режим доступу: http: // www.iet.mesi.ru/broshur/broshur.htm

Колдін, Л.Я., Купенко, О.В. (1998). Віртуальний навчальний центр – можливий інструмент для інформатизації процесу перепідготовки спеціалістів. Суми. Вип. 3 (11).

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. Режим доступу: www.udec.ntu-kpi.kiev.ua.

Купенко, О.В. (1998). Віртуальний навчальний центр - інструмент для організації дистанційного навчання. № 106.

Лазарєв, М.О., Собаєва, О.В. (2000). Основи педагогіки. Навчальний посібник. Суми.

Любчак, В.О., Рудень, Р.М., Собаєва, О.В. (1999). Активізація навчання засобами телекомунікаційних комп'ютерних технологій. Харків.

Любчак, В.О., Собаєва, О.В., (2000). Організація активної пізнавальної діяльності студентів дистанційних курсів з використанням електронного підручника. Харьков-Севастополь.

Програма розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки. Режим доступу: www.udec.ntu-kpi.kiev.ua.

Собаєва, О. В. (2001). Пізнавальна активність студентів в умовах розв'язання проблемних ситуацій з Комп'ютерною підтримкою. Суми.

Хоменко, Л. (2005). Досвід розробки методів дистанційного навчання іноземних мов у НАУ. № 1. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2005-1/05klomin.pdf

Хуторской, А. (1965). Дистанционное обучение и его технологи. Режим доступу: http: // www.computerra.ru/compunity/edujob/20277/

American Library Association, (1989). Presidential Committee on Information Literacy. Access: http://www.ala.org/acrl/publications /whitepapers/presidential

References:

Andreev, A. (1996). Vvedenye v dystantsyonnoe obuchenye. Rezhym dostupu: http: // www.iet.mesi.ru/broshur/broshur.htm

Koldin, L.Ya., Kupenko, O.V. (1998). Virtualnyi navchalnyi tsentr – mozhlyvyi instrument dlia informatyzatsii protsesu perepidhotovky spetsialistiv. Sumy. Vyp. 3 (11).

Kontseptsiia rozvytku dystantsiinoi osvity v Ukraini. Rezhym dostupu: www.udec.ntu-kpi.kiev.ua.

Kupenko, O.V. (1998). Virtualnyi navchalnyi tsentr - instrument dlia orhanizatsii dystantsiinoho navchannia. № 106.

Lazariev, M.O., Sobaieva, O.V. (2000). Osnovy pedahohiky: Navchalnyi posibnyk. Sumy.

Liubchak, V.O., Ruden, R.M., Sobaieva, O.V. (1999). Aktyvizatsiia navchannia zasobamy telekomunikatsiinykh kompiuternykh tekhnolohii. Kharkiv.

Liubchak, V.O., Sobaieva, O.V., (2000). Orhanizatsiia aktyvnoi piznavalnoi diialnosti studentiv dystantsiinykh kursiv z vykorystanniam elektronnoho pidruchnyka. Kharkov-Sevastopol.

Prohrama rozvytku systemy dystantsiinoho navchannia na 2004-2006 roky. Rezhym dostupu: www.udec.ntu-kpi.kiev.ua.

Sobaieva, O. V. (2001). Piznavalna aktyvnist studentiv v umovakh rozviazannia problemnykh sytuatsii z Kompiuternoiu pidtrymkoiu. Sumy.

Khomenko, L. (2005). Dosvid rozrobky metodiv dystantsiinoho navchannia inozemnykh mov u NAU. № 1. Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2005-1/05klomin.pdf

Khutorskoi, A. (1965). Dystantsyonnoe obuchenye y eho tekhnolohy. Rezhym dostupu: http: // www.computerra.ru/compunity/edujob/20277/

American Library Association, (1989). Presidential Committee on Information Literacy. Access: http://www.ala.org/acrl/publications /whitepapers/presidential


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org