ПРИВАТНА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ В. ВИННИЧЕНКА: АДРЕСУВАННЯ І СТИЛЬ

Т. В. Заболотна

Анотація


У статті аналізується приватна кореспонденція В.Винниченка крізь призму епістолярної літературної критики, розкривається роль його листування у літературному процесі першої половини ХХ ст.. На матеріалі приватної кореспонденції В. Винниченка, Олександра Олеся, Лесі Українки, Є.Чикаленка та М. Горького вивчаються їхні погляди на роль і завдання літературної критики. 

Ключові слова: епістолярій, епістолографія, епістолярна критика, епістолярна публіцистика, відкритий лист.

Заболотная Т. В. Частная переписка В. Винниченко: адресация и стиль/ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Украина, Переяслав - Хмельницкий

Рассматривается эпистолярное творчество В.Винниченко, одного из выдающихся украинских прозаиков ХХ века. Исключительное значение приобретает в этой связи осуществленный комплексный анализ переписки писателя с М. Коцюбинским, Е. Чикаленко, М. Горьким, Лесей Украинкой.

На материале частной переписки В. Винниченко изучается его представление о роли и задачах эпистолярной литературной критики.

Ключевые слова: эпистолярий, эпистолография, эпистолярная литературная критика, эпистолярная публицистика, открытая переписка.

Zabolotna T. V. The private correspondens of V. Vinnichenko: address and style/ Pereyaslav-Khmelnitsky State pedagogical university, Ukraine, Pereyaslav-Khmelnitsky

The author analyzes V. Vynnychenko’s private correspondence on the basis of the epistolary literary criticism and reveals. The article touches upon the theoretical aspects of the research of the writer’s epistolary heritage. On the material of the private correspondence of V. Vynnychenko, Oleksandr Oles, Lesia Ukrainka, Y. Chykalenko and M. Gorky the author investigates their views of the role and tasks of literary criticism.

Key words: correspondence, epistolography, epistolary criticism, epistolary journalism, open letter.


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Вознюк Г. Майстерність письменницької критики / Г. Вознюк // Рад. Літературознавство. – 1983. - №7. – С.53.

Крутікова Н. Роман В. Винниченка “На весах жизни” у критиці/ Н. Крутікова // Київська старовина. – 2000. - №1. – С.126.

Кузьменко В. І. Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 20-50-х років ХХ ст. / Володимир Іванович Кузьменко. – К. : 1998. – С.55.

Лист В. Винниченка до Є. Чикаленка // Центральний державний архів вищих органів України. Ф. 1823. – Опис 1.

Мольнар М. Забутий письменник? Передмова до “В. Винниченко. Оповідання”. / М. Мольнар. – Словацьке педагогічне видавництво в Братиславі, відділ української літератури в Пряшеві, 1968. – С. 5-15.

Українка Леся (Винниченко): Стаття. 1901р. / Леся Українка // Українське літературознавство. – 1989. – Вип. 53. – С. 113 – 132.

Чикаленко Є. Щоденник. / Євген Чикаленко – Львів, 1931. – С. 314-317

References:

Voznyuk G. Majsternist` py`s`menny`cz`koyi kry`ty`ky` / G. Voznyuk // Rad. Literaturoznavstvo. – 1983. - № 7. – S.53.

Krutikova N. Roman V. Vy`nny`chenka “Na vesax zhy`zny`” u kry`ty`ci

/N. Krutikova // Ky`yivs`ka starovy`na. – 2000. - № 1. – S.126.

Kuz`menko V. I. Py`s`menny`cz`ky`j epistolyarij v ukrayins`komu literaturnomu procesi 20-50-x rokiv XX st. / Volody`my`r Ivanovy`ch Kuz`menko. – K. : 1998. – S.55.

Ly`st V. Vy`nny`chenka do Ye. Chy`kalenka // Central`ny`j derzhavny`j arxiv vy`shhy`x organiv Ukrayiny`. F. 1823. – Opy`s 1.

Mol`nar M. Zabuty`j py`s`menny`k? Peredmova do “V. Vy`nny`chenko. Opovidannya”. / M. Mol`nar. – Slovacz`ke pedagogichne vy`davny`cztvo v Braty`slavi, viddil ukrayins`koyi literatury` v Pryashevi, 1968. – S. 5-15.

Ukrayinka Lesya (Vy`nny`chenko): Stattya. 1901r. / Lesya Ukrayinka // Ukrayins`ke literaturoznavstvo. – 1989. – Vy`p. 53. – S. 113 – 132.

Chy`kalenko Ye. Shhodenny`k. / Yevgen Chy`kalenko – L`viv, 1931. – S. 314-317


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org