ДЕФІНІЦІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Є. С. Палійчук, Г. А. Горват

Анотація


Стаття присвячена визначенню сутності категорії «просторовий розвиток». Проаналізовано різні підходи до визначення даної дефініції. Методологію дослідження складають: історичний підхід, метод порівняння та наукового абстрагування. Отримані результати будуть використані у подальшому розвитку Закарпатської області. Представлені результати дослідження просторовогорозвитку регіональних господарських систем в економічному просторі країни. Розкрита сутність, особливості й характер даного процесу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Пандас А. В. (2015). Методи аналізу та регулювання просторового розвитку великого міста., Київ, ТОВ ТК Меганом, Науковий огляд, № 7 (17)

Татаркін О. І. (2012). Просторовий розвиток регіональних і територіальних економічних систем з використанням програмно-проектних підходів- Проблеми економіки № 3, c. 71 – 80.

Заяць Т. А., Краєвська Г. О., Кравцова Т. Г. (2018). Просторовий розвиток регіонів та поселенських структур: безпековий аспект. Ефективна економіка. № 11., режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6643.

Морозова Л. В. (2013). Принципи просторового розвитку соціально-економічної системи України, Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, випуск 4 (37), с. 174-178.

Просторова організація бізнесу в регіонах України: форми та механізми регулювання: монографія у 2-х томах (2019). ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”; наук. ред. М. І. Мельник. Львів, Т. 2. 330 с.

Мартусенко І. В. (2015). Регіональна економіка. Підручник, І. В. Мартусенко, Б. В. Погріщук., Тернопіль, Крок, 626 с.

Павлюк Ю. Ю. (2011). Просторовий розвиток регіонально-економічних систем, Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки, №2 (53)

І. В. Міняйленко. (2013). Просторовий розвиток регіону: еволюція сучасних уявлень щодо сутності категорії, Ефективна економіка № 11

Про затвердження Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки – електронний документ – режим доступу - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/880-2019-%D0%BF.

References:

Pandas A. V. (2015) Metody analizu ta rehuliuvannia prostorovoho rozvytku velykoho mista. [Methods of analysis and regulation of spatial development of a large city] Kyiv, LLC TK Meganom, Naukovyi ohliad. [Scientific review] № 7 (17). [in Ukrainian]

Tatarkin O. I. (2012) Prostorovyi rozvytok rehionalnykh i terytorialnykh ekonomichnykh system z vykorystanniam prohramno-proektnykh pidkhodiv [Spatial development of regional and territorial economic systems using program-design approaches], Problemy ekonomiky [Рroblems of economy] № 3, p. 71 – 80.

Zaiats T. A., Kraievska H. O., Kravtsova T. H. (2018) Prostorovyi rozvytok rehioniv ta poselenskykh struktur: bezpekovyi aspect [Spatial development of regions and settlements: security aspect]. Efektyvna ekonomika. [An efficient economy] № 11., Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6643.

Morozova L.V. (2013) Pryntsypy prostorovoho rozvytku sotsialno-ekonomichnoi systemy Ukrainy [Principles of spatial development of socio-economic system of Ukraine], Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl, [Proceedings of Kharkiv University of the Air Force]. №4(37), р. 174-178.

M. I. Melnyk (2019) Prostorova orhanizatsiia biznesu v rehionakh Ukrainy: formy ta mekhanizmy rehuliuvannia [Spatial organization of business in the regions of Ukraine: forms and mechanisms of regulation]: monohrafiia u 2-kh tomakh, DU “Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy”;Lviv. T. 2. 330 p.

Martusenko I. V. (2015) Rehionalna ekonomika [Regional economy], Ternopil, Krok, 626 р.

Pavliuk Yu.Yu. (2011) Prostorovyi rozvytok rehionalno-ekonomichnykh system [Spatial development of regional and economic systems], Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Seriia: Ekonomichni nauky [Collection of scientific works of VNAU. Series: Economic Sciences] №2 (53)

Miniailenko I. V. (2013) Prostorovyi rozvytok rehionu: evoliutsiia suchasnykh uiavlen shchodo sutnosti katehorii [Spatial development of the region: evolution of modern ideas about the essence of the category], Efektyvna ekonomika [An efficient economy] № 11.

Postanova Uriadu № 880-2019-p «Pro zatverdzhennia Derzhavnoi prohramy rozvytku rehionu ukrainskykh Karpat na 2020-2022 roky» [Government Decree No. 880-2019-p “On Approving the State Program for the Development of the Ukrainian Carpathian Region for 2020-2022”], Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/880-2019-%D0%BF.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org