АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ/СНІД

В. О. Тімашов, М. В. Михайлевська

Анотація


Стаття присвячена дослідженню адміністративно-правового регулювання щодо протидії та захисту прав людей які живуть з ВІЛ/СНІДом,  й, на основі отриманих відомостей, сформульовані висновки і пропозицій, спрямованих на вдосконалення законодавства у сфері охорони здоров’я в площині запобігання та поширення ВІЛ-інфекції, СНІДу, які спрямовані, в першу чергу, на захист прав громадян, як хворих, так і здорових.

Проаналізовано законодавство, що діє сьогодні в Україні у сфері запобігання  поширенню ВІЛ-інфекції й визначено рівень ефективності нормативно-правових актів, що захищають дану групу суспільства, та зроблено висновок про необхідність реформування даної сфери, впровадження міжнародного досвіду та узгодження його з вітчизняною реальністю.


Повний текст:

PDF

Посилання


Пукало Р.М., Пукало А.Р., Пукало С.Є. (2007) Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні та проблемні питання нормативно-правової бази боротьби з нею. Медичне право України: проблеми становлення і розвитку: матеріали I-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (19-20 квітня 2007 р., м. Львів), 234-241.

Кузін І., Рябченко К., Грабовий С., Марциновська В., Антоненко Ж. (2019). Національна оцінка ситуації з ВІЛ/СНІДу в Україні станом на початок 2019 року. Центр громадського здоров’я МОЗ України. (21, березня, 20)

Будьте уважні і обережні – СНІД. (2020,березня, 21).

ВІЛ/СНІД та права людини. (2020, березня, 22).

Шатковська Д. (2014). Принципи адмінстративно-правового забезпечення охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях. Публічне право, 4. 80-86.

Конституція України, 1996. (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. (2020, березня, 21).

Закон про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ 1972. (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. (2020, березня, 21).

Зміцнення правового середовища у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні.

(2020, березня, 21).

Гладун З. С. (2007) Концептуальні засади державно-правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я населення. Медичне право України: проблеми становлення та розвитку: матеріали I-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (19-20 квітня 2007 р., м. Львів), 73-79.

References:

Pukalo R.M., Pukalo A.R., Pukalo S.Ie. (2007) Epidemiia VIL/SNIDu v Ukraini ta problemni pytannia normatyvno-pravovoi bazy borotby z neiu [The HIV / AIDS epidemic in Ukraine and the problematic issues of the legal framework to combat it. Medychne pravo Ukrainy: problemy stanovlennia i rozvytku: materialy I-yi Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (19-20 kvitnia 2007 r., m. Lviv) [Medical Law of Ukraine: Problems of Formation and Development: Materials of the 1st All-Ukrainian. scientific and practical conference (April 19-20, 2007, Lviv)], 234-241. [in Ukrainian].

Kuzin I., Riabchenko K., Hrabovyi S., Martsynovska V., Antonenko Zh. (2019). Natsionalna otsinka sytuatsii z VIL/SNIDu v Ukraini stanom na pochatok 2019 roku [National assessment of HIV / AIDS in Ukraine as of early 2019]. Tsentr hromadskoho zdorovia MOZ Ukrainy [Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine]. Retrieved from https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/Natsionalna%20otsinka%20sytuatsyi%20z%20VIL_SNIDu%20v%20Ukraini%20na%20pochatok%202019.pdf [in Ukrainian]. (2020, March, 21).

Budte uvazhni i oberezhni – SNID [Be careful – AIDS]. Retrieved from https://kpi.ua/use-aids [in Ukrainian]. (2020, March, 22).

VIL/SNID ta prava liudyny [HIV / AIDS and human rights]. Retrieved from http://medicallaw.org.ua/fileadmin/user_upload/ResPosibnyk_2011_ua/Resurs_R_ [in Ukrainian]. (2020, March, 22).

Shatkovska D. (2014). Pryntsypy adminstratyvno-pravovoho zabezpechennia okhorony zdorovia pry sotsialno nebezpechnykh zakhvoriuvanniakh [Principles of administrative and legal support of health care for socially dangerous diseases]. Publichne pravo [Public law], no. 4, 80-86. [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy, 1996. (Verkhovna Rada Ukrainy). [The Constitution of Ukraine 1996 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian]. (2020, March, 21).

Zakon pro protydiiu poshyrenniu khvorob, zumovlenykh virusom imunodefitsytu liudyny (VIL), ta pravovyi i sotsialnyi zakhyst liudei, yaki zhyvut z VIL 1972. (Verkhovna Rada Ukrainy). [The law on the prevention of the spread of diseases caused by human immunodeficiency virus (HIV) and the legal and social protection of people living with HIV 1972. (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1972-12 [in Ukrainian]. (2020, March, 21)

Zmitsnennia pravovoho seredovyshcha u sferi protydii VIL-infektsii/SNIDu v Ukraini [Strengthening the legal environment in the field of HIV / AIDS in Ukraine]. Retrieved from

http://www.hivreforminaction.org/wpcontent/uploads/2018/07/%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9A%D0%90-2018_UA.pdf [in Ukrainian]. (2020, March, 21).

Hladun Z. S. (2007) Kontseptualni zasady derzhavno-pravovoho rehuliuvannia vidnosyn u sferi okhorony zdorovia naselennia [Conceptual principles of state-law regulation of relations in the field of public health]. Medychne pravo Ukrainy: problemy stanovlennia ta rozvytku: materialy I-yi Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (19-20 kvitnia 2007 r., m. Lviv). [Medical Law of Ukraine: Problems of Formation and Development: Materials of the 1st All-Ukrainian (April 19-20, 2007, Lviv)], 73-79. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org