АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

О. В. Хижко

Анотація


Стаття присвячена розкриттю специфіки застосування аксіологічного  підходу  до фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. У процесі дослідження ми застосовували методи теоретичного та емпіричного дослідження (аналіз наукової літератури, синтез, систематизація, узагальнення). Опрацьовуючи наукові джерела ми відзначили, що проблемі фахової підготовки та специфіці застосування аксіологічного підходу у процесі професійної підготовки присвячено багато праць, але проблема застосування аксіологічного підходу у процесі фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва на нашу думку  є недостатньо дослідженою.

Ключові слова: вища мистецька освіта, майбутній вчитель музичного мистецтва, фахова підготовка, цінності, особистісні якості.


Повний текст:

PDF

Посилання


Варенко Т.К. (2010). Аксіологічний підхід та доцільність його реалізації в сучасній системі вищої педагогічної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя., Класичний приватний університет, 11 (64), с. 161-164.

Вітвицька С.С. (2015). Аксіологічний підхід до виховання особистості майбутнього вчителя. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал. Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, Вінниця, 10, с. 63-67.

Демінська Л.О. (2010). Аксіологічний підхід у педагогічному процесі. Слобожанський науково-спортивний вісник, 14, с. 101–104. – URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Snsv/2010_4/10 delapp.pdf.

Исаев И.Ф. (2002). Профессионально-педагогическая культура преподавателя. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Москва., «Академия», 208 с.

Калюжна Т.Г. (2012). Педагогічна аксіологія в умовах модернізації професійно-педагогічної освіти: монографія. К., Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова,128 с.

Сластенин В.А. (2003). Введение в педагогическую аксиологию. Учебное пособие для студентов педагогических вузов. Москва., Академия,

с.

Ткачова Н.О. (2006). Аксіологічний підхід до організації педагогічного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі, Луганськ., ЛНПУ імені Тараса Шевченка; Х., Вид-во Каравела, 300 с.

Філософський енциклопедичний словник (2002). К., Абрис, 744 с.

References:

Varenko, T.K. (2010). Aksiolohichnyi pidkhid ta dotsilnist yoho realizatsii v suchasnii systemi vyshchoi pedahohichnoi osvity [Axiological approach and expediency of its implementation in contemporary system of higher pedagogical education]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogics of formation of a creative personality in higher and general education schools], no. 11 (64), 161-164. [in Ukrainian].

Vitvytska, S.S. (2015). Aksiolohichnyi pidkhid do vykhovannia osobystosti maibutnoho vchytelia [Axiological approach to education of a personality of a future teacher]. Kreatyvna pedahohika. Nauk.-metod. zhurnal [Creative pedagogics. Academic and methodological journal]. Vinnytsia, no. 10. [in Ukrainian].

Deminska, L.O. (2010). Aksiolohichnyi pidkhid u pedahohichnomu protsesi [Axiological approach in pedagogical process]. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk [Academic and sports bulletin of Slobozhanshchyna], no. 14, 101–104. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Snsv/2010_4/10 delapp.pdf. [in Ukrainian].

Isaev, I.F. (2002). Professional'no-pedagogicheskaja kul'tura prepodavatelja: Ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ucheb. zavedenij [Professional and pedagogical culture of a teacher: Study guide for students of higher educational institutions]. Moscow, Akademija. [in Russian]

Каluzhnа Т.G. (2012). Pedahohichna aksiolohiya v umovakh modernizatsiyi profesiyno-pedahohichnoyi osvity [A pedagogical axiology is in the conditions of modernisation of profesionally-pedagogical education]: monografiya, K., Vyd-vo NPU imeni M.P.Drahomanova, 128 p.[in Ukrainian].

Slastenin, V.A. (2003). Vvedenie v pedagogicheskuju aksiologiju. Uchebnoe posobie dlja studentov pedagogicheskih vuzov [Introduction to pedagogical axiology. Study guide for pedagogical college students]. Moscow: Akademija. [in Russian].

Tkachova, N.O. (2006). Aksiolohichnyi pidkhid do orhanizatsii pedahohichnoho protsesu v zahalnoosvitnomu navchalnomu zakladi [Axiological approach to pedagogical process organization in a general educational institution]. Luhansk: Taras Shevchenko National University of Luhansk; Kharkiv, Karavela Publishing House. [in Ukrainian].

Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk. (2002). Kyiv, Abrys. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org