ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМУВАННЯ СКЛАДНИКІВ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗА СТАНДАРТАМИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Я. А. Нагрибельний

Анотація


У статті здійснено історико-педагогічний аналіз шляхів реалізації Болонського процесу в системі вищої освіти України. З’ясовано, що згідно з вимогами Болонської системи основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу за певними напрямами підготовки, спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними рівнями є навчальний план, який містить нормативну і вибіркову частини. Нормативна частина плану складається з навчальних дисциплін, які встановлюються галузевими стандартами освіти. Порядок вивчення нормативних дисциплін навчального плану є обов'язковим і не може змінюватись. Вибіркова частина плану складається з двох частин: дисципліни, які вибрані університетом (вибір вищим навчальним закладом) і дисципліни, які обирає студент із запропонованого переліку самостійно (вибір студента). Зазначено, що перелік вибіркових дисциплін встановлюється університетами відповідно до концепції підготовки фахівців в університеті задля задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб, ефективного використання можливостей і традицій закладу вищої освіти, запитів, потреб, ринку праці.  Основна мета і завдання навчальної дисципліни, зміст та вимоги до знань і вмінь студентів визначаються навчальним планом та навчальною програмою дисципліни. Акцентовано, що хоч Болонський процес – це програмне, цілеспрямоване співробітництво європейських педагогічних університетів, інститутів, шкіл, центрів, проте освітянська наукова спільнота вищих закладів освіти чітко усвідомлює, що перенесення на зміст освіти одного із важливих складників Болонської системи, зокрема: розроблення навчального плану та навчальних програм виучуваних дисциплін, введення та вивчення змістових модулів відповідно до кількості кредитів, оцінювання навчальних досягнень студентів за кредитно-модульною системою організації навчання, недостатньо через відсутність чітких рекомендацій, досвіду та психологічної готовності студентів і викладачів.

          Ключові слова: Болонський процес, навчальний план,  навчальна програма, змістові модулі, кредит, кредитно-модульна система організації навчання, основна та вибіркова частини навчального плану.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андрущенко В. (2004) Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу. В. П. Андрущенко, Вища освіта України. Вип.1, с. 5-9.

Ван дер Венде М. К. (2000) Болонская декларация: расширение доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе. Высшее образование в Европе. Вып. 3, Том XXV.

Вища освіта України і Болонський процес. (2004) навч. посіб. за ред. В. Г. Кременя. [авт. колектив. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І. І. Бабин], К., Освіта.

Енциклопедія освіти. (2008) Акад. пед. наук України, гол. ред. В. Г. Кремень. К. Юрінком Інтер, 1040 с.

Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. (2004). Матеріали до першої лекції. уклад. М. Ф. Степко, Я. Я.Болюбаш, К. М. Левківський, Ю. В. Сухарніков, відп. ред. М. Ф. Степко. К. Освіта.

Наказ МОН України від 27.02.2007 року № 1/9-97 «Про особливості введення переліку напрямів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра». Освіта України. №59(839). 10.08.07 р.

Сікорський П. І. (2006) Кредитно-модульна технологія навчання. П. І. Сікорський. К. Вид-во Європ. ун-ту. с. 52-60.

Сидоренко С. (2004) Формування європейської зони вищої освіти. С. І. Сидоренко Вища освіта України. Вип.1, с. 27-35.

References:

Andrushenko V. (2004) Modernizaciya pedagogichnoyi osviti Ukrayini v konteksti Bolonskogo procesu [Modernization of pedagogical education of Ukraine in the context of the Bologna process] V. P. Andrushenko. Visha osvita Ukrayini. [Higher education in Ukraine] №1. p. 5-9. [in Ukrainian].

Van der Vende M. K. (2000) Bolonskaya deklaraciya: rasshirenie dostupnosti i povyshenie konkurentosposobnosti vysshego obrazovaniya v Evrope [Bologna Declaration: Enhancing Accessibility and Competitiveness of Higher Education in Europe] Vysshee obrazovanie v Evrope. № 3. Tom XXV. [in Russian].

Visha osvita Ukrayini i Bolonskij proces (2004) [Higher education in Ukraine and the Bologna process] navch. posib. Za red. V. G. Kremenya. [Avt. kolektiv M. F. Stepko, Ya. Ya. Bolyubash, V. D. Shinkaruk, V. V. Grubinko, I.I. Babin]. K. Osvita. [in Ukrainian].

Enciklopediya osviti (2008) [Encyclopedia of Education] Akad. ped. nauk Ukrayini, gol. red. V. G. Kremen. Кyiv. Yurinkom Inter. 1040 p. [in Ukrainian].

Modernizaciya vishoyi osviti Ukrayini i Bolonskij proces (2004) [Modernization of higher education in Ukraine and the Bologna process] Materiali do pershoyi lekciyi Uklad. M. F. Stepko, Ya. Ya.Bolyubash, K. M. Levkivskij, Yu. V. Suharnikov, vidp. red. M. F. Stepko. K. Osvita. [in Ukrainian].

Nakaz MON Ukrayini vid 27.02.2007 roku № 1/9-97 «Pro osoblivosti vvedennya pereliku napryamiv pidgotovki fahivciv za osvitno-kvalifikacijnim rivnem bakalavra». [The order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 27.02.2007 № 1/9-97 “On peculiarities of introduction of the list of directions of training of specialists on the educational and qualification level of the bachelor”]. Osvita Ukrayini. № 59(839). 10.08.07 r. [in Ukrainian].

Sikorskij P. I. (2006) Kreditno-modulna tehnologiya navchannya [Credit-modular technology of training] P. I. Sikorskij. Кyiv.Vid-vo Yevrop. un-tu, [European Institute] 2006. p. 52-60.

Sidorenko S. (2004) Formuvannya yevropejskoyi zoni vishoyi osviti [Formation of the European Higher Education Area] S. I. Sidorenko. Visha osvita Ukrayini [Higher education in Ukraine]. №1. p. 27-35. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org